Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak5. prosinca 2023.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 10 min

Potpora projektu od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija računalstva u oblaku i računalstva na rubu

Sedam država članica dobilo odobrenje Komisije za dodjelu do 1,2 milijarde eura državne potpore važnom projektu od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija računalstva u oblaku i računalstva na rubu.

Računalstvo u oblaku i računalstvo na rubu

U skladu s EU-ovim pravilima o državnim potporama Komisija je odobrila važan projekt od zajedničkog europskog interesa („VPZEI”) za potporu istraživanju, razvoju i prvoj industrijskoj primjeni naprednih tehnologija računalstva u oblaku i računalstva na rubu s brojnim pružateljima usluga u Europi.

Projekt, pod nazivom važan projekt od zajedničkog europskog interesa za infrastrukturu i usluge u oblaku sljedeće generacije (VPZEI-IUO), zajednički je prijavilo sedam država članica: Francuska, Italija, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska i Španjolska.

Države članice stavit će na raspolaganje javna sredstva u maksimalnom iznosu od 1,2 milijarde eura, a očekuje se da će se time potaknuti dodatna privatna ulaganja u iznosu od 1,4 milijarde eura. U okviru VPZEI-ja 19 poduzeća (uključujući mala i srednja) pokrenut će 19 visokoinovativnih potprojekata.

VPZEI-IUO

To je prvi VPZEI u području računalstva u oblaku i računalstva na rubu. Cilj mu je razviti prvi interoperabilni europski ekosustav za obradu podataka otvorenog pristupa, kontinuum oblak-rub s više pružatelja usluga. Razvit će se kapaciteti za obradu podataka, softver i alati za razmjenu podataka koji će omogućiti korištenje udruženih, energetski učinkovitih i pouzdanih tehnologija za distribuiranu obradu podataka u oblaku i na rubu, kao i povezanih usluga. Inovacije koje će omogućiti taj projekt otvorit će europskim poduzećima i građanima čitav spektar novih mogućnosti i ubrzati digitalnu i zelenu tranziciju Europe.

Poduzeća koja sudjeluju u projektu razvit će softver otvorenog koda koji će omogućiti pružanje usluga niske latencije (nekoliko milisekundi) u stvarnom vremenu s pomoću distribuiranih računalnih resursa blizu korisnika. To će smanjiti potrebu za prenošenjem velike količine podataka na centralizirane poslužitelje u oblaku. Pojedinačni potprojekti obuhvatit će cijeli kontinuum oblak-rub, od osnovnog softverskog sloja do aplikacija specifičnih za pojedine sektore.

Cilj potprojekata jest omogućiti digitalnu i zelenu tranziciju, i to na sljedeće načine: i. izradom softvera za razvoj potrebnih infrastrukturnih kapaciteta za izgradnju osnovnih slojeva strukture koja povezuje računalstvo na rubu s računalstvom u oblaku; ii. razvojem zajedničke referentne arhitekture koja će služiti kao model za uspostavu i rad sustava koji povezuje računalstvo na rubu s računalstvom u oblaku; iii. razvojem skupa naprednih usluga računalstva u oblaku i računalstva na rubu, koje se mogu jednostavno uvesti u mrežama pružatelja usluga; iv. razvojem specifičnih rješenja za pojedine sektore (npr. sektor energije, zdravstvo i pomorstvo).

Faze istraživanja, razvoja i prve industrijske primjene trajat će od 2023. do 2031., a rokovi će ovisiti o konkretnom projektu i uključenim poduzećima. Prvi inovativni rezultat VPZEI-ja – referentna infrastruktura otvorenog koda – može se očekivati krajem 2027. Očekuje se da će VPZEI u tim fazama izravno i neizravno doprinijeti otvaranju najmanje 1000 visokokvalificiranih radnih mjesta, a još mnogo više u fazi komercijalizacije.

Ocjena Komisije

Komisija je predloženi VPZEI ocijenila na temelju EU-ovih pravila o državnim potporama, tj. Komunikacije o važnim projektima o zajedničkog europskog interesa iz 2021. („Komunikacija o VPZEI-jima”). Ta pravila omogućuju državama članicama da zajednički prevladaju ozbiljne manjkavosti tržišta u situacijama kad znatni rizici koji se povezuju s takvim projektima koče ostvarenje privatnih inicijativa za potporu revolucionarnim inovacijama. Pravila ujedno jamče i da cijelo gospodarstvo Unije ima koristi od poduprtih ulaganja i ograničavaju potencijalno narušavanje tržišnog natjecanja.

Komisija je utvrdila da VPZEI-IUO ispunjava potrebne uvjete utvrđene u Komunikaciji.

Zaključila je sljedeće:

  • VPZEI-IUO izravno doprinosi ostvarenju nekoliko ciljeva EU-a koji se odnose na digitalno, zelenije, sigurnije, otporno i suvereno gospodarstvo, kako su utvrđeni u ključnim inicijativama politike EU-a, kao što su digitalno desetljeće Europeeuropski zeleni planeuropska strategija za podatke i Digitalni kompas za 2030.
  • Svih 19 potprojekata u okviru VPZEI-ja vrlo je ambiciozno: cilj im je razviti revolucionarne tehnologije koje će biti naprednije od suvremenih svjetskih tehnologija i omogućiti velike iskorake u području tehnologija za obradu podataka.
  • S VPZEI-jem su povezani znatni tehnološki i financijski rizici. Stoga je potrebna javna potpora kako bi se poduzećima pružili poticaji za provedbu svojih pojedinačnih projekata.
  • Potpora za pojedina poduzeća ograničena je na ono što je nužno, proporcionalno i ne uzrokuje nepotrebno narušavanje tržišnog natjecanja. Komisija je provjerila da su ukupni planirani maksimalni iznosi potpore u skladu s prihvatljivim troškovima projekata i njihovim manjkom sredstava. Ako projekti koji prime velike iznose potpore budu vrlo uspješni i stvore dodatne neto prihode, poduzeća će dio primljene potpore vratiti odgovarajućoj državi članici (tzv. mehanizam za povrat sredstava).
  • VPZEI će imati znatne pozitivne učinke prelijevanja, odnosno pozitivno će utjecati i na poduzeća koja ne sudjeluju u njemu, konkurente i krajnje korisnike u cijeloj Europi. Rezultate i znanje stečeno provedbom projekta poduzeća koja u njemu sudjeluju podijelit će sa širom europskom industrijom i znanstvenom zajednicom, a ne samo s poduzećima i zemljama koji sudjeluju u VPZEI-ju. Konkretno, sudionici će: i. povrh svojih uobičajenih softvera i poslovnih modela otvorenog koda dodijeliti permisivne, nerestriktivne softverske licencije otvorenog koda svim zainteresiranim stranama i aktivno se povezati sa zajednicama otvorenog koda i doprinijeti njihovu razvoju; ii. zainteresiranim stranama omogućiti pristup najmanje 20 % kapaciteta rubnih čvorova i laboratorija kojima se služe u svojim projektima; iii. proširiti primjenu razvijenih tehnologija na dodatne sektore gospodarstva; iv. provesti ciljane obuke, izraditi vlastite tehničke materijale, sudjelovati u konferencijama, izradi publikacija i partnerstvima sa sveučilištima i istraživačkim organizacijama te v. licencirati prava intelektualnog vlasništva po pravednim, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima.

 

Financiranje, sudionici i struktura VPZEI-ja

VPZEI uključuje 19 potprojekata 19 poduzeća. Ti izravni sudionici blisko će surađivati kako bi razvili prvi europski interoperabilni kontinuum oblak-rub s brojnim pružateljima usluga.

U nastavku je prikazana opća projektna struktura, uključujući pojedinačna područja rada:

IPCEI CIS

 

19 potprojekata dio su šireg ekosustava VPZEI-IUO-a s više od 90 neizravnih partnera, uključujući velika, srednja i mala poduzeća, start-up poduzeća i istraživačke organizacije u još pet država članica EU-a (Belgija, Hrvatska, Latvija, Luksemburg i Slovenija). Za javnu potporu projektima pod vodstvom istraživačkih organizacija nije potrebno odobrenje Komisije jer se ona ne smatra potporom ako su ispunjeni određeni uvjeti. Neizravni partneri koji zatraže ograničene iznose potpore mogu dobiti javnu potporu na temelju Uredbe o općem skupnom izuzeću, koju nije potrebno prijaviti Komisiji na odobrenje. Njihovi projekti ne smatraju se dijelom VPZEI-ja.

U nastavku je prikazan ekosustav VPZEI-IUO-a, uključujući izravne sudionike i neizravne partnere:

Sudionici

 

Nekoliko država članica (Italija, Njemačka, Poljska i Španjolska) navele su u svojim planovima za oporavak i otpornost da će sudjelovati u VPZEI-IUO-u. Te države članice moći će financirati svoje projekte u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost.

Više informacija o iznosima potpore za pojedine sudionike bit će dostupno u javnoj verziji Komisijine odluke nakon što se s državama članicama i trećim stranama riješe pitanja povjerljivosti podataka.

Kontekst

Komisijino odobrenje za taj VPZEI dio je njezinih širih nastojanja da izgradi digitalno, zelenije, sigurnije, otporno i suvereno europsko gospodarstvo.

Današnjom odlukom odobren je sedmi integrirani VPZEI u skladu s EU-ovim pravilima o državnim potporama. To je četvrti VPZEI odobren na temelju Komunikacije o važnim projektima od zajedničkog europskog interesa iz 2021., u kojoj su utvrđeni kriteriji prema kojima nekoliko država članica može poduprijeti transnacionalne projekte od strateške važnosti za EU u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Tom se komunikacijom nastoji potaknuti države članice da podupiru visokoinovativne projekte koji jasno doprinose gospodarskom rastu, otvaranju radnih mjesta i konkurentnosti.

Komunikacija o VPZEI-jima dopunjuje druga pravila o državnim potporama, kao što su Uredba o općem skupnom izuzeću i Okvir za državne potpore za istraživanje, razvoj i inovacije, koja omogućuju pružanje potpore inovativnim projektima i pritom ograničavaju potencijalno narušavanje tržišnog natjecanja. Uredba o općem skupnom izuzeću omogućuje da inovativni projekti povezani s VPZEI-jima prime potporu u iznosu do 50 milijuna eura bez obveze prijavljivanja potpore Komisiji, a da ipak budu prepoznati kao dio ekosustava nastalog u okviru VPZEI-ja.

Komunikacija o VPZEI-jima podržava ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te prvu industrijsku primjenu pod uvjetom da su projekti koji primaju ta sredstva visokoinovativni, od europske važnosti i ne uključuju masovnu proizvodnju ni komercijalne aktivnosti. Zahtijevaju se i opsežno širenje novostečenog znanja, preuzimanje obveza kojima će se koristi novih projekata proširiti na cijelu Uniju i detaljno ocjenjivanje tržišnog natjecanja kako bi se smanjilo nepotrebno narušavanje tržišnog natjecanja na unutarnjem tržištu.

U sklopu nastojanja da se podupre transparentno, uključivo i brže osmišljavanje VPZEI-ja Komisija je 17. svibnja 2023. na internetskim stranicama GU-a COMP za VPZEI-je objavila Kodeks dobre prakse („Kodeks”). Kodeks se temelji na znanju, iskustvu i poukama stečenima u ocjenjivanjima državne potpore za prethodne i aktualne VPZEI-je. Njime se nastoji potaknuti transparentnije, uključivo, brže i jednostavnije osmišljavanje i ocjenjivanje VPZEI-ja. To je priručnik s primjerima dobre prakse namijenjen nacionalnim tijelima, državi članici koordinatorici koju odaberu nacionalna tijela, poduzećima koja primaju potporu u skladu s pravilima o VPZEI-jima i službama Komisije. Kodeks je osobito koristan državama članicama s malo ili nimalo iskustva s VPZEI-jima. 

Komisija je usto uspostavila zajednički europski forum za važne projekte od zajedničkog europskog interesa. Svrha tog foruma jest utvrditi područja od strateškog interesa EU-a za potencijalne buduće VPZEI-je i povećati učinkovitost procesa odobravanja VPZEI-ja. Forum okuplja stručnjake iz država članica i službi Komisije, predstavnike sektora, akademske zajednice, a prema potrebi i druge relevantne dionike.

Odluke, u verziji koja nije povjerljiva, bit će objavljene pod brojevima predmeta SA.102498 (Francuska), SA.102517 (Njemačka), SA.102520 (Mađarska), SA.102519 (Italija), SA.102516 (Nizozemska), SA.102527 (Poljska) i SA.102514 (Španjolska) u registru državnih potpora na stranicama posvećenima tržišnom natjecanju, nakon što se riješe eventualna pitanja povjerljivosti. Popis novih odluka o državnim potporama objavljenih na internetu i u Službenom listu dostupan je u elektroničkom biltenu s tjednim novostima o državnim potporama State Aid Weekly e-News.

Ovo je prvi važan projekt od zajedničkog europskog interesa u području računalstva u oblaku i računalstva na rubu. Države članice koje sudjeluju u VPZEI-ju stavljaju na raspolaganje javna sredstva u maksimalnom iznosu od 1,2 milijarde eura, a očekuje se da će se time potaknuti dodatna privatna ulaganja u vrijednosti od 1,4 milijarde eura. VPZEI će omogućiti iznimno ambiciozna istraživanja potrebna za uvođenje inovativnih aplikacija i usluga za obradu podataka u europska poduzeća, javne uprave i život građana. Zahvaljujući današnjoj odluci novac poreznih obveznika pametno će se utrošiti na ciljanu javnu potporu koja je dostatna za ostvarenje ambicioznih ciljeva projekta. Pritom smo očuvali jednake uvjete tržišnog natjecanja i pobrinuli se da se znatni pozitivni učinci osjete u cijeloj Uniji, što će dodatno ojačati unutarnje tržište.

Povjerenik Didier Reynders, zadužen za politiku tržišnog natjecanja . 5. prosinca 2023.

Danas odobreni VPZEI ključan je za ostvarivanje revolucionarnih inovacija u području tehnologija računalstva u oblaku i na rubu koje su u skladu s europskim zahtjevima u području interoperabilnosti, zaštite osobnih podataka, održivosti i kibernetičke sigurnosti. Projektom će se razviti tehnologije i rješenja koji će nam omogućiti da do 2030. ostvarimo ciljeve iz strategije za digitalno desetljeće da se najmanje 75 % poduzeća u Uniji koristi uslugama računalstva u oblaku i da je u upotrebi više od 10 000 rubnih čvorova u cijeloj Europi. Zahvaljujući tom VPZEI-ju Europa će učvrstiti svoj položaj predvodnika u inovacijama u području usluga za obradu podataka sljedeće generacije.

Povjerenik Thierry Breton - 5. prosinca 2023.

Pojedinosti

Datum objave
5. prosinca 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj