Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak5. ožujka 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Izjava Europske komisije uoči Međunarodnog dana žena 2021.

Uoči Međunarodnog dana žena Europska komisija objavila je sljedeću izjavu:Protekla godina bila je doista teška. Pandemija bolesti COVID-19 nije štedjela nikoga, a posebno je bila teška za žene. Žene su se našle na prvoj crti, u profesijama u kojima...

Izjava Europske komisije uoči Međunarodnog dana žena 2021.

Odvojimo trenutak da zahvalimo ženama na hrabrosti, suosjećanju i doprinosu borbi protiv ove krize, među ostalim i na tome što su se brinule za funkcioniranje naših društava i sustavi skrbi te za dostupnost najosnovnijih usluga.

Iako su većina najizloženijih radnika u zdravstvenoj skrbi žene, u procesima donošenja odluka o pandemiji jedva da su bile zastupljene. Na primjer, u 87 zemalja, uključujući 17 država članica EU-a, 85,2 % nacionalnih radnih skupina za COVID-19 vodili su muškarci.

U oporavku nakon pandemije mora se voditi računa o rodnoj ravnopravnosti. Prema Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti za sve treba uzimati u obzir i promicati tijekom pripreme i provedbe nacionalnih planova za oporavak i otpornost. Žene moraju biti zastupljenije i na vodećim položajima, bilo u politici ili u upravama poduzeća – za to ćemo se i dalje boriti.

Komisija je uložila velik trud u postizanje veće ravnopravnosti žena i muškaraca u Europi i šire. Iznijela je prijedlog novih mjera za provedbu načela jednake plaće, jednog od ključnih elemenata Strategije EU-a za rodnu ravnopravnost. Rodna ravnopravnost je jedno od glavnih načela europskog stupa socijalnih prava i ovotjednog ambicioznog akcijskog plana za njegovu provedbu. Rodna ravnopravnost je i u središtu vanjskog djelovanja EU-a. U Akcijskom planu EU-a za rodnu ravnopravnost (GAP III) iznesen je ambiciozan operativni program za promicanje ravnopravnosti i sudjelovanja žena i djevojčica diljem svijeta u oblikovanju demokracije, pravde, mira i sigurnosti.

Pandemija bolesti COVID-19 pogoršala je postojeće nejednakosti u našem društvu. Zbog toga su žene izložene velikom riziku, ponekad i u vlastitom domu. Komisija će još ove godine predstaviti novi prijedlog za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja u EU-u. U partnerskim su zemljama u okviru zajedničke inicijative EU-a i UN-a „Spotlight” prioritetne mjere za uklanjanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja prilagođene hitnim potrebama.

Za napredak se teško izboriti, a lako ga je izgubiti. Moramo raditi na tome da Europa ostane predvodnik u borbi za prava žena. Nazadovanje nije opcija – moramo ići dalje.

Kontekst

U skladu s obvezama koje je preuzela predsjednica Ursula von der Leyen, prva žena na čelu Europske komisije, potpredsjednica Vera Jourová i povjerenica Helena Dalli prošle su godine predstavile Strategiju za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025. U njoj je utvrđen niz ambicioznih mjera za promicanje rodne ravnopravnosti u Europi i šire. Danas Europska komisija objavljuje svoje godišnje izvješće o ravnopravnosti žena i muškaraca (više u priopćenju za medije).

Jedan od glavnih prioriteta Strategije bila je inicijativa za jačanje načela jednake plaće transparentnošću plaća. Komisija je jučer donijela zakonodavni prijedlog. I dalje će se zalagati za donošenje prijedloga Direktive iz 2012. o poboljšanju rodne ravnoteže u upravnim odborima društava.

Komisija radi i na novoj zakonodavnoj inicijativi za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja. U veljači je otvoreno javno savjetovanje o toj inicijativi. Usto, pristupanje EU-a Istanbulskoj konvenciji Vijeća Europe i dalje je među glavnim prioritetima Komisije. U lipnju 2020. Komisija je donijela prvu strategiju EU-a u području prava žrtava, čime je dodatno pojačala borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja.

Još je jedan važan element Strategije za rodnu ravnopravnost nasilje nad ženama na internetu. Aktom o digitalnim uslugama, koji je Komisija predložila u prosincu 2020., podupire se ta Strategija te se nastoji dodatno uskladiti i ažurirati pravila za pružatelje digitalnih usluga, ukloniti nezakonite sadržaje koje šire korisnici i osigurati mjere za zaštitu temeljnih prava. U Akcijskom planu za digitalno obrazovanje i Programu vještina za Europu Komisija je najavila niz mjera za promicanje ravnomjerne rodne zastupljenosti u profesijama povezanima s IKT-om i razvoja digitalnih vještina. Pojačanom Garancijom za mlade podupiru se mjere za suzbijanje rodne pristranosti i diskriminacije u savjetovanju i usmjeravanju pri zapošljavanju.

U skladu s ciljevima Akcijskog plana za medije i audiovizualni sektor Komisija će uskoro pokrenuti informativnu kampanju o pitanjima ravnopravnosti spolova i raznolikosti, u kojoj će inspiracija biti uzori u audiovizualnom sektoru i sektoru informativnih medija. Ta je kampanja dio rada na promicanju rodne ravnoteže i raznolikosti u kreativnom i kulturnom sektoru, što uključuje i aktivnosti koje se provode u okviru programa Kreativna Europa (potprogram MEDIA).

Rodna dimenzija u potpunosti je integrirana u program Obzor Europa i novi EIP za istraživanje i inovacije. Uključivost i jednakost također su ključna načela programa Erasmus+, koji podupire socijalne poduzetnice ili pripadnice akademske zajednice i pomaže u otvaranju novih područja istraživanja rodne ravnopravnosti, održivosti i jačanja položaja žena. Kako bi istaknula postignuća europskih žena u području istraživanja, inovacija, obrazovanja, kulture i sporta, Mariya Gabriel, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje, mlade i sport, pokrenula je kampanju na društvenim medijima #EUwomen4future.

Komisijin Zajednički istraživački centar i Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE) danas su pokrenuli suradnički projekt – Portal za praćenje Strategije za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.

Novim višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021. – 2027. jača se rodno osviještena politika u potrošnji u okviru proračuna EU-a, posebno putem strukturnih fondova EU-a. U instrumentu NextGenerationEU također se posebna pozornost posvećuje ravnopravnosti spolova. Konkretno, u nacionalnim planovima za oporavak i otpornost trebalo bi utvrditi kako bi ulaganja i reforme koje će se financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost mogla pridonijeti promicanju rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve.

Izvan EU-a visoki predstavnik / potpredsjednik Josep Borrell i povjerenica Jutta Urpilainen predstavili su skup mjera za jačanje rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, novi Akcijski plan za rodnu ravnopravnost (GAP III) za razdoblje 2021. – 2025. Inicijativa Spotlight, koju je Europska komisija pokrenula zajedno s Ujedinjenim narodima, bavi se upravo problemom rodno uvjetovanog nasilja na globalnoj razini.

Više informacija

Priopćenje za medije – Međunarodni dan žena 2021.: Pandemija bolesti COVID-19 velik je izazov za rodnu ravnopravnost

Priopćenje za medije – Transparentnost plaća: Komisija predlaže mjere kojima će se osigurati jednaka plaća za jednaki rad

Priopćenje za medije – Europski institut za ravnopravnost spolova (EIGE): COVID-19 narušava napredak u rodnoj ravnopravnosti

Internetske stranice o rodnoj ravnopravnosti

Pojedinosti

Datum objave
5. ožujka 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj