Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak23. srpnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Primjena prava EU-a 2020.: zaštita naših dogovorenih pravila i zajedničkih vrijednosti u doba pandemije

Europska komisija danas je donijela Godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a, u kojem je opisano kako je Komisija 2020. pratila i osiguravala izvršavanje prava EU-a i što su države članice postigle u različitim područjima politike. U izvješću...

Europljani

Komisija je 2020. pokrenula 903 nova predmeta zbog povrede. Broj novih predmeta 2019. bio je 797, dakle riječ je o povećanju od 13 %. Danska, Finska, Irska i Nizozemska imale su 2020. najmanje novih otvorenih predmeta zbog nepravilnog prenošenja ili pogrešne primjene prava EU-a, a najviše su ih imale Bugarska, Italija, Malta i Grčka.

Primjena prava EU-a tijekom pandemije

Djelotvorno izvršavanje prava EU-a važno je za Europljane kako bi mogli koristiti prava i pogodnosti koje iz njega proizlaze. To pogotovo vrijedi u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 zbog njezina jasnog utjecaja na primjenu prava EU-a. Na primjer, mnoge su države članice jednostrano uvele ograničenja za izvoz lijekova, zaštitne opreme i drugih proizvoda relevantnih u kontekstu pandemije. Komisija je, kad je to bilo potrebno, na ta ograničenja odgovorila pokretanjem hitnih postupaka zbog povrede. Osim toga, Komisija je protiv 11 država članica pokrenula postupke zbog povrede jer nisu zaštitile prava potrošača koji su kupili putovanja u paket aranžmanima, a nisu dobili odgovarajući nadoknadu troška nakon što su ta putovanja otkazana zbog pandemije.

Iako je Komisija tim državama članicama nastojala smanjiti administrativno opterećenje povezano s postupcima zbog povrede (npr. produživanjem rokova za dostavu odgovora), pravilna primjena prava EU-a od ključne je važnosti, čak i u kriznim vremenima.

Prednost imaju područja politike važna za svakodnevni život Europljana

Komisija je 2020. nastavila izvršavati propise EU-a u svim područjima politike dajući pritom prednost područjima koja ponajviše utječu na svakodnevni život građana i poduzeća, kao što su okoliš, mobilnost i promet te energija. U tim je područjima pokrenuta ukupno polovina svih predmeta. Na primjer, Komisija je poduzela mjere protiv država članica zbog nepoštovanja prava EU-a u pogledu čistog zraka i vode za piće, prava putnika na povrat troškova za otkazana putovanja ili sigurnosti prijevoza.

Izvršavanje prava EU-a temelji se na suradnji. Zbog toga Europska komisija putem smjernica i dijaloga aktivno podupire države članice u provedbi prava EU-a. Komisija je 2020. izdala niz namjenskih smjernica za različita područja politike, uključujući hitnu pomoć EU-a u prekograničnoj suradnji u zdravstvenoj zaštiti, zdravlje i sigurnost na radu, prava putnika, sigurnost zračnog prometa i koordinirani gospodarski odgovor na pandemiju.

Sprečavanje kašnjenja u prenošenju direktiva EU-a

Kako bi pravo EU-a što bolje koristilo građanima i poduzećima, od presudne je važnosti da države članice u dogovorenim rokovima prenose europske direktive u nacionalne pravne sustave.

Više od polovine svih postupaka zbog povrede 2020. bilo je povezano s kasnim prenošenjem direktiva. Broj postupaka znatno se povećao: 2019. ih je pokrenuto 406, a 2020. čak 599. Radi usporedbe, u zadnjih pet godina najviše novih predmeta koji su se odnosili na kašnjenje u prenošenju bilo je 2016., njih 847. Kako bi olakšala pravodobno i ispravno prenošenje, Komisija je nastavila pomagati državama članicama izdavanjem smjernica, izradom namjenskih internetskih stranica i razmjenom najbolje prakse na sastancima stručnih skupina ili radionicama.

Kad je riječ o kašnjenju u prenošenju, protiv Ujedinjene Kraljevine*, Portugala, Belgije i Cipra pokrenuto je najviše novih predmeta, a protiv Danske, Švedske, Irske, Litve, Malte i Nizozemske najmanje.

Kontekst

Komisija od 1984. na zahtjev Europskog parlamenta objavljuje godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a tijekom prethodne godine. Europski parlament zatim donosi rezoluciju o izvješću Komisije.

Komisija pri rješavanju problema prednost daje onima za koje smatra da će njezine mjere izvršavanja zaista postići konkretne rezultate i osigurati korist za pojedince i poduzeća. U raspodjeli odgovornosti između europskih institucija, Europska komisija ima opću odgovornost za pokretanje zakonodavnog postupka. Vijeće i Europski parlament odlučuju o prijedlozima Komisije. Države članice odgovorne su za pravovremenu i ispravnu primjenu, provedbu i izvršavanje prava Unije u nacionalnom pravnom poretku. Komisija zatvara taj krug: kad njezini prijedlozi nakon donošenja postanu pravo EU-a, ona prati primjenjuju li države članice to pravo na pravilan način i poduzima mjere ako to ne čine.

* Dana 1. veljače 2020. Sporazum o povlačenju kojim se utvrđuju aranžmani za uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije stupio je na snagu i Ujedinjena Kraljevina službeno je postala treća zemlja. Sporazumom o povlačenju predviđeno je prijelazno razdoblje, koje je započelo 1. veljače 2020., a završilo 31. prosinca 2020. Tijekom tog prijelaznog razdoblja i osim ako je drukčije predviđeno, pravo Unije, uključujući postupke zbog povrede, i dalje se primjenjivalo na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Stoga bi svako upućivanje na države članice u izvješću za 2020. trebalo tumačiti tako da uključuje Ujedinjenu Kraljevinu.

Pojedinosti

Datum objave
23. srpnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj