Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak24. studenoga 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Uključivanje svih ljudi: Komisija predstavlja akcijski plan za integraciju i uključivanje 2021. – 2027.

Komisija danas predstavlja akcijski plan za integraciju i uključivanje za razdoblje 2021. – 2027. Akcijskim planom promiče se uključivanje svih ljudi, priznavanje važnih doprinosa migranata EU-u i uklanjanje mogućih prepreka uključivanju i...

Uključivanje svih ljudi: Komisija predstavlja akcijski plan za integraciju i uključivanje 2021. – 2027.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Uključivanje svih ljudi srž je europskog načina života. Politike za integraciju i uključivanje nužne su za migrante koji su tek došli u EU i lokalne zajednice te pridonose povezanosti društava i jačanju gospodarstava. Osobama koje imaju pravo boraviti u Europi trebamo pomoći da ostvare svoj puni potencijal i preuzmu prava i obveze naše Unije.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson rekla je: Migranti su „mi”, a ne „oni”. Svi imaju svoju ulogu osiguravanju povezanosti naših društava. Integracija i uključivanje podrazumijevaju da trebamo poslušati migrantske zajednice i svima omogućiti da ostvaruju svoja prava, bez obzira na podrijetlo. Uključiva integracija znači omogućivanje svima da pridonose društvu. Tako će migranti ostvariti svoj potencijal, a naša društva imati koristi od njihove snage i vještina.

Europski pristup integraciji i uključivanju

Kao što je naglašeno u novom paktu o migracijama i azilu, uspješna integracija i uključivanje važni su za upravljanje politikom migracija i azila i djelotvornost te politike, kao i za socijalnu koheziju te dinamično gospodarstvo koje je u interesu svih.

U akcijskom planu predložena je ciljana i prilagođena potpora, kojom se uzimaju u obzir pojedinačne karakteristike koje bi mogle predstavljati izazov za osobe migrantskog podrijetla, kao što su rodna i vjerska pitanja. Uspješna integracija i uključivanje ovise o pravovremenom djelovanju i dugoročnim obvezama.

Iako su za donošenje i provedbu socijalnih politika u prvome redu odgovorne nacionalne vlade, EU ima važnu ulogu jer ih podupire financiranjem, smjernicama i poticanjem važnih partnerstava. Glavne mjere su:

  • uključivo obrazovanje i osposobljavanje od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do visokog obrazovanja, s naglaskom na jednostavnije priznavanje kvalifikacija i kontinuirano učenje jezika, uz potporu iz fondova EU-a
  • bolje prilike za zapošljavanje i priznavanje vještina kako bi se u potpunosti vrednovao doprinos migrantskih zajednica, osobito žena, a migrantima pomoglo da ostvare svoj puni potencijal. Komisija će surađivati sa socijalnim i gospodarskim partnerima te poslodavcima na promicanju uključivanja na tržište rada i pružanju potpore poduzetnicima te lakšem priznavanju i procjeni vještina poslodavcima
  • pristup zdravstvenim uslugama, uključujući u području mentalnog zdravlja, za osobe migrantskog podrijetla. Cilj akcijskog plana nije samo pružanje ciljanih sredstava, nego i informiranje osoba o njihovim pravima te prepoznavanje izazova s kojima se suočavaju žene, posebno tijekom i nakon trudnoće. Države članice potiču se i na razmjenu najboljih praksi
  • pristup odgovarajućem i cjenovno pristupačnom stanovanju uz financiranje u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda plus, Fonda za azil i migracije te programa InvestEU, kao i financiranje platformi za razmjenu lokalnih i regionalnih iskustava o borbi protiv segregacije i diskriminacije na tržištu stambenih nekretnina.

Za provedbu akcijskog plana mobilizirat će se sredstva EU-a i osnovati partnerstva svih uključenih strana: migranata, zajednica domaćina, socijalnih i gospodarskih partnera, civilnog društva, lokalnih i regionalnih vlasti te privatnog sektora. Njime će se osnažiti položaj zajednica domaćina i naglasiti njihova uloga u oblikovanju i provedbi mjera i programa integracije, kao i odgovornost osoba na koje se plan odnosi da budu aktivni članovi društva domaćina. Nastojat će se modernizirati pristup uslugama uvođenjem digitalnih alata. Poboljšat će se i fond podataka, koji će služiti za daljnji razvoj politika i uspješno praćenje rezultata.

Kontekst

Oko 34 milijuna današnjih stanovnika EU-a (oko 8 %) rođeno je izvan Europske unije, kao i najmanje jedan roditelj desetine mladih (u dobi od 15 do 34 godine) rođenih u EU-u. Migranti i građani EU-a migrantskog podrijetla imaju vrlo važnu ulogu u europskom društvu i različitim sektorima našega gospodarstva, a mnogi su i kritični radnici. Međutim, i dalje se suočavaju s preprekama pri obrazovanju, zapošljavanju, pristupu zdravstvenim uslugama i socijalnoj uključenosti (vidjeti statističke podatke).

Akcijskim planom za integraciju i uključivanje nadopunjuju se postojeće i buduće strategije EU-a za poticanje ravnopravnosti i socijalne kohezije, a cilj je osigurati potpunu uključenost i sudjelovanje svih stanovnika u europskim društvima. Akcijski plan provodit će se zajedno s budućim akcijskim planom za provedbu europskog stupa socijalnih prava i akcijskim planom EU-a za borbu protiv rasizma, a bit će blisko povezan i sa strateškim okvirom EU-a za jednakost, uključivanje i sudjelovanje Roma, Strategijom za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025., Strategijom za ravnopravnost LGBTIQ osoba 2020. – 2025., budućom strategijom za borbu protiv antisemitizma i Izvješćem o građanstvu EU-a.

Više informacija

Akcijski plan za integraciju i uključivanje 2021. – 2027.

Radni dokument službi Komisije

Izvješće o savjetovanju o integraciji i uključenosti migranata i osoba migrantskog podrijetla

Analiza odgovora na javno savjetovanje o integraciji i uključivanju migranata i osoba migrantskog podrijetla – sažeto izvješće

MEMO: Integracija i uključivanje

Informativni članak: Akcijski plan EU-a za integraciju i uključivanje

Internetske stranice o integraciji

Pojedinosti

Datum objave
24. studenoga 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj