Skip to main content
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak13. lipnja 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

Socijalna ekonomija: Komisija predlaže načine da se iskoristi potencijal za zapošljavanje, inovacije i socijalnu uključenost

Komisija danas preporučuje konkretne mjere za potporu socijalnoj ekonomiji kojima se ljudima te socijalnim i ekološkim pitanjima daje prednost pred dobiti.

Komisija predlaže načine da se iskoristi potencijal za zapošljavanje, inovacije i socijalnu uključenost

U Europi ima 2,8 milijuna subjekata socijalne ekonomije u kojima radi ukupno 13,6 milijuna ljudi i koji nude rješenja za najveće probleme u našim društvima. Aktivni su u različitim sektorima, od socijalnih usluga i usluga skrbi do stanovanja, rekreacije i cjenovno pristupačne energije, te uključuju zadruge, uzajamna društva, neprofitne udruge, zaklade i socijalna poduzeća.

Cilj je prijedloga stvoriti povoljne uvjete za razvoj i rast organizacija socijalne ekonomije te informirati o njihovu potencijalu, posebice za otvaranje kvalitetnih radnih mjesta te podupiranje inovacija i socijalne uključenosti.

Nadovezujući se na Akcijski plan za socijalnu ekonomiju iz 2021., Komisija danas predstavlja:

  • prijedlog preporuke Vijeća kako bi države članice mogle oblikovati i provesti strategije socijalne ekonomije
  • portal za socijalnu ekonomiju, tj. internetske stranice na kojima će organizacijama socijalne ekonomije na jednom mjestu biti dostupne informacije o financijskim sredstvima EU-a, mogućnostima osposobljavanja itd.

Novi poticaj za socijalnu ekonomiju

Unatoč njihovu doprinosu društvu, organizacije socijalne ekonomije često se suočavaju s preprekama u razvoju i širenju svojih aktivnosti zbog nedovoljnog razumijevanja i priznavanja njihovih poslovnih modela. Kako bi se to riješilo, predloženom se preporukom Vijeća pozivaju države članice da izrade sveobuhvatne strategije za socijalnu ekonomiju te prilagodbom političkih i pravnih okvira promiču poticajno okruženje za socijalnu ekonomiju u svim relevantnim područjima. Time se nastoji promicati otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, poticati lokalno gospodarstvo te jačati socijalnu i teritorijalnu koheziju.

Komisija, među ostalim, predlaže mjere za:

  • oblikovanje politika tržišta rada kojima se podupiru zaposlenici u socijalnim poduzećima (npr. osposobljavanjem), promiče socijalno poduzetništvo i osiguravaju pravedni radni uvjeti kroz socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje
  • priznavanje doprinosa socijalne ekonomije većoj socijalnoj uključenosti, npr. u pružanju pristupačnih i visokokvalitetnih socijalnih usluga i usluga skrbi te stanovanja, posebice za skupine u nepovoljnom položaju
  • lakši pristup javnom i privatnom financiranju, među ostalim sredstvima EU-a
  • pristup tržišnim prilikama i javnoj nabavi
  • iskorištavanje mogućnosti koje pružaju pravila o državnim potporama za podupiranje socijalne ekonomije, uključujući odredbe o početnoj potpori, reintegraciji radnika u nepovoljnom položaju i potpori lokalnoj infrastrukturi
  • osiguravanje da se sustavima oporezivanja podupire socijalna ekonomija pojednostavnjenjem administrativnih postupaka i primjerenim poreznim poticajima 
  • informiranje o socijalnoj ekonomiji i njezinim doprinosima, posebice na temelju istraživanja i podataka.

Osim toga, Komisija državama članicama preporučuje da što bolje iskoriste dostupna sredstva EU-a, primjerice iz Europskog socijalnog fonda plus, Europskog fonda za regionalni razvoj i fonda InvestEU, kao pomoć u promicanju socijalne ekonomije. Komisija može pružiti dodatnu potporu prikupljanjem podataka i provođenjem istraživanja o socijalnoj ekonomiji u EU-u.

Jedinstvena kontaktna točka za potporu socijalnoj ekonomiji

U okviru današnjih prijedloga Komisija pokreće i portal za socijalnu ekonomiju, internetske stranice na kojima će subjektima socijalne ekonomije na jednom mjestu biti dostupne informacije o financijskim sredstvima EU-a, mogućnostima osposobljavanja, događanjima te informacije za pojedine zemlje i informacije o dodatnim sredstvima, kao instrument za izgradnju kapaciteta.  

Sljedeći koraci

Države članice raspravljat će o Komisijinu prijedlogu za preporuku Vijeća kako bi ga Vijeće moglo donijeti. Nakon donošenja, poziva se države članice da u roku od 18 mjeseci donesu ili ažuriraju svoje strategije socijalne ekonomije. Preporučuje se i da uspostave jedinstvenu kontaktnu točku za potporu socijalnoj ekonomiji, lokalne i/ili regionalne kontaktne točke kao ambasadore socijalne ekonomije te imenuju koordinatore socijalne ekonomije u nacionalnim institucijama kako bi se osigurala dosljednost politika.

Komisija će provedbu strategija pratiti redovitim savjetovanjima s državama članicama u okviru Odbora za zapošljavanje i Odbora za socijalnu zaštitu.

Kontekst

Komisija je u prosincu 2021. predstavila Akcijski plan za socijalnu ekonomiju kako bi doprinijela uspjehu socijalne ekonomije i iskoristila njezin potencijal. Novi prijedlog preporuke Vijeća i portal za socijalnu ekonomiju dvije su mjere najavljene u planu. Još jedna mjera, akademija za politiku poduzetništva mladih (YEPA) EU-a i OECD-a pokrenuta je ove godine u ožujku. Kao što je potvrdilo i nedavno istraživanje Eurobarometra, njezin je cilj prevladati prepreke s kojima se suočavaju mladi poduzetnici pri pokretanju poslovanja, kao što su pristup financiranju i vještinama.

Usto, kako je navedeno u njezinu programu rada, Komisija će ove godine predložiti prekograničnu inicijativu o udrugama kako bi im omogućila da iskoriste prednosti jedinstvenog tržišta. Danas objavljuje i dva radna dokumenta službi Komisije kako bi se poboljšalo razumijevanje relevantnih poreznih pravila za subjekte socijalne ekonomije i prekograničnih donacija za inicijative od javne koristi.

Organizacije socijalne ekonomije iznimno su važne za rješavanje društvenih pitanja te promiču pravedne radne uvjete uključivanjem zaposlenika u donošenje odluka i upravljanje. Osim toga, stvaraju prilike za nedovoljno zastupljene skupine kao što su žene i mladi te doprinose pravednoj i uključivoj digitalnoj i zelenoj tranziciji.

Socijalna ekonomija pomaže u postizanju ciljeva Akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava i glavnih ciljeva EU-a za 2030. koje su države članice EU-a podržale, odnosno da najmanje 78 % osoba u dobi od 20 do 64 godine bude zaposleno, da najmanje 60 % odraslih sudjeluje u osposobljavanju i da se najmanje 15 milijuna ljudi izbavi iz siromaštva ili socijalne isključenosti. Mjere za socijalnu ekonomiju pridonose i Europskoj godini vještina poticanjem prilika za razvoj vještina u sektoru socijalne ekonomije.

Više informacija

Prijedlog preporuke Vijeća o razvoju uvjeta za okvir socijalne ekonomije

Dokument službi Komisije: Relevantni okviri oporezivanja za subjekte socijalne ekonomije

Dokument službi Komisije: Nediskriminirajuće oporezivanje dobrotvornih organizacija i njihovih donatora: načela koja proizlaze iz sudske prakse EU-a

Informativni članak

Portal za socijalnu ekonomiju

Internetske stranice Akcijskog plana za socijalnu ekonomiju

Pitanja i odgovori: Akcijski plan za socijalnu ekonomiju

Europska godina vještina

 

Subjekti socijalne ekonomije imaju presudnu ulogu u našim gospodarstvima i društvima u područjima od kružnog gospodarstva do socijalnih usluga. Prijedlogom preporuke Vijeća nastoje se ukloniti prepreke s kojima se subjekti socijalne ekonomije suočavaju te poduprijeti pokretanje i rast tih subjekata, kao i povećanje njihova utjecaja u zajednici.

Nicolas Schmit, povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava

 

Europska socijalna ekonomija pokretač je pozitivnih i uključivih promjena u našim društvima. Ima i veliki neiskorišteni gospodarski potencijal, posebice u poticanju start-up poduzeća i širenju poduzeća kako bi se potaknule socijalne inovacije. Današnji prijedlog poduprijet će države članice u stvaranju povoljnih uvjeta za razvoj tog sektora, povećanje njegove vidljivosti, ali i promicanje inovacija u različitim sektorima, od zdravstvene skrbi do rekreacije. Na taj će se način pružiti prilika i nedovoljno zastupljenim skupinama na tržištu rada, kao što su žene i mladi. Moći ćemo izgraditi snažnu socijalnu ekonomiju utemeljenu na vještinama koja može doprinijeti otvaranju kvalitetnih radnih mjesta i smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti.

Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Komisije zadužen za gospodarstvo u interesu građana

 

Pretplatite se na besplatan elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju.

Pojedinosti

Datum objave
13. lipnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj