Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak27. travnja 2022.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Zakonite migracije: Privlačenje vještina i talenta u EU

Kako bi se osigurao učinkovitiji okvir za zakonite načine ulaska u EU, Komisija predlaže reviziju Direktive o jedinstvenoj dozvoli i Direktive o osobama s dugotrajnim boravištem.

Zakonite migracije: Privlačenje vještina i talenta u EU

Komisija danas predlaže ambicioznu i održivu politiku zakonitih migracija. U sklopu sveobuhvatnog pristupa migracijama utvrđenog u paktu o migracijama i azilu Komisija predlaže pravne, operativne i političke inicijative koje će koristiti gospodarstvu EU-a, ojačati suradnju sa zemljama izvan EU-a i općenito poboljšati dugoročno upravljanje migracijama. Prijedlozi sadržavaju i posebne mjere kako bi se osobe koje bježe od rata u Ukrajini uključile na tržište rada EU-a.

Potpredsjednik za promicanje europskog načina života Margaritis Schinas izjavio je: Dok se naše države članice suočavaju s dolaskom više od pet milijuna ljudi iz Ukrajine, postoji potreba za postavljanjem temelja održivog i zajedničkog pristupa migraciji radne snage kako bi se dugoročno zadovoljile potrebe EU-a za vještinama. Današnjim inicijativama prepoznajemo da zakonite migracije općenito imaju pozitivan učinak: njima se onima koji žele migrirati pruža prilika da poboljšaju svoje okolnosti, a zemlje domaćini dobivaju više kvalificiranih radnika, čime se jača gospodarstvo.

Povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson izjavila je: Godišnje u EU zakonito pristiže od dva do tri milijuna državljana iz trećih zemalja, dok nezakonitih dolazaka ima od 125 000 do 200 000. Zakonite migracije ključne su za naš gospodarski oporavak, digitalnu i zelenu tranziciju te otvaranje sigurnih kanala za dolazak u Europu uz smanjenje nezakonitih migracija. Zahvaljujući današnjem prijedlogu pojednostavnit će se postupak podnošenja zahtjeva za boravišnu i radnu dozvolu u EU-u i unaprijediti prava osoba s boravištem u EU-u i članova njihovih obitelji. Uvjerena sam da ćemo tako moći lakše privući nove talente u EU danas i u budućnosti.

Poboljšani zakonodavni okvir

Kako bi se osigurao učinkovitiji okvir za zakonite načine ulaska u EU, Komisija predlaže reviziju Direktive o jedinstvenoj dozvoli i Direktive o osobama s dugotrajnim boravištem.

  • Pojednostavnjenim postupkom izdavanja jedinstvene dozvole za rad i boravište omogućit će se podnositeljima zahtjeva i poslodavcima da je brže i lakše dobiju. Podnositelji zahtjeva moći će podnijeti zahtjev iz zemalja izvan EU-a i država članica EU-a, a ujedno će se poboljšati mjere za jednako postupanje i zaštitu od izrabljivanja.
  • Revizijom Direktive o osobama s dugotrajnim boravištem olakšat će se dobivanje statusa osobe s dugotrajnim boravištem u EU-u tako što će se pojednostavniti uvjeti prihvatljivosti, primjerice dopuštanjem kumulacije razdoblja boravka u različitim državama članicama. Usto, poboljšat će se i prava osoba s dugotrajnim boravištem i članova njihovih obitelji, uključujući i lakše spajanje obitelji i veću mobilnost unutar EU-a.

Bolje usklađivanje vještina i potreba na tržištu rada

Komisija predlaže intenzivniju operativnu suradnju na razini EU-a među državama članicama i s partnerskim zemljama. Ostvaren je velik napredak u nizu ključnih inicijativa za usklađivanje potreba na tržištu rada i vještina u državama članicama i partnerskim zemljama. Nakon pokretanja partnerstava za privlačenje talenata u lipnju 2021. Komisija sada predlaže niz mjera za njihovu provedbu u praksi kako bi se do kraja 2022. sklopila prva takva partnerstva.

Komisija predlaže uspostavu prve platforme za usklađivanje potreba i vještina na razini EU-a pod nazivom EU Talent Pool, koja će omogućiti da EU postane atraktivniji državljanima trećih zemalja u potrazi za boljim zaposlenjem i da poslodavci lakše pronađu talente koji su im potrebni. Kako bi se ljudima koji stižu iz Ukrajine hitno olakšao pristup tržištu rada, Komisija predlaže pilot-inicijativu koja bi trebala biti u funkciji do ljeta 2022.

Politika zakonitih migracija okrenuta budućnosti

Komisija razmatra daljnje potencijalne načine zakonitih migracija u EU u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Pritom uviđa potencijal politika okrenutih budućnosti u tri područja: skrb, mladi i inovacije. Njihov će cilj biti:

  • privlačenje vještina i talenta u sektorima s manjkom radne snage, primjerice u sektoru dugotrajne skrbi
  • omogućivanje mladima da se upoznaju s novim zemljama, da u njima rade i putuju i
  • promicanje inovativnog poduzetništva u EU-u i ulaganje u tehnološki suverenitet Europe.

Kontekst

Iako države članice same odlučuju o broju zakonitih migranata koje žele prihvatiti, EU im može pružiti potporu praktičnim i operativnim alatima. U protekla dva desetljeća EU je razvio pravni okvir u kojem su među državama članicama uvelike usklađeni uvjeti ulaska i boravka državljana trećih zemalja. U evaluaciji tog pravnog okvira 2019. istaknuto je da bi se moglo učiniti više kako bi se povećao učinak okvira EU-a za zakonite migracije na demografska i migracijska pitanja. Nakon provedbe širokog javnog savjetovanja i donošenja dviju rezolucija Europskog parlamenta 2021. od Komisije je zatraženo da predstavi niz prijedloga za olakšavanje zakonitih migracija u EU u cilju smanjenja birokracije, veće usklađenosti, promicanja temeljnih prava i jednakog postupanja te sprečavanja izrabljivanja radne snage.

Dodatne informacije

Komunikacija: Privlačenje vještina i talenta u EU

Revidirana Direktiva o jedinstvenoj dozvoli

Revidirana Direktiva o osobama s dugotrajnim boravištem

Pitanja i odgovori

Informativni članak

Iskustva

Pakt o migracijama i azilu

Pojedinosti

Datum objave
27. travnja 2022.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj