Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak24. svibnja 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 5 min

Unija tržišta kapitala: Komisija predlaže nova pravila za zaštitu i jačanje položaja malih ulagatelja u EU-u

Jačanje unije tržišta kapitala bitno je i za usmjeravanje privatnog financiranja u naše gospodarstvo te financiranje zelene i digitalne tranzicije.

Unija tržišta kapitala: Komisija predlaže nova pravila za zaštitu i jačanje položaja malih ulagatelja u EU-u

Komisija je danas donijela paket mjera za male ulagatelje, koji interese potrošača stavlja u središte malih ulaganja. Cilj je omogućiti malim ulagateljima (potrošači koji ulažu) da donose odluke o ulaganjima koja odgovaraju njihovim potrebama i preferencijama i pritom im osigurati pravedan tretman i odgovarajuću zaštitu. Time će se povećati povjerenje i samopouzdanje malih ulagatelja da bi mogli sigurno ulagati u budućnost i potpuno iskoristiti prednosti unije tržišta kapitala EU-a.

Učiniti EU još sigurnijim mjestom za dugoročna ulaganja građana jedan je od tri glavna cilja Komisijina akcijskog plana o uniji tržišta kapitala iz 2020. Današnjim se paketom nastoji postići taj cilj i potaknuti sudjelovanje na tržištima kapitala u EU-u, koje je tradicionalno manje nego u drugim jurisdikcijama, primjerice Sjedinjenim Američkim Državama, premda su u Europi vrlo visoke stope štednje.  Jačanje unije tržišta kapitala bitno je i za usmjeravanje privatnog financiranja u naše gospodarstvo te financiranje zelene i digitalne tranzicije.

Detaljnije o paketu

Paket sadržava ambiciozne i opsežne mjere kojima se želi:  

  • poboljšati informiranje malih ulagatelja o investicijskim proizvodima i uslugama, tako da te informacije budu korisnije i standardizirane, a pravila o objavi informacija prilagoditi digitalnom dobu i rastućim preferencijama ulagatelja u pogledu održivosti
  • povećati transparentnost i usporedivost troškova pa se u tu svrhu propisuju standardiziran prikaz troškova i terminologija. Time će se omogućiti da investicijski proizvodi malim ulagateljima donose stvarnu vrijednost za novac
  • osigurati da svi mali ulagatelji najmanje jednom godišnje dobiju jasan pregled uspješnosti ulaganja iz svojeg portfelja 
  • otkloniti moguće sukobe interesa u distribuciji investicijskih proizvoda zabranom poticaja za usluge izvršenja (bez savjetovanja) i pritom osigurati da financijski savjeti budu u najboljem interesu malih ulagatelja. Za poticaje koji su dopušteni uvest će se strože zaštitne mjere i povećati transparentnost
  • zaštititi male ulagatelje od zavaravajućeg marketinga tako što će se osigurati da financijski posrednici (savjetnici) snose punu odgovornost za svoju marketinšku komunikaciju (i njezinu zlouporabu), i onda kad se ta komunikacija odvija na društvenim mrežama ili preko poznatih ili trećih osoba kojima plaćaju naknadu ili ih potiču
  • očuvati visoke standarde stručnih kvalifikacija financijskih savjetnika
  • omogućiti potrošačima da donose bolje financijske odluke pa se u tu svrhu države članice potiče da uvedu nacionalne mjere za povećanje financijske pismenosti građana, bez obzira na njihovu dob, socijalno podrijetlo i obrazovanje
  • smanjiti administrativno opterećenje i poboljšati pristupačnost proizvoda i usluga za sofisticirane male ulagatelje pa se u tu svrhu uvode proporcionalniji kriteriji za stjecanje statusa profesionalnog ulagatelja
  • poboljšati suradnju u području nadzora kako bi se nacionalnim nadležnim tijelima i europskim nadzornim tijelima olakšala pravilna, djelotvorna i dosljedna primjena pravila u cijelom EU-u te omogućila zajednička borba protiv prijevara i zlouporaba. 

Današnji paket ima široko područje primjene i obuhvaća cjelokupni proces ulaganja potrošača. Sastoji se od direktive o izmjeni, kojom se revidiraju postojeća pravila iz Direktive o tržištu financijskih instrumenata (MiFID II), Direktive o distribuciji osiguranja (IDD), Direktive o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), Direktive o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD) i Direktive o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II), te uredbe o izmjeni, kojom se revidira Uredba o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi).

Kontekst

Pravila o zaštiti ulagatelja zasad su utvrđena u sektorskim propisima, uključujući MiFID, Uredbu o PRIIP-ovima, Direktivu o UCITS-ima, AIFMD, Direktivu Solventnost II i IDD. Pravila se mogu razlikovati ovisno o financijskom instrumentu i katkad su nedosljedna, pa kumulativni zahtjevi zbunjuju male ulagatelje. Istodobno je zbog digitalizacije došlo do promjena u modelima distribucije i nastali su novi oblici marketinga financijskih instrumenata namijenjenih malim ulagateljima.

Komisija je protekle tri godine prikupljala dokaze na kojima se temelje današnji prijedlozi, što uključuje detaljnu studiju o ključnim pitanjima koja se odnose na male ulagatelje (objave informacija, savjetovanje, poticaji, prihvatljivost), opsežna javna savjetovanja, pozive na dostavu savjeta upućene europskim nadzornim tijelima i brojne interakcije s dionicima. 

Više informacija

Pitanja i odgovori

Informativni članak

Pravni tekstovi

Izjave

Europski potrošači još ne ostvaruju optimalne rezultate od svojih ulaganja, a to je važno ako želimo potaknuti privatna ulaganja u šire gospodarstvo EU-a. Zato danas podižemo standarde i uvodimo stručno, nepristrano i jednostavno savjetovanje o investicijskim proizvodima kako bi građani ostvarili najbolji povrat od ulaganja. Veće povjerenje i samopouzdanje potaknut će veća ulaganja u europska tržišta kapitala i pritom će se osigurati zaštita potrošača i pravedno postupanje prema njima. Usto će pomoći da europski sektor malih ulaganja ostane konkurentan, što je jedan od glavnih ciljeva unije tržišta kapitala.

Izvršni potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis, nadležan za gospodarstvo u interesu građana

 

Ovo je najambiciozniji zakonodavni prijedlog od uvođenja financijskih propisa EU-a, a cilj mu je osigurati financijski okvir u interesu malih ulagatelja. Inicijativa se odnosi na sve faze procesa ulaganja i sve sektore tržišta kapitala u EU-u i predlaže se sveobuhvatan okvir koji će građanima EU-a olakšati donošenje odluka o ulaganjima. Želimo europskim građanima omogućiti da ostvare najbolju vrijednost za svoj novac i da dio svoje štednje usmjere na ulaganja. Europljani su dobri štediše, ali nedovoljno ulažu, a cilj je ove strategije osloboditi ulagački potencijal štednje. To se može najbolje postići tako da se malim ulagateljima osigura bolje informiranje i pravedniji uvjeti te olakša ostvarenje njihovih dugoročnih financijskih ciljeva. Ova inicijativa malim ulagateljima donosi konkretne koristi jer su njihovi interesi, zaštita i ciljevi ulaganja na prvom mjestu.

Mairead McGuinness, povjerenica za financijske usluge, financijsku stabilnost i uniju tržišta kapitala

Pojedinosti

Datum objave
24. svibnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj