Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak14. srpnja 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Provedba prava EU-a: Komisijine mjere donose konkretne koristi građanima i poduzećima te štite vladavinu prava

Europska komisija danas je donijela Godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a. U njemu daje pregled provedbenih mjera koje je poduzela 2022. kako bi zajamčila zaštitu prava i sloboda ljudi i poduzeća u cijelom EU-u.

Provedba prava EU-a

Objavila je i Pregled stanja jedinstvenog tržišta za 2022., u kojem ocjenjuje koliko dobro jedinstveno tržište funkcionira i mjeri uspješnost za pojedina područja politike i države članice.

Komisija je dovršila i analizu stanja u kojoj je definirala kako još poboljšati svoje metode rada kad je riječ o provedbi prava EU-a. Cilj je te analize pokrenute 2022. osigurati dostupnost što boljih provedbenih instrumenata kako bi pravo EU-a funkcioniralo u praksi. Komisija sada izvješćuje o rezultatima.

Danas je Komisija donijela i svoj redoviti paket odluka o povredama.

Paket o povredama propisa

Glavni je fokus današnjeg paketa o povredama propisa zaštita jedinstvenog tržišta i poštovanje temeljnih prava i vrijednosti EU-a u korist građana i poduzeća. Komisija je radila na jačanju zaštite potrošača, poboljšanju pristupačnosti proizvoda i usluga za osobe s invaliditetom te na osiguravanju pravosudne suradnje među državama članicama i pojedinačnih jamstava u kaznenom pravu. Osim toga, poduzela je odlučne mjere kako bi osigurala funkcioniranje jedinstvenog tržišta, primjerice kako bi olakšala profesionalnu mobilnost, zaštitila slobodu poslovnog nastana i uklonila ograničenja izvoza energenata. Pozvala je države članice i da poštuju pravila koja se odnose na željeznički, pomorski i zračni promet. Zbog važnosti borbe EU-a protiv pranja novca pozvala je nekoliko država članica da u potpunosti i ispravno prenesu pravila EU-a u tom području.

U okviru srpanjskog paketa o povredama Komisija zaključuje 135 predmeta u kojima su problemi riješeni s državama članicama bez potrebe za poduzimanjem daljnjih pravnih koraka.

Primjena prava EU-a 2022.

U ovom se izvješću iznose mjere koje je Komisija poduzela 2022. kako bi osigurala da pravila EU-a u svim područjima politika funkcioniraju u praksi. Ako se pojave problemi, Komisija prvo blisko surađuje s državama članicama da ih pokušaju što prije riješiti. I to najčešće uspješno – 2022. je čak 96 % predmeta riješeno prije pokretanja sudskog postupka.

Međutim, kao što je vidljivo iz izvješća, Komisija ne oklijeva prema potrebi poduzeti provedbene mjere. Zato je 2022. otvorila 551 novi postupak zbog povrede. Prošle je godine novih postupaka zbog povrede bilo za svaku državu članicu.

Komisija je prošle godine odlučila Sudu Europske unije uputiti ukupno 35 predmeta, nešto više nego godinu prije (31). U 17 je predmeta pokrenutih zbog kašnjenja u prenošenju direktiva Komisija odlučila zatražiti od Suda da državama članicama koje kasne izrekne financijske sankcije. Financijskim sankcijama nastoji se ubrzati usklađivanje propisa i spriječiti buduća kašnjenja.

Provedbene mjere Komisije pridonijele su tome da države članice opet usklade svoje propise – tijekom godine zaključeno je 489 predmeta zbog povrede.

Sprečavanje povrede prava

Kako bi građani i poduzeća iskoristili sve prednosti prava EU-a, važno je da Komisija na vrijeme pomogne državama članicama i tako osigura pravilnu primjenu prava EU-a i pravodobno prenošenje direktiva. U Komunikaciji iz listopada 2022. Komisija je postavila cilj bolje provedbe prava EU-a jačanjem mjera za sprečavanje povreda.

Tijekom 2022. Europska komisija nastavila je intenzivnije raditi i na sprečavanju povreda, npr. pomažući državama članicama u provedbi prava EU-a praktičnim smjernicama, sastancima, pružanjem osposobljavanja i tehničke podrške. S državama članicama je u više od 100 različitih odbora, stručnih skupina ili radionica promicala pravilnu provedbu prava EU-a. Izdala je i više od 40 pisanih smjernica o tumačenju i provedbi prava EU-a.

Pravilna primjena i provedba prava EU-a i dalje je zajednička odgovornost država članica i institucija EU-a. Radi brzog usklađivanja s propisima ili pak prikupljanja informacija za provedbu procjene Komisija je nastavila primjenjivati postupak „EU Pilot”, dijalog s državama članicama prije pokretanja postupka zbog povrede. Prošle je godine tako otvorila 279 novih spisa u sustavu „EU Pilot”, u odnosu na 246 spisa 2021. U 74 % predmeta obrađenih prošle godine pronađeno je rješenje s relevantnom državom članicom te se izbjeglo pokretanje postupka zbog povrede.

Konačno, Komisija je u danas objavljenoj analizi stanja utvrdila područja u kojima ona i države članice trebaju unaprijediti izvršenje i provedbu propisa EU-a. Jedna od preporuka bila je pružiti veću potporu državama članicama u provedbi propisa EU-a, povećati transparentnost provedbenih mjera Komisije i sustavnije pratiti provedbu propisa. Komisija će sada početi provoditi te preporuke u praksi.

Pravilno funkcioniranje jedinstvenog tržišta

Pregled stanja na jedinstvenom tržištu pokazuje da su države članice 2022. ostvarile određeni napredak u provedbi i izvršenju pravila jedinstvenog tržišta: postotak direktiva o jedinstvenom tržištu o čijem prenošenju Komisija još nije u potpunosti obaviještena („deficit prenošenja”) smanjio se na 1,1 % (s 1,6 % u 2021.). Postotak nepravilno prenesenih direktiva o jedinstvenom tržištu („deficit sukladnosti”) ostao je nepromijenjen na 1,3 %.

Ruska invazija na Ukrajinu stavila je na kušnju funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Komisija je u ulozi čuvarice Ugovora poduzela odlučne korake protiv protekcionističkih mjera država članica, kao što su zabrane izvoza u nekim gospodarskim sektorima (npr. žitarica i građevinskog materijala) ili diskriminirajuće cijene goriva za vozila sa stranim registarskim pločicama. Unutarnje tržište nastavilo je funkcionirati zahvaljujući brzim i odlučnim provedbenim mjerama.

Komisija je predano radila i na zaštiti slobodnog kretanja radnika, primjerice suzbijanjem diskriminacije na temelju boravišta pri dodjeli naknada za zapošljavanje ili obiteljskih doplataka ili provedbom prava boravka za građane EU-a koji prvi put traže posao u drugoj državi članici.

Zaštita zajedničkih vrijednosti, temeljnih prava i vladavine prava u EU-u

Komisija se nastavila zalagati za dosljednu provedbu propisa EU-a u svim područjima politike, dajući pritom prednost onima koja najviše utječu na svakodnevni život građana i poduzeća. Više od polovine postupaka koje je pokrenula zbog nepravilne primjene prava EU-a ili s njim neusklađenih nacionalnih propisa odnosilo se na okoliš, pravosuđe i temeljna prava ili jedinstveno tržište.

Komisija je odlučno štitila zajedničke vrijednosti, temeljna prava i vladavinu prava u EU-u. Pokrenula je ili nastavila postupke za promicanje rodne ravnopravnosti, borbu protiv diskriminacije, zaštitu zviždača i osobnih podataka te zaštitu neovisnosti pravosuđa.

Komisijine prošlogodišnje provedbene mjere donijele su konkretne koristi ljudima i poduzećima jer se poboljšala zaštita potrošača pri kupnji robe ili digitalnog sadržaja iz drugih država članica. Ažurirala su se pravila o zdravlju i sigurnosti na radu te promicalo sigurnije, pravednije i raznolikije audiovizualno okruženje. Osigurana je i transparentnost vlasničkih i kontrolnih struktura poduzeća, a stručnjacima se olakšalo pružanje usluga u cijeloj Europi.

Kontekst

Komisija od 1984. na zahtjev Europskog parlamenta objavljuje godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a tijekom prethodne godine. Europski parlament zatim donosi rezoluciju o izvješću Komisije.

Pregled stanja na jedinstvenom tržištu detaljan je pregled primjene pravila jedinstvenog tržišta EU-a u cijelom Europskom gospodarskom prostoru s ciljem utvrđivanja načina za poboljšanje jedinstvenog tržišta. To uključuje propise EU-a koji su u nadležnosti različitih službi Komisije. Pregled je usmjeren na napredak u provedbi prava EU-a, opće uvjete poslovanja, integraciju jedinstvenog tržišta i druge važne ciljeve politike, kao što su rast i zapošljavanje, otpornost te digitalno i zeleno gospodarstvo. Ovogodišnje izdanje donosi aktualne informacije o provedbi pravila jedinstvenog tržišta EU-a.

U raspodjeli odgovornosti između europskih institucija Komisija ima opću odgovornost za pokretanje zakonodavnog postupka.

Vijeće i Europski parlament odlučuju o prijedlozima Komisije. Države članice odgovorne su za pravodobnu i pravilnu primjenu, provedbu i izvršenje prava Unije u nacionalnom pravnom poretku.

Komisija i zatvara taj krug: kad njezini prijedlozi nakon donošenja postanu pravo EU-a, ona prati primjenjuju li države članice to pravo na pravilan način i u protivnom poduzima mjere.

Više informacija

Komisijino godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a

Internetske stranice o godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a

Pregled stanja jedinstvenog tržišta

Izvješće o pregledu stanja radnih metoda Komisije za praćenje primjene prava EU-a

Pojedinosti

Datum objave
14. srpnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj