Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak4. srpnja 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

Opća uredba o zaštiti podataka: Europska komisija želi poboljšati provedbu

Komisija donosi nova pravila kako bi osigurala odlučniju provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) u prekograničnim predmetima

odlučniju provedbu Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) u prekograničnim predmetima
Europska unija, 2020.

Komisija danas predlaže novi propis za pojednostavnjenje suradnje među tijelima za zaštitu podataka pri provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka u prekograničnim predmetima. U novoj uredbi utvrdit će se konkretna postupovna pravila za nadležna tijela pri primjeni OUZP-a u predmetima koji se odnose na pojedince s boravištem u više država članica. Na primjer, vodeće tijelo za zaštitu podataka morat će svojim relevantnim partnerima slati „sažetak ključnih pitanja” s glavnim elementima istrage i njegovim stajalištima o predmetu koja će na taj način moći podijeliti već u ranoj fazi postupka. Zahvaljujući prijedlogu već u početnim fazama postupka smanjit će se neslaganja i olakšati postizanje konsenzusa među tijelima.

Nova pravila sadržavat će objašnjenja za pojedince o tome što moraju dostaviti pri podnošenju pritužbe i osigurati im da su na odgovarajući način uključeni u postupak. Poduzećima će se pojasniti njihova prava na pravičan postupak kada tijelo za zaštitu podataka započne istragu o mogućem kršenju OUZP-a. Pravila će stoga doprinijeti bržem rješavanju predmeta, tj. bržem pružanju pravnih lijekova za pojedince i većoj pravnoj sigurnost za poduzeća. Tijelima za zaštitu podataka omogućit će bolju suradnju i učinkovitost provedbe.

Usklađivanje postupovnih pravila u prekograničnim predmetima

Novom uredbom utvrđuju se detaljna pravila za neometano funkcioniranje mehanizma suradnje i konzistentnosti uspostavljenog OUZP-om i usklađuju pravila u sljedećim područjima:

  • Prava podnositeljâ pritužbe: u prijedlogu se usklađuju zahtjevi za dopuštenost prekogranične pritužbe i uklanjaju postojeće prepreke koje nastaju zbog toga što tijela za zaštitu podataka primjenjuju različita pravila. Utvrđuju se zajednička prava podnositeljâ pritužbe na saslušanje u predmetima u kojima su njihove pritužbe u potpunosti ili djelomično odbijene. Ako se pritužba istražuje, utvrđuju se pravila za njihovo pravilno uključivanje u postupak.
  • Prava stranaka pod istragom (voditelji obrade i izvršitelji obrade): u prijedlogu se strankama koje su predmet istrage jamči pravo na saslušanje u ključnim fazama postupka, među ostalim tijekom rješavanja sporova koje vodi Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB), te se pojašnjava sadržaj upravnog spisa i prava stranaka na pristup spisu.
  • Pojednostavnjenje suradnje i rješavanje sporova: u skladu s prijedlogom tijela za zaštitu podataka moći će iznijeti svoja stajališta u ranoj fazi istraga i iskoristiti sve alate za suradnju predviđene OUZP-om, kao što su zajedničke istrage i uzajamna pomoć. Tim će se odredbama povećati utjecaj tijela za zaštitu podataka na prekogranične predmete, olakšati rano postizanje konsenzusa u istrazi i smanjiti kasnija neslaganja. Prijedlogom se utvrđuju detaljna pravila za brzi dovršetak postupka u okviru mehanizma za rješavanje sporova iz OUZP-a te se utvrđuju zajednički rokovi za prekograničnu suradnju i rješavanje sporova.

Usklađivanje tih postupovnih aspekata doprinijet će pravovremenom završetku istraga i bržem pružanju pravnih lijekova pojedincima.

Kontekst

Iz priloženog možemo utvrditi da OUZP funkcionira. Uredba Komisije ne utječe na bitne elemente OUZP-a, kao što su prava ispitanika, obveze voditelja obrade i izvršitelja obrade ili zakonite osnove za obradu osobnih podataka utvrđene u OUZP-u. Od stupanja na snagu OUZP-a u registru predmeta EDPB-a otvoreno je više od 2000 predmeta u okviru mehanizma „sve na jednom mjestu” te je doneseno 711 konačnih odluka. U nekim su predmetima izrečene novčane kazne u stotinama milijuna eura. Sljedeće izvješće o primjeni OUZP-a očekuje se 2024.

OUZP izvršavaju neovisna nacionalna tijela za zaštitu podataka i nacionalni sudovi. U predmetima koji uključuju obradu koja se odvija ili koja znatno utječe na ispitanike u više od jedne države članice, primjenjuje se mehanizam OUZP-a „sve na jednom mjestu”. To znači da tijelo za zaštitu podataka u kojem se nalazi sjedište subjekta nad kojim se provodi istraga provodi istragu u suradnji s drugim predmetnim tijelima za zaštitu podataka. U skladu s OUZP-om tijela za zaštitu podataka surađuju u nastojanju da se postigne konsenzus o primjeni OUZP-a u prekograničnim predmetima. Ako tijela za zaštitu podataka ne mogu postići konsenzus, OUZP-om je predviđeno da Europski odbor za zaštitu podataka (EDPB) rješava sporove.

Pri provedbi OUZP-a tijela za zaštitu podataka primjenjuju nacionalna postupovna pravila. U svojem izvješću o primjeni OUZP-a iz 2020. Komisija je napomenula da postupovne razlike koje primjenjuju tijela za zaštitu podataka otežavaju neometano i učinkovito funkcioniranje mehanizama suradnje i rješavanja sporova u okviru OUZP-a. U listopadu 2022. EDPB je poslao Komisiji poželjni popis prijedloga za pojednostavnjenje i poboljšanje nekih postupovnih aspekata radi jačanja suradnje i bržeg pružanja pravnog lijeka za ispitanike.

Današnji prijedlog odnosi se na mišljenja koja su iznijeli brojni dionici, uključujući EDPB, predstavnike civilnog društva, poduzeća, akademske zajednice, pravne stručnjake i države članice. Od veljače do ožujka 2023. Komisija je objavila poziv na očitovanje u kojem je primila povratne informacije od raznih dionika, uključujući civilno društvo i industrijska udruženja. Komisija je na zahtjev održala i bilateralne sastanke o prijedlogu s predstavnicima civilnog društva, nacionalnim tijelima i organizacijama predstavnika industrije.

Više informacija

Postupovna uredba o Općoj uredbi o zaštiti podataka

Postupovna uredba o Općoj uredbi o zaštiti podataka: Pitanja i odgovori

Zaštita podataka u EU-u (europa.eu)

Pravila EU-a o zaštiti podataka jačaju položaj građana (europa.eu)

„Poželjni popis” EDPB-a za utvrđivanje postupaka suradnje među tijelima za zaštitu podataka koji bi se mogli uskladiti na razini EU-a

Peta obljetnica Opće uredbe o zaštiti podataka (europa.eu)

Daljnje utvrđivanje postupovnih pravila povezanih s provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka (europa.eu)

 

OUZP je postao novi sinonim za učinkovito zakonodavstvo o zaštiti podataka na globalnoj razini. Sada će njegov potpuni uspjeh ovisiti o izvršavanju zakonodavstva. Iako neovisna tijela obavljaju golem posao, vrijeme je da omogućimo brže i odlučnije djelovanje. To se posebno odnosi na teže predmete u kojima jedno kršenje pogađa brojne građane širom EU-a. Našim se prijedlogom utvrđuju pravila kojima se jamči neometana suradnja među tijelima za zaštitu podataka i podupire snažnija provedba u korist građana i poduzeća.

Potpredsjednica Komisije Věra Jourová, nadležna za vrijednosti i transparentnost - 4. srpnja 2023.

 

Prije pet godina na snagu je stupio najambiciozniji i najinovativniji zakon o zaštiti podataka na svijetu. Nakon pet godina OUZP je postao ključno zakonodavstvo u EU-u i kamen temeljac za globalne standarde. Jasno je da provedba OUZP-a funkcionira, ali i da se postupci u prekograničnim predmetima još mogu poboljšati. Danas iznosimo ovaj prijedlog kako bismo pokazali da možemo učiniti više za brže i učinkovitije rješavanje predmeta. Saslušali smo stajališta Europskog odbora za zaštitu podataka, tijela za zaštitu podataka, civilnog društva i predstavnika gospodarstva. Naš prijedlog uzima u obzir njihove potrebe i temelji se na našim nalazima kako bi se bolje zaštitilo pravo Europljana na privatnost, pružila pravna sigurnost poduzećima i u praksi pojednostavnila suradnja među tijelima za zaštitu podataka.

Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe - 4. srpnja 2023.

Pojedinosti

Datum objave
4. srpnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj

Kontakti

Ime
Christian WIGAND
E-adresa
Broj telefona
+32 2 296 22 53

Ime
Cristina TORRES CASTILLO
E-adresa
Broj telefona
+32 2 29 90679