Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak6. listopada 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Državne potpore: Komisija poziva na dostavljanje primjedbi na nacrt prijedloga za daljnje olakšanje provedbe mjera državne potpore kojima se promiče zelena i digitalna tr

Europska komisija poziva države članice i sve ostale zainteresirane strane da dostave primjedbe o određenim predloženim izmjenama Uredbe o općem skupnom izuzeću (GBER). Svrha je predložene revizije uzeti u obzir izmjene različitih smjernica o...

Državne potpore: Komisija poziva na dostavljanje primjedbi na nacrt prijedloga za daljnje olakšanje provedbe mjera državne potpore kojima se promiče zelena i digitalna tranzicija

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Cilj je našeg prijedloga proširiti mogućnosti koje se državama članicama nude za provedbu mjera potpore zelenoj i digitalnoj tranziciji bez prethodnog obavješćivanja i odobrenja Komisije. Na taj će se način državama članicama omogućiti lakša i brža dodjela tih sredstava bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu. Potičemo sva javna tijela, poduzeća i druge zainteresirane strane na sudjelovanje u ovom važnom savjetovanju.

U Uredbi o općem skupnom izuzeću posebne kategorije državnih potpora proglašene su spojivima s Ugovorom pod uvjetom da ispunjavaju određene uvjete i te se kategorije izuzimaju od obveze prethodnog obavješćivanja i odobrenja Komisije.

Izuzimanje određenih potpora od obveze prethodnog obavješćivanja i odobrenja Komisije uvelike pojednostavnjuje situaciju i državama članicama olakšava brzu dodjelu potpore ako su ispunjeni uvjeti kojima se ograničava narušavanje tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu. Važno je pronaći pravu ravnotežu između potpora obuhvaćenih skupnim izuzećem, za koje vrijede jasni kriteriji kojima se ograničava narušavanje tržišnog natjecanja, i drugih državnih potpora koje Komisija mora ocijeniti prije njihove provedbe.

Pravila iz GBER-a dopunjuju pravila iz drugih smjernica o državnim potporama, u kojima su utvrđeni uvjeti pod kojima Komisija ocjenjuje jesu li mjere državne potpore koje nisu obuhvaćene skupnim izuzećem i zato je o njima potrebno obavijestiti Komisiju spojive s jedinstvenim tržištem. Ta dva skupa pravila zajedno čine sveobuhvatna pravila za određena područja propisa o državnim potporama.

Komisija stoga predlaže niz ciljanih izmjena GBER-a kako bi se uzele u obzir promjene u različitim smjernicama o državnim potporama koje su trenutačno u postupku preispitivanja (odnosno Smjernice o regionalnim potporama, Smjernice o potporama za klimu, energiju i okoliš, Smjernice o rizičnom financiranju i Okvir za istraživanje, razvoj i inovacije). Aktualnom revizijom tih smjernica i predloženom revizijom GBER-a želi se potaknuti javno financiranje koje pridonosi ostvarenju postojećih prioriteta EU-a, posebice zelenog plana i europske industrijske i digitalne strategije, i zajamčiti da se u pravilima o državnim potporama uzimaju u obzir najnovija tržišna i tehnološka kretanja.

U tom kontekstu Komisija predlaže niz izmjena GBER-a u područjima u kojima se revidiraju i odgovarajuće smjernice o državnim potporama. Konkretno:

Državne potpore za zaštitu okoliša i energiju

  • veće mogućnosti koje se državama članicama nude za dodjelu potpore za različite vrste „zelenih” projekata, primjerice smanjenje emisija CO2, oporavak prirodnih staništa i ekosustava, zaštita i obnova bioraznolikosti, čista vozila ili vozila bez emisija te infrastruktura za punjenje i opskrbu
  • uvođenje novih „zelenih” uvjeta koje velika poduzeća s visokim energetskim intenzitetom moraju ispunjavati kako bi se na njih mogla primjenjivati potpora obuhvaćena skupnim izuzećem u obliku snižene porezne stope u skladu s Direktivom o oporezivanju energije. To je jamstvo da će se zahvaljujući potpori povećati energetska učinkovitost i potaknuti ulaganja u projekte koji dovode do znatnog smanjenja emisija stakleničkih plinova korisnika.
  • osiguravanje veće uloge skladištenja za integraciju obnovljive energije u elektroenergetski sustav proširenjem postojećih izuzeća za ulaganja i operativnu potporu za obnovljivu energiju da bi se obuhvatili projekti skladištenja koji su izravno povezani s novim ili postojećim postrojenjima za proizvodnju obnovljive energije
  • poticanje ulaganja u zeleni vodik osiguravanjem skupnih izuzeća za potpore za ulaganja u projekte zelenog vodika i ulaganja u infrastrukturu za vodik. U tom će smislu i operativne potpore za mala postrojenja za promicanje zelenog vodika biti izuzete od obveze obavješćivanja.
  • poticanje ambicioznih projekata obnove zgrada uvođenjem „zelenog bonusa” (tj. većeg intenziteta potpora obuhvaćenih skupnim izuzećem) za potpore za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada. Bonus će se primjenjivati ako poboljšanje energetske učinkovitosti dovede do znatnog smanjenja potražnje za primarnom energijom.

Potpore za rizična financijska ulaganja

  • pojašnjavanje i racionalizacija pravila o potporama za rizično financiranje u skladu s usporednom revizijom Smjernica o rizičnom financiranju, primjerice pojašnjavanjem pravila o prihvatljivosti za takvu potporu u okviru GBER-a
  • proširenje područja primjene potpora za novoosnovana poduzeća kako bi se obuhvatile potpore u obliku prijenosa prava intelektualnog vlasništva s istraživačke organizacije u kojoj su temeljna prava intelektualnog vlasništva razvijena na mala i inovativna poduzeća koja moraju uvesti novi proizvod ili uslugu na tržište

Potpore za istraživanje, razvoj i inovacije

  • pojednostavnjenje uvjeta za dodjelu potpore za istraživanje, razvoj i inovacije bez prethodnog obavješćivanja i odobrenja, primjerice uključivanjem mogućnosti izračuna neizravnih troškova projekata istraživanja i inovacija na temelju pojednostavnjenog pristupa troškovima i uvođenja novih pravila o spojivosti za potporu infrastrukturama za testiranje i eksperimentiranje (ponekad se nazivaju i „tehnološkim infrastrukturama”)

Regionalne potpore

  • usklađivanje uvjeta s novim smjernicama za regionalne potpore, primjerice proširenjem mogućnosti dodjele operativne potpore kako bi se spriječilo ili ublažilo smanjenje broja stanovnika i na rijetko naseljenim područjima (do sada moguće samo za vrlo rijetko naseljena područja).

Daljnji koraci

Osim u okviru danas započetog savjetovanja, o nacrtu prijedloga raspravljat će se i na dvama sastancima Komisije i država članica. Prvi će se održati pri kraju razdoblja savjetovanja, a drugi nakon revizije nacrta na temelju informacija dobivenih tijekom javnog savjetovanja. Države članice i ostale zainteresirane strane tako će imati dovoljno mogućnosti za iznošenje primjedbi na nacrt prijedloga Komisije.

Prijedlog o kojem se provodi savjetovanje i sve pojedinosti o javnom savjetovanju dostupni su ovdje.

Donošenje revidiranog GBER-a planirano je za prvu polovinu 2022.

Kontekst

Člankom 108. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) propisuje se da države članice obavješćuju Europsku komisiju o svim državnim potporama i da ih primjenjuju tek nakon odobrenja Komisije. Ovlašćujuća uredba EU-a o državnim potporama Komisiji omogućuje da proglasi određene kategorije državnih potpora spojivima s jedinstvenim tržištem i izuzetima od obveze obavješćivanja predviđene Ugovorom.

Uredbom o općem skupnom izuzeću državama članicama dopušta se izravna provedba određenih mjera potpore uz potpunu pravnu sigurnost. Uredba o općem skupnom izuzeću iz 2014. državama članicama omogućuje primjenu niza mjera državne potpore bez prethodnog odobrenja Komisije jer se njima vjerojatno neće narušiti tržišno natjecanje. Nekoliko je puta izmijenjena kako bi joj se pojednostavnila pravila i povećalo područje primjene. Zahvaljujući tome države članice sada provode više od 97 % svih mjera državne potpore bez prethodnog odobrenja Komisije. To je u skladu s Komisijinim pristupom da se želi posvetiti čim bržem ostvarenju čim više rezultata te istodobno smanjiti aktivnosti u područjima koja nemaju dodanu vrijednost.

Komisija je u siječnju 2019., u okviru tekućeg preispitivanja pravila o tržišnom natjecanju radi provjere jesu li primjerena za promjenjivo tržišno okruženje, započela ocjenu određenih pravila o državnim potporama donesenih u okviru paketa modernizacije državnih potpora iz 2014. Tom su ocjenom, koja je provedena u obliku provjere primjerenosti, među ostalim obuhvaćene smjernice o državnim potporama za regionalne potpore, državnim potporama za istraživanje, razvoj i inovacije, državnim potporama za rizično financiranje i državnim potporama za zaštitu okoliša i energiju. Ocjena je pokazala da su, općenito gledajući, sustav i pravila kontrole državnih potpora primjereni svrsi. Ukazala je međutim i na potrebu za prilagodbom određenih pravila, s obzirom na europski zeleni plan, ali i industrijsku i digitalnu strategiju EU-a, te potrebu za dodatnim pojednostavnjenjem. Komisija stoga trenutačno preispituje relevantne smjernice o državnim potporama i odgovarajuća pravila GBER-a.

Današnji prijedlog temelji se na nedavnoj izmjeni GBER-a koju je Komisija donijela u srpnju 2021. radi usklađivanja relevantnih pravila o državnim potporama s pravilima financiranja u okviru novog višegodišnjeg financijskog okvira. Komisija sada predlaže niz daljnjih prilagodbi GBER-a.

Pojedinosti

Datum objave
6. listopada 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj