Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak19. travnja 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

Travanjski paket o povredama: ključne odluke

U svojem redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a.

Travanjski paket o povredama: ključne odluke

Pregled prema području politike

U svojem redovitom paketu odluka o povredama Europska komisija poduzima pravne radnje protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, koje se odnose na razne sektore i područja politika EU-a, nastoji osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

U nastavku su navedene neke od ključnih odluke Komisije, razvrstane prema području politike, a koje se odnose i na Hrvatsku. Komisija usto zaključuje 135 predmeta u kojima su problemi s određenim državama članicama riješeni bez potrebe za njezinim dodatnim postupanjem.

Migracije, unutarnji poslovi i sigurnosna unija

Obrazložena mišljenja

Borba protiv terorizma: Komisija poziva NJEMAČKU, HRVATSKU, LITVU, LUKSEMBURG, POLJSKU i FINSKU da osiguraju pravilno prenošenje pravila EU-a o suzbijanju terorizma

Europska komisija danas je odlučila poslati obrazloženo mišljenje Njemačkoj (INFR(2021)2045), Hrvatskoj (INFR(2021)2120), Litvi (INFR(2021)2087), Luksemburgu (INFR(2021)2124), Poljskoj (INFR(2021)2046) i Finskoj (INFR(2021)2126) jer nisu pravilno prenijeli određene elemente pravila EU-a o suzbijanju terorizma (Direktiva (EU) 2017/541). Direktiva o suzbijanju terorizma važan je element EU-ove Agende za borbu protiv terorizma. Uključuje odredbe o inkriminiranju i sankcioniranju kaznenih djela povezanih s terorizmom, kao što su putovanje u inozemstvo radi počinjenja kaznenog djela terorizma, vraćanje u EU ili putovanje unutar EU-a radi takvih aktivnosti, obučavanje u svrhu terorizma i financiranje terorističkih aktivnosti. Ta pravila uključuju posebne odredbe za žrtve terorizma kako bi im se osigurao pristup pouzdanim informacijama te profesionalnim i specijaliziranim službama za potporu. Države članice morale su prenijeti tu direktivu u nacionalno pravo do 8. rujna 2018. Nakon ocjene nacionalnih propisa kojima se prenosi Direktiva Komisija je u razdoblju od lipnja do rujna 2021. navedenim državama članicama uputila službene opomene u kojima od njih traži da poduzmu mjere potrebne za uklanjanje nedostataka koje je Komisija utvrdila u vezi s prenošenjem Direktive. Šest država članica nije dalo zadovoljavajući odgovor na Komisijina pitanja. Komisija je stoga odlučila tim državama članicama uputiti obrazložena mišljenja, a one imaju dva mjeseca da odgovore i poduzmu potrebne mjere. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije.

Pravosuđe

Obrazložena mišljenja

Ravnoteža između poslovnog i privatnog života: Komisija poziva 11 zemalja da u potpunosti prenesu pravila EU-a o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi Komisija je danas odlučila uputiti obrazložena mišljenja Belgiji  (INFR(2022)0332), Češkoj (INFR(2022)0346), Irskoj (INFR(2022)0370), Grčkoj (INFR(2022)0353), Španjolskoj (INFR(2022)0355), Francuskoj (INFR(2022)0360), Hrvatskoj (INFR(2022)0362), Cipru (INFR(2022)0341), Luksemburgu (INFR(2022)0374), Austriji (INFR(2022)0328) i Sloveniji (INFR(2022)0393) jer Komisiju nisu obavijestili o nacionalnim mjerama za potpuno prenošenje prava EU-a o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi (Direktiva (EU) 2019/1158). Cilj je te direktive ujednačiti sudjelovanje muškaraca i žena na tržištu rada poticanjem ravnopravne podjele obveza skrbi među roditeljima. Očevima se osigurava pravo na najmanje deset radnih dana očinskog dopusta u vrijeme rođenja djeteta. Direktivom se omogućuju i barem četiri mjeseca roditeljskog dopusta, od čega barem dva moraju biti plaćena i neprenosiva s jednog roditelja na drugog. Direktivom se radnicima koji pružaju osobnu skrb ili potporu članu obitelji ili osobi koja živi u istom kućanstvu osigurava dopust za pružatelje skrbi u trajanju od pet radnih dana godišnje. Osim toga, svim pružateljima skrbi i zaposlenim roditeljima djece mlađe od osam godina daje se pravo da zatraže fleksibilne radne uvjete. Rok za prenošenje te direktive bio je 2. kolovoza 2022. Komisija je 21. rujna 2022. uputila službene opomene 19 država članica jer je nisu obavijestile o mjerama za prenošenje predmetne direktive. Nakon analize njihovih odgovora Komisija je utvrdila da ta direktiva još nije u potpunosti prenesena u 11 država članica te je stoga odlučila poduzeti idući korak u postupcima zbog povrede i uputiti obrazložena mišljenja Belgiji, Češkoj, Irskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Hrvatskoj, Cipru, Luksemburgu, Austriji i Sloveniji. Te države članice sad imaju dva mjeseca da poduzmu mjere potrebne za usklađivanje s obrazloženim mišljenjem. U protivnom Komisija može Sudu Europske unije uputiti predmete protiv njih. Cjelovito priopćenje za medije dostupno je ovdje.

Energetika i klima

Službene opomene

Unutarnje energetsko tržište: Komisija poziva HRVATSKU da ukloni ograničenja za izvoz plina i RUMUNJSKU da ukloni ograničenja za izvoz električne energije
Europska komisija odlučila je pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene Hrvatskoj (INFR(2023)2031) zbog ograničavanja izvoza plina mjerama koje nisu u skladu s člancima 34., 35.i 36. UFEU-a i Direktivom 2009/73/EZ o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina. Komisija smatra da te mjere imaju jednak učinak kao količinsko ograničenje izvoza (članak 35. UFEU-a) i količinska ograničenja uvoza (članak 34. UFEU-a) te se ne mogu opravdati na temelju članka 36. UFEU-a. Komisija je utvrdila i da se hrvatskim zakonodavstvom krše obveze javne usluge i zaštita kupaca utvrđene u Direktivi 2009/73/EZ. Hrvatska ima dva mjeseca da odgovori i ukloni nedostatke koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje.

Europska komisija odlučila je osim toga pokrenuti postupak zbog povrede upućivanjem službene opomene Rumunjskoj (INFR(2023)2032) zbog ograničavanja izvoza električne energije mjerom koja nije u skladu s člancima 35.i 36. UFEU-aDirektivom (EU) 2019/944 i Uredbom (EU) 2019/943 o unutarnjem tržištu električne energije. Komisija smatra da ta mjera ima jednak učinak kao količinsko ograničenje izvoza u smislu članka 35. UFEU-a te se ne može opravdati na temelju članka 36. UFEU-a. Iz istih se razloga smatra i da se mjerom krše prethodno navedene Direktiva o električnoj energiji i Uredba o električnoj energiji. Rumunjska ima dva mjeseca da odgovori i ukloni nedostatke koje je utvrdila Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje.

Tekst s informacijama o svim ključnim odlukama za mjesec travan 2023.  nalazi se na sljedećoj poveznici.

Više informacija o postupku zbog povrede prava EU-a pronađite u najčešćim pitanjima. Pojedinosti o donesenim odlukama možete pronaći u registru odluka o povredama.

Pojedinosti

Datum objave
19. travnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj