Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak19. srpnja 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 4 min

Unija tržišta kapitala: Komisija daje smjernice o zaštiti prekograničnih ulaganja u EU-u

Komisija je danas objavila smjernice kojima želi pomoći ulagačima u EU-u da ostvare svoja prava pred nacionalnim upravama i sudovima, a državama članicama da štite javni interes u skladu s pravom EU-a.

20140124-world-economic-annual-meeting.jpg

Današnjom se Komunikacijom želi poboljšati poslovno okruženje za ulagače u EU-u. To je važan element u poticanju dodatnih ulaganja u jedinstveno tržište EU-a. Pravom EU-a ne rješavaju se svi problemi s kojima se ulagači mogu suočiti u svojim aktivnostima. Međutim, u Komunikaciji se pojašnjava da pravo EU-a štiti prava ulagača u EU-u te da oni ta prava mogu ostvariti pred nacionalnim upravama i sudovima.

Ulagači EU-a ne mogu se više oslanjati na bilateralne ugovore o ulaganjima unutar EU-a. Kako Komisija stalno ističe, ti su ugovori nezakoniti jer se preklapaju s pravilima jedinstvenog tržišta EU-a i diskriminiraju neke ulagače u EU-u. U nedavnoj presudi (u predmetu Achmea) Sud Europske unije potvrdio je da je arbitraža između ulagača i države u bilateralnim ugovorima o ulaganjima unutar EU-a nezakonita. Nakon te je presude Komisija pojačala dijalog sa svim državama članicama i pozvala ih da poduzmu mjere raskida bilateralnih ugovora o ulaganjima unutar EU-a.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Poticanje ulaganja glavni je prioritet unije tržišta kapitala. U pravu EU-a ostvarena je odgovarajuća ravnoteža između zaštite prava ulagača u EU-u i mogućnosti da vlade donose propise od javnog interesa. Na jedinstvenom tržištu nema mjesta bilateralnim ugovorima o ulaganjima između država članica. Današnja Komunikacija šalje snažnu poruku da su ulagači već zaštićeni pravom EU-a. Stoga i dalje s pouzdanjem mogu ulagati unutar EU-a.

Jyrki Katainen, potpredsjednik Komisije zadužen za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: Želimo potaknuti ulaganja unutar Europske unije. Ulagači bi trebali moći računati na predvidivo, stabilno i jasno regulatorno okruženje. Komunikacijom koja je danas donesena utvrđuju se prava ulagača u EU-u na jedinstvenom tržištu te će se njome osigurati da se ta prava poznaju i poštuju u svim državama članicama. Vjerujem da će to povećati pouzdanje ulagača i dodatno poboljšati ulagačku klimu u Europskoj uniji.

U današnjoj se Komunikaciji navodi:

Slobodno kretanje kapitala, usluga, robe i radnika na jedinstvenom tržištu EU-a temeljne su slobode za pojedince u EU-u. Poduzećima i građanima daju pravo da započnu poslovnu djelatnost, ulažu u trgovačka društva te isporučuju robu i usluge preko europskih granica. Ulagače u EU-u štite i opća načela nediskriminacije, proporcionalnosti, pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja. Pravom EU-a priznaju se i temeljna prava poput slobode poduzetništva, prava na vlasništvo i prava na djelotvornu sudsku zaštitu. Pravila EU-a kojima se štite ulagači mogu se pronaći u Ugovoru o EU-u, Povelji Europske unije o temeljnim pravima, općim načelima prava Unije i opsežnom sektorskom zakonodavstvu,

Arbitraža između države članice i ulagača iz druge države članice nije u skladu s pravom EU-a, među ostalim na temelju bilateralnih ugovora o ulaganjima unutar EU-a, kako je Sud Europske unije nedavno presudio u predmetu Achmea. U tom predmetu Sud smatra da arbitražne klauzule o ulagačima i državi u bilateralnim ugovorima o ulaganjima u EU-u nisu u skladu s pravom EU-a i nemaju pravni učinak. Presuda u predmetu Achmea važna je i za primjenu Ugovora o energetskoj povelji među državama članicama EU-a. Komisija smatra da se taj ugovor ne može primjenjivati kao osnova za rješavanje sporova među ulagačima u EU-u i državama članicama. Pravo EU-a već pruža sveobuhvatan i djelotvoran pravni okvir, uključujući pravna sredstva, ulagačima unutar EU-a kad ulažu u drugu državu članicu,

– Istodobno se pravom EU-a omogućuje da se tržišta reguliraju tako da se njima ostvaruju legitimni javni interesi kao što su javna sigurnost, javno zdravlje, socijalna prava, zaštita potrošača ili zaštita okoliša, koji mogu imati negativne posljedice za ulagače. Javna tijela EU-a i država članica imaju obvezu i odgovornost štititi ulaganja i regulirati tržišta. Stoga EU i države članice mogu poduzeti legitimne mjere da zaštite te interese. Međutim, to mogu učiniti samo u određenim okolnostima i pod određenim uvjetima i u skladu s pravom EU-a.

Današnjom Komunikacijom pomoći će se spriječiti da države članice donose mjere kojima se krše pravila EU-a te olakšati ulagačima ostvarenje njihovih prava pred upravama i nacionalnim sudovima. Pomoći će se i pravnim stručnjacima u primjeni pravila EU-a.

Kontekst

Glavni je cilj Plana ulaganja za Europu stvoriti predvidivije, stabilnije i jasnije regulatorno okruženje za promicanje ulaganja. U okviru tog rada u Akcijskom planu za uniju tržišta kapitala i njegovu preispitivanju u sredini programskog razdoblja istaknuto je da je stabilno poslovno okruženje presudno za poticanje dodatnih ulaganja unutar Europske unije. Komisija je predana poboljšanju i daljnjem razvoju pravila o unutarnjem tržištu i njihova funkcioniranja. U tu je svrhu predstavila niz zakonodavnih prijedloga, od kojih je zakonodavac EU-a već neke i donio.

Nacionalni sudovi i Sud Europske unije te Komisija jamče zaštitu prava ulagača u EU-u, posebice postupcima zbog povrede.

Pojedinosti

Datum objave
19. srpnja 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj