Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Vaša prava
Vaša prava

Kao državljani i građani EU, imate neka dodatna prava.

Kao europski građanin imate sljedeća dodatna prava:

  • slobodno kretatnje, studiranje, rad, živjot i mirovina bilo gdje u EU-u,
  • zaštita diplomatskih i konzularnih tijela drugih država članica EU-a ako ste izvan EU-a,
  • glasanje i kandidiranje se na općinskim izborima i izborima za Europski parlament,
  • žalbe Europskom ombudsmanu ili predstavke Europskom parlamentu,
  • poziv Europskoj komisiji da podnese zakonodavni prijedlog u okviru europske građanske inicijative milijun građana EU-a.

Prava građana Europske unije

Povelja EU-a o temeljnim pravima zalaže se za ideale na kojima se EU temelji: za ljudsko dostojanstvo, slobodu, jednakost i solidarnost.
Upućivanje pritužbe nadležnom nacionalnom tijelu, vladi, nacionalnim sudovima ili specijaliziranom tijelu koje se bavi ljudskim pravima.
Inicijative Europske komisije za zaštitu osoba koje prijavljuju povrede prava Unije.

Povezani sadržaj

Pomoć i praktični savjeti o životu u EU-u

Imate pitanja o vašim pravima u EU-u? Ili o vašim obavezama?
Odgovore pronađite na internetskim stranicama EU-a i nacionalnim internetskim stranicama za građane i poduzeća.

Europski potrošački centar

Europski potrošački centar Hrvatska dio je mreže Europskog potrošačkog centra (ECC-Net) koji daje savjete i osigurava informacije o prekograničnoj kupovini te pomaže potrošačima u suradnji s drugim Europskim potrošačkim centrima u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova.

SOLVIT

Europska mreža SOLVIT stoji na raspolaganju svakom građaninu Europske unije za učinkovito rješavanje problema na unutrašnjem tržištu EU-a. Usluga je besplatna, a građanima i tvrtkama pomaže u rješavanju sporova s tijelima javne uprave drugih država članica u slučajevima kršenja prava u okviru slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala na jedinstvenom europskom tržištu.

Europska građanska inicijativa

Utječite na oblikovanje politika koje vas interesiraju. Europska građanska inicijativa jedinstven je instrument koji vam omogućuje da od Europske komisije zatražite da predloži nove propise i tako sudjelujete u oblikovanju EU-a. Ako se za određenu inicijativu prikupi milijun potpisa, Komisija odlučuje koje će mjere poduzeti.

Europski ombudsman

Europski ombudsman neovisno je i nepristrano tijelo koje osigurava dobro upravljanje europskim institucijama i agencijama EU-a. Pomaže ljudima, poduzećima i organizacijama istraživanjem njihovih pritužbi o nepravilnostima u postupanju u institucijama i tijelima EU-a.

Izbori u inozemstvu

Ako se državljanin EU-a koji živi u drugoj zemlji EU-a, imate pravo glasa i pravo kandidirati se na općinskim izborima i europskim izborima koji se održavaju u toj zemlji. Na vas se primjenjuju isti uvjeti kao na državljane te zemlje.

Prava boravka

Doznajte sve što treba znati o životu u drugoj državi članici, bilo da ste zaposlena osoba, student, umirovljenik ili tražitelj posla. Koja su vaša prava u zemlji domaćinu? Koje administrativne formalnosti treba obaviti?

Pravo na konzularnu zaštitu

Građani EU-a mogu zatražiti pomoć veleposlanstva ili konzulata bilo koje druge države članice EU-a ako se nađu u situaciji u kojoj im je potrebna pomoć izvan EU-a u kojoj nema predstavništva njihove zemlje podrijetla.

Pravo na zaštitu podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), Direktiva o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva i druga pravila o zaštiti osobnih podataka.