Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak5. svibnja 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Komisija predlaže novu uredbu za otklanjanje narušavanja uzrokovanih stranim subvencijama na jedinstvenom tržištu

Europska komisija danas predlaže novi instrument za otklanjanje mogućih štetnih učinaka stranih subvencija na jedinstvenom tržištu. Današnji zakonodavni prijedlog uslijedio je nakon donošenja Bijele knjige u lipnju 2020. i opsežnog postupka...

Komisija predlaže novu uredbu za otklanjanje narušavanja uzrokovanih stranim subvencijama na jedinstvenom tržištu

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja i klaster Europa spremna za digitalno doba Margrethe Vestager izjavila je: Europa je trgovinska i ulagačka velesila. U EU-u je 2019. vrijednost izravnih stranih ulaganja bila veća od 7 bilijuna eura. Otvorenost jedinstvenog tržišta naša je najveća prednost, no otvoreno tržište najprije mora biti pravedno. Prije više od 60 godina uveli smo sustav nadzora državnih potpora koji sprečava utrkivanje u subvencijama među našim državama članicama, a danas donosimo prijedlog za suočavanje s problemom subvencija trećih zemalja koje narušavaju tržišno natjecanje. U ovim teškim vremena tim je važnije osigurati jednake uvjete na tržištu radi oporavka gospodarstva EU-a.

Izvršni potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis, nadležan za gospodarstvo u interesu građana i trgovinu, izjavio je: nepoštene prednosti ostvarene dodjelom subvencija odavno štete međunarodnom tržišnom natjecanju. Stoga smo odlučili prvenstveno se posvetiti iskorjenjivanju takvih nepoštenih praksi, kojima se narušavaju tržišta i ostvaruju konkurentske prednosti na temelju dodjele potpora, a ne kvalitete i inovativnosti proizvoda. Današnjim se prijedlogom dopunjuje naš trud koji je na međunarodnoj razini uložen u tom pogledu. Njime će se izjednačiti uvjeti unutar EU-a i potaknuti promjena nabolje, dok će tržište ostati otvoreno, što je ključno za našu gospodarsku snagu.

Povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton rekao je: naše jedinstveno tržište vrlo je konkurentno i privlačno stranim ulagačima i poduzetnicima. Međutim, otvorenost prema svijetu održiva je samo ako svi koji posluju na jedinstvenom tržištu, ulažu u Europi ili sudjeluju u javno financiranim projektima poštuju naša pravila. Danas usavršavamo svoja pravila kako bi se svi poduzetnici natjecali pod jednakim uvjetima i nitko ne bi mogao štetnim stranim subvencijama narušiti te jednake uvjete i konkurentnost Europe. Tako će Europa postati još otpornija.

Pravila EU-a o tržišnom natjecanju i javnoj nabavi te instrumenti trgovinske zaštite imaju važnu ulogu u osiguravanju pravednih uvjeta za poduzetnike koji posluju na jedinstvenom tržištu. Međutim, nijedan od tih instrumenata ne primjenjuje se na strane subvencije koje poduzetnicima pružaju nepoštenu prednost u stjecanju poduzeća iz EU-a, sudjelovanju u javnim natječajima u EU-u ili obavljanju komercijalnih djelatnosti u EU-u. Primjeri takvih stranih subvencija jesu beskamatni zajmovi i druga financiranja ispod tržišnih uvjeta, neograničena državna jamstva, sporazumi s nultom poreznom stopom ili izravna bespovratna sredstva.

Današnji prijedlog popraćen je izvješćem o procjeni učinka u kojem su detaljno objašnjeni razlozi za donošenje predložene uredbe te je opisano nekoliko situacija u kojima strane subvencije mogu narušiti jedinstveno tržište.

Predložena uredba

Područje primjene

U skladu s predloženom uredbom, Komisija će biti ovlaštena istraživati financijske doprinose javnih tijela trećih zemalja u korist poduzetnika koji se bave gospodarskom djelatnošću u EU-u i, prema potrebi, ispraviti njihove štetne učinke.

U tom kontekstu uredbom se predlaže uvođenje triju instrumenata, od kojih se dva temelje na prijavama, a jedan na općem istraživanju tržišta. Konkretnije:

  • instrument kojim se na temelju prijava istražuju koncentracije kojima je financijski pridonijela vlada treće zemlje i u kojima promet u EU-u poduzetnika koji je predmet stjecanja (ili barem jedne stranke koncentracije) iznosi najmanje 500 milijuna eura, a strani financijski doprinos najmanje 50 milijuna eura
  • instrument kojim se na temelju prijava istražuju ponude u postupcima javne nabave kojima je financijski pridonijela vlada treće zemlje i čija procijenjena vrijednost ugovora iznosi najmanje 250 milijuna eura i
  • instrument kojim Komisija može pokrenuti istragu na vlastitu inicijativu (po službenoj dužnosti) i zatražiti ad hoc prijavu u pogledu svih drugih situacija na tržištu, kao i manjih stjecanja i postupaka javne nabave.

Što se tiče dvaju instrumenata koji se temelje na prijavama, stjecatelj ili ponuditelj morat će unaprijed prijaviti sve financijske doprinose koje primi od vlade treće zemlje u vezi s koncentracijama ili postupcima javne nabave koji premašuju utvrđene pragove. Takva se koncentracija neće moći provesti niti će se ponuditelju pod istragom moći dodijeliti ugovor dok Komisija ne provede svoje ispitivanje (obveza mirovanja). Komisija je dužna odluku donijeti u utvrđenom roku.

U skladu s predloženom uredbom, ako poduzetnik ne prijavi subvencioniranu koncentraciju ili financijski doprinos u postupku javne nabave koji premašuje utvrđene pragove, kao što je to obvezan učiniti, Komisija će moći izreći novčane kazne i ispitati transakciju kao da je prijavljena.

Komisija će na temelju općeg instrumenta istraživanja tržišta pak biti ovlaštena istražiti druge vrste situacija na tržištu (npr. ulaganja za osnivanje novih poduzeća ili koncentracije i postupke javne nabave koji ne premašuju utvrđene pragove) kad sumnja da bi mogla biti uključena strana subvencija. U tim će slučajevima Komisija moći pokrenuti istragu na vlastitu inicijativu (po službenoj dužnosti) i zatražiti ad hoc prijavu.

Na temelju povratnih informacija o Bijeloj knjizi izvršenje uredbe povjerit će se isključivo Komisiji kako bi je se ujednačeno primijenilo u cijeloj Uniji.

Ako utvrdi da postoji strana subvencija koja narušava tržišno natjecanje, Komisija će razmotriti, ako je to opravdano, moguće pozitivne učinke strane subvencije i usporediti ih s negativnim učincima predmetnog narušavanja.

Ako su negativni učinci veći od pozitivnih učinaka, bit će ovlaštena uvesti kompenzacijske mjere ili prihvatiti obveze predmetnih poduzetnika kojima se ispravlja to narušavanje tržišnog natjecanja.

Kompenzacijske mjere i obveze

Kompenzacijske mjere i obveze iz predložene uredbe obuhvaćaju niz strukturnih mjera ili mjera praćenja poslovanja, kao što je prodaja određene imovine ili zabrana određenog tržišnog ponašanja.

U slučaju prijavljenih transakcija Komisija će biti ovlaštena i zabraniti subvencionirano stjecanje ili dodjelu ugovora o javnoj nabavi subvencioniranom ponuditelju.

Sljedeći koraci

Europski parlament i države članice raspravit će o Komisijinu prijedlogu u redovnom zakonodavnom postupku u svrhu donošenja konačnog teksta te uredbe.

Prijedlog će biti otvoren i za osmotjedno javno savjetovanje.

Nakon donošenja uredba će se izravno primjenjivati u cijeloj Uniji.

Kontekst

Europsko vijeće u svojim je zaključcima sa sastanka od 21. i 22. ožujka 2019. od Komisije zatražilo da izradi nove instrumente za otklanjanje štetnih učinaka stranih subvencija na jedinstveno tržište. Vijeće se u svojim zaključcima od 11. rujna 2020. pozvalo i na Bijelu knjigu Komisije te je u zaključcima od 1. i 2. listopada 2020. iznijelo da bi trebalo osmisliti „dodatne instrumente za rješavanje učinaka narušavanja što ga na jedinstveno tržište imaju strane subvencije”.

U svojem izvješću o politici tržišnog natjecanja iz veljače 2020. Europski parlament pozvao je Komisiju da „razmotri mogućnost da se u pravo tržišnog natjecanja EU-a uvrsti stup kojim se Komisiji omogućuju prikladni istražni instrumenti u slučajevima kada se smatra da je poduzeće svojim postupanjem narušilo tržišno natjecanje zbog nacionalnih subvencija…”.

U Komunikaciji „Nova industrijska strategija za Europu” od 10. ožujka 2020. Komisija je potvrdila da će do sredine 2020. donijeti bijelu knjigu o instrumentu za strane subvencije radi otklanjanje štetnih učinaka stranih subvencija na tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu. U danas donesenoj ažuriranoj industrijskoj strategiji predložena uredba o stranim subvencijama također je navedena kao jedna od ključnih mjera za postizanje cilja otvorene strateške autonomije EU-a.

Komisija je u svojem programu rada za 2021. i Komunikaciji „Revizija trgovinske politike” od 18. veljače 2021. najavila da će do sredine 2021. predložiti pravni instrument za strane subvencije.

Komisija je 17. lipnja 2020. donijela Bijelu knjigu u kojoj je predložila kako otkloniti štetne učinke stranih subvencija na jedinstvenom tržištu.

Javno savjetovanje o Bijeloj knjizi završilo je 23. rujna 2020. Komisija se savjetovala s javnošću i o početnoj procjeni učinka te se ciljano savjetovala s najpogođenijim dionicima.

Komisija je temeljito analizirala primljene informacije i uzela ih u obzir pri sastavljanju današnjeg prijedloga.

Više informacija

Internetske stranice Glavne uprave za tržišno natjecanje o stranim subvencijama

Pitanja i odgovori

Informativna stranica

Predložena uredba o stranim subvencijama kojima se narušava tržišno natjecanje

Izvješće o procjeni učinka

Sažetak izvješća o procjeni učinka

Bijela knjiga

Pojedinosti

Datum objave
5. svibnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj