Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak2. prosinca 2015.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Europski program sigurnosti

Komisija poduzima mjere za borbu protiv terorizma i nezakonite trgovine vatrenim oružjem i eksplozivima.

lady720w_shutterstock_19709458.jpg

Europska komisija donijela je danas paket mjera za jačanje borbe protiv terorizma i nezakonite trgovine vatrenim oružjem i eksplozivima. Paketom mjera obuhvaćena su dva ključna elementa: Prijedlog Direktive o terorizmukojom će se ojačati pravni okvir EU-a za sprečavanje terorističkih napada kriminalizacijom pripremnih aktivnosti poput pohađanja obuke ili putovanja u inozemstvo u terorističke svrhe te kriminalizacijom pomaganja, podržavanja, poticanja ili pokušaja terorističkih napada; te akcijski plan


za onemogućavanje nabave i uporabe vatrenog oružja i eksploziva počiniteljima kaznenih djela i teroristima kroz pojačani nadzor nezakonitog posjedovanja i uvoza u EU. Uslijed strašnih terorističkih napada u Parizu 13. studenoga još se jedanput pokazalo da Europa mora osnažiti zajednički odgovor na terorizam te poduzeti konkretne mjere u borbi protiv terorizma i nezakonite trgovine vatrenim oružjem i eksplozivima.

Prvi potpredsjednik Europske komisije Frans Timmermans izjavio je: Komisija će odlučno učiniti sve u svojoj mogućnosti da pomogne državama članicama u otklanjanju terorističkih prijetnji. Zbog povećanog broja građana EU-a koji putuju u inozemstvo kako bi postali „strani borci”, potrebno je ažurirati pravni okvir EU-a o terorističkim zločinima kako bi se osigurao zajednički kaznenopravni odgovor. Suradnja na razini EU-a i s trećim zemljama potrebna je i kako bi se stalo na kraj crnom tržištu vatrenog oružja i eksploziva. Našim prijedlozima podržat će se nastojanja nacionalnih tijela da razbiju terorističke mreže.

Europski povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Danas smo ispunili svoje obećanje da ćemo odlučno odgovoriti na terorizam. Našim prijedlogom obuhvaćeni su ne samo počinitelji terorističkih zločina već i oni koji im pomažu organiziranjem putovanja, financiranjem ili podržavanjem terorizma. Na taj ćemo način ojačati naš kaznenopravni odgovor na ozbiljnu prijetnju u obliku stranih terorističkih boraca. Predstavit ćemo i akcijski plan EU-a o vatrenom oružju i eksplozivima kako bismo teroristima onemogućili pristup ilegalnim trgovcima unutar EU-a i na našoj periferiji. Europa mora djelovati ujedinjeno, odlučno i brzo kako bi suzbila terorizam i povećala našu sigurnost.

Danas predstavljeni prijedlozi dio su europskog programa sigurnostidonesenog u travnju 2015. U kontekstu nedavnih događaja njegova je provedba znatno ubrzana.

Prijedlog nove Direktive o borbi protiv terorizma

Prijedlogom nove Direktive o terorizmu uklanjaju se nedostaci u postojećem zakonskom okviru i potiče bolja suradnja. U Direktivi se određuju i zajedničke definicije kaznenih djela terorizma kako bi se osigurao zajednički odgovor na pojavu stranih terorističkih boraca te time ojačao odvraćajući učinak diljem EU-a i osiguralo učinkovito kažnjavanje počinitelja.

Novom se Direktivom reformira postojeći pravni okvir EU-a o kaznenim djelima povezanima s terorističkim aktivnostima. Njome se u zakonodavstvo EU-a prenose međunarodne obveze kao što su odredbe Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 2178 (2014)o stranim terorističkim borcima, nedavno doneseni Dodatni protokol


uz Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju terorizma te preporuke Radne skupine za financijsko djelovanje


o financiranju terorizma.

Predloženom Direktivom kriminaliziraju se:

  • Putovanja s terorističkim ciljevima, unutar i izvan EU-a, kako bi se suzbila pojava stranih terorističkih boraca;
  • Financiranje, organizacija i olakšavanje tih putovanja, uključujući logističku i materijalnu potporu, poput stavljanja na raspolaganje vatrenog oružja i eksploziva, skloništa, prijevoznih sredstava, usluga, imovine i robe;
  • Pohađanje obuke u terorističke svrhe. Tijelima za izvršavanje zakona omogućit će se da istražuju i kazneno gone aktivnosti obuke koje mogu dovesti do počinjenja terorističkih djela;
  • Osiguravanje financijskih sredstava za vršenje terorističkih djela i kaznenih djela povezanih s terorističkim skupinama ili terorističkim aktivnostima.

Prijedlogom se jačaju i odredbe kojima se kriminaliziraju novačenje, obuka u terorističke svrhe i širenje terorističke promidžbe, uključujući i te aktivnosti na Internetu.

Prijedlogom Komisije utvrđuju se i nova pravila kojima se nadopunjuje Direktiva o pravima žrtava iz 2012. kako bi se osiguralo da žrtve terorizma dobiju neposredan pristup profesionalnim uslugama podrške koje pružaju fizičko i psihosocijalno liječenje kao i neposredne informacije o svojim pravima, neovisno o tome gdje u Europskoj uniji žive.

Akcijski plan za borbu protiv nezakonite trgovine vatrenim oružjem i uporabe eksploziva

Europska komisija danas je donijela i akcijski plan za borbu protiv nezakonite trgovine vatrenim oružjem i eksplozivima u EU-u. Ciljevi su akcijskog plana lakše otkrivanje, istraga i pljenidba vatrenog oružja, eksploziva i prekursora eksploziva koji se koriste u kriminalne i terorističke svrhe.

Tim se akcijskim planom dopunjuju mjere donesene 18. studenoga 2015.za postroženje kontrole zakonitog stjecanja i posjedovanja vatrenog oružja i provedbu zajedničkih minimalnih standarda za onesposobljavanje vatrenog oružja.

Akcijskim planom nastoji se poboljšati operativna suradnja na razini EU-a i s trećim zemljama za djelotvorniju borbu protiv crnog tržišta oružja i eksploziva. Njegovi su ključni elementi:

  • Ograničavanje pristupa nezakonitom vatrenom oružju i eksplozivima: Akcijskim planom poziva se sve države članice da uspostave međusobno povezane nacionalne kontaktne točke za vatreno oružje kako bi se razvijalo stručno znanje te poboljšali analiza i strateško izvješćivanje o nezakonitoj trgovini vatrenim oružjem, prvenstveno kombiniranom uporabom balističkih i kaznenih podataka. Njime se predviđa i snažnija uloga Europola u području nezakonite trgovine na Internetu i zlouporabe zakonite trgovine zahvaljujući njegovoj nedavno osnovanoj jedinici za rad u vezi s prijavljenim internetskim sadržajima. Akcijskim planom poziva se države članice da u potpunosti provedu pravila EU-a o prekursorima eksploziva.
  • Poboljšanje operativne suradnje: Akcijskim planom poziva se države članice da uspostave ili prošire postojeće timove za praćenje trgovine vatrenim oružjem, eksplozivima i prekursorima eksploziva na Internetu. Kontrole na vanjskim granicama, kao i policijsku i carinsku suradnju treba ojačati provjerama koje se temelje na procjeni rizika za robu koja dolazi u komercijalnom prometu (primjerice u spremnicima), u putničkom prijevozu (primjerice u automobilima) ili u prtljazi putnika. U okviru akcijskog plana predlaže se i uspostava prioritetne carinske kontrole u suradnji s državama članicama radi sprečavanja nezakonite trgovine vatrenim oružjem na vanjskim granicama EU-a.
  • Poboljšanje prikupljanja i dijeljenja operativnih informacija: Akcijskim planom poziva se države članice da u potpunosti iskoriste postojeće alate kako bi se olakšala razmjena informacija i da ovisno o dostupnosti sustavno unose informacije o traženju vatrenog oružja u Schengenski informacijski sustav i Interpolovu bazu iARMS. Razmjenu balističkih podataka treba ojačati putem namjenske internetske platforme.
  • Bolja suradnja s trećim zemljama: Kako bi se smanjio nezakoniti uvoz vatrenog oružja i eksploziva u Europsku uniju, akcijskim se planom predlaže poboljšanje suradnje s trećim zemljama sustavnim uključivanjem trgovine oružjem i uporabe eksploziva u sigurnosne dijaloge s ključnim zemljama partnerima i organizacijama. Osim poboljšanja suradnje s ključnim zemljama zapadnog Balkana, Europska komisija predlaže jačanje suradnje sa zemljama Bliskog istoka i sjeverne Afrike te Turskom i Ukrajinom. Posebna je pozornost posvećena uspostavi dijaloga sa zemljama u regiji Sahel, Arapskom ligom te međunarodnim organizacijama. U određenim slučajevima može se predvidjeti financijska pomoć EU-a u vezi s pljenidbom i stavljanjem vatrenog oružja izvan pogona.

Kontekst

Za osiguravanje unutarnje sigurnosti ponajprije su odgovorne države članice, no prekogranični su izazovi preveliki da bi pojedine zemlje mogle samostalno djelovati te je potrebna potpora EU-a za izgradnju povjerenja i olakšavanje suradnje, razmjenu informacija i zajedničko djelovanje.

U političkim smjernicama predsjednika Junckera program sigurnosti izdvojen je kao prioritet ove Komisije, a Program rada Komisije za 2015. posvećen je provedbi Europskog programa sigurnosti.

Dana 28. travnja 2015. Europska komisija iznijela je Europski program sigurnostiza razdoblje 2015. – 2020. kojime se podupire suradnja među državama članicama pri uklanjanju sigurnosnih prijetnji te se pojačavaju zajednička nastojanja u borbi protiv terorizma, organiziranog kriminala i kibernetičkog kriminala. U tom se programu utvrđuju konkretni alati i mjere koji će se upotrebljavati u zajedničkom radu na postizanju sigurnosti i učinkovitijem rješavanju tih triju gorućih prijetnji. Od tada je ostvaren znatan napredak


u provedbi pojedinačnih elemenata programa.

U okviru spomenutog programa kao i svojeg programa rada za 2016.Komisija je obećala da će tijekom 2016. preispitati postojeće zakonodavstvo o vatrenom oružju kako bi se unaprijedila razmjena informacija, ojačalo praćenje, standardiziralo obilježavanje i upostavili zajednički standardi za onesposobljavanje vatrenog oružja. U kontekstu nedavnih događaja Komisija je znatno ubrzala svoj rad.

Dodatne informacije

Informativni članak: Provedba Europskog programa sigurnosti— Nove mjere za borbu protiv terorizma i nezakonite trgovine vatrenim oružjem i uporabe eksplozivaPrijedlog Direktive o terorizmuAkcijski plan EU-a protiv nezakonite trgovine vatrenim oružjem i eksplozivima te njihove uporabePojedinosti

Datum objave
2. prosinca 2015.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj