Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak7. travnja 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Predstavili smo mjere za modernizaciju PDV-a u EU-u

Današnji akcijski plan prvi je korak prema jedinstvenom europskom području PDV-a spremnom za borbu protiv prijevare, potporu poslovnom sektoru i pomaganje digitalnom gospodarstvu i e-trgovini.

20150128_tax-avoidance.jpg

Europska komisija predstavila je akcijski plankojim se utvrđuju načini preustroja postojećeg EU-ova sustava PDV-a s ciljem da postane jednostavniji, otporniji na prevare i pogodan za poslovanje.
Trenutačna pravila o PDV-u treba hitno ažurirati kako bi se njima moglo bolje podržati jedinstveno tržište, olakšati prekogranična trgovina te pratiti današnje digitalno i mobilno gospodarstvo.

Raskorak PDV-a koji je zapravo razlika između očekivanog prihoda od PDV-a i onog koji je u stvarnosti prikupljenu državama članicama iznosio je 2013. gotovo 170 milijardi EUR. Procjenjuje se da je samo prekogranična prijevara uzrok gubitka prihoda od PDV-a na razini EU-a u iznosu od gotovo 50 milijardi EUR godišnje. Istodobno, sadašnji sustav PDV-a i dalje je rascjepkan i stvara veliko administrativno opterećenje, posebno MSP-ovima i poduzećima koja posluju na internetu.

Akcijskim planom utvrđuje se način modernizacije pravila o PDV-u na razini EU-a, uključujući:

– ključna načela budućeg jedinstvenog europskog sustava PDV-a,
– kratkoročne mjere za borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om,
– ažuriranje okvira za stope PDV-a i utvrđivanje mogućnosti da se državama članicama odobri veća fleksibilnost u određivanju tih stopa,
– planove za pojednostavnjenje pravila o PDV-u za e-trgovinu u kontekstu jedinstvenog digitalnog tržišta i sveobuhvatni paket o PDV-u kojim bi se MSP-ovima olakšao rad.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je: Danas otvaramo dijalog s Europskim parlamentom i državama članicama o jednostavnijem sustavu PDV-a u EU-u koji bi bio otporniji na prijevare. Svake godine prekogranične prijevare povezane s PDV-om koštaju naše države članice i porezne obveznike otprilike 50 milijardi EUR. Istodobno imamo veliko administrativno opterećenje za mala poduzeća, a tehničke inovacije stvaraju nove izazove u pogledu naplate PDV-a. Komisija je već predložila jasne mjere za rješavanje izbjegavanja plaćanja poreza na dobit, a jednako je odlučna i u borbi protiv prijevara povezanih s PDV-om.

Pierre Moscovici, povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu, izjavio je: PDV je znatan izvor poreznih prihoda država članica EU-a. Ipak, pred nama je veliki fiskalni jaz: prihodi od PDV-a niži su za 170 milijardi EUR od onoga što bi trebali biti. To je ogroman gubitak sredstava koja bismo mogli uložiti u rast i zapošljavanje. Vrijeme je da vratimo taj novac. Želimo i državama članicama dati veću slobodu pri određivanju sniženih stopa PDV-a. Naš akcijski plan proizvest će rezultate u svim navedenim područjima.

Ključni elementi
Budući konačni sustav PDV-a Europske unije za prekograničnu trgovinu kojim se smanjuju mogućnosti prijevare
Današnji sustav PDV-a treba modernizirati kako bi mogao pratiti izazove današnjeg globalnog, digitalnog i mobilnog gospodarstva. Današnji sustav PDV-a za prekograničnu trgovinu koji je stupio na snagu 1993. bio je predviđen kao prijelazni sustav i neotporan je na prijevare. Komisija stoga 2017. planira iznijeti prijedlog za uvođenje konačnih pravila za jedinstveno europsko područje PDV-a. Prema novim pravilima prekogranične transakcije bi i dalje bile oporezivane prema stopama države članice odredišta („načelo države odredišta”), kao i sada, ali bi se način naplate poreza postupno promijenio kako bi sustav postao otporniji na prijevare. Istodobno bi se u uporabu uveo internetski portal na razini EU-a kojim bi se poduzećima osigurao jednostavniji sustav naplate PDV-a, a državama članicama otporniji sustav prikupljanja prihoda.

Hitne mjere za borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om prema važećim pravilima
Prekograničnim prijevarama povezanima s PDV-om državama članicama uskraćuju se vrlo visoki iznosi poreznog prihoda. Procjene pokazuju da bi se budućim sustavom PDV-a prekogranične prijevare mogle smanjiti za oko 40 milijardi EUR (ili 80 %) godišnje. Ove godine Komisija će predložiti mjere za jačanje postojećih instrumenata koje države članice upotrebljavaju za razmjenu informacija o prijevarama povezanima s PDV-om, metodama prijevara i dobroj praksi. Pažljivo ćemo pratiti učinkovitost poreznih uprava u naplati i nadzoru PDV-a.

Veća sloboda odlučivanja država članica u odabiru vlastite politike utvrđivanja stopa PDV-a
Prema sadašnjim pravilima države članice moraju se pridržavati predodređenog popisa robe i usluga kad primjenjuju nulte ili snižene stope PDV-a. Komisija namjerava modernizirati okvir za te stope i u budućnosti omogućiti državama članicama više fleksibilnosti. Ona predlaže dvije mogućnosti: prva bi bila da se nastavi primjenjivati najmanja standardna stopa od 15 % te da se popis robe i usluga na koje se mogu primjenjivati snižene stope redovito preispituje na temelju informacija primljenih od država članica. Drugom bi se ukinuo popis robe i usluga na koje se mogu primjenjivati snižene stope. Međutim, zbog toga bi se morale uvesti zaštitne mjere kako bi se spriječile prijevare i izbjegla nepoštena porezna konkurencija na jedinstvenom tržištu, a uvećali bi se i troškovi poštovanja propisa za poduzeća. Prema objema mogućnostima nulte i snižene stope koje se sad primjenjuju i dalje bi se primjenjivale.

Podrška za e-trgovinu i MSP-ove
Sadašnji sustav PDV-a za prekograničnu e-trgovinu složen je i skup, i za države članice i za poduzeća. Poduzeća se stavlja u nepovoljan položaj jer određeni trgovci s poslovnim nastanom izvan EU-a mogu uvoziti robu u EU bez naplate PDV-a. Osim toga, složenost sustava otežava državama članicama osiguravanje poštovanja propisa. Komisija će do kraja 2016. iznijeti zakonodavni prijedlog za modernizaciju i pojednostavnjivanje PDV-a za prekograničnu e-trgovinukao dio strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. U to će biti uključen i prijedlog u skladu s kojim bi se na elektroničke publikacije primjenjivale iste snižene stope kao i na papirnate publikacije. U drugom ćemo koraku 2017. predstaviti paket za pojednostavnjenje PDV-a osmišljen za podršku rastu MSP-ova i olakšavanje njihove prekogranične trgovine.

Kontekst
Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) ima važnu ulogu na europskom jedinstvenom tržištu. Prvotno je uspostavljen kako bi zamijenio poreze na promet koji su narušavali tržišno natjecanje i otežavali slobodno kretanje robe i usluga te kako bi se uklonile fiskalne provjere i formalnosti na unutarnjim granicama. On je znatan i sve veći izvor poreznih prihoda u EU-u kojim je 2014. prikupljen gotovo 1 bilijun EUR, što iznosi 7 % BDP-a. Na PDV-u se temelji i jedan od izvornih prihoda EU-a. Kao porez na potrošnju, PDV je jedan od najpogodnijih oblika oporezivanja za ostvarivanje rasta.

Međutim, sustav PDV-a ne može pratiti izazove današnjeg globalnog, digitalnog i mobilnog gospodarstva. Današnji sustav PDV-a, koji je bio predviđen kao prijelazni sustav, rascjepkan je, previše složen za sve veći broj poduzeća koja posluju prekogranično i neotporan na prijevare: domaće i prekogranične transakcije različito se tretiraju, a robu i usluge moguće je kupiti na jedinstvenom tržištu bez naplate PDV-a.

Komisija dosljedno zagovara reformu sustava PDV-a. Saslušali smo Europski parlament i Vijeće, koji su se zajedno složili da se budući sustav PDV-a treba temeljiti na načelu odredišta, tj. mjesta gdje se roba i usluge troše.

Današnji akcijski plan dio je Komisijina plana za bolju regulativu.

Sljedeći koraci
Komisija će zatražiti od Europskog parlamenta i Vijeća, uz podršku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, da pruže jasne političke smjernice o mogućnostima koje se iznose u tom akcijskom planu i da potvrde svoju potporu reformama navedenima u toj Komunikaciji.
Komisija će predstaviti prijedloge o svim pitanjima tijekom 2016. i 2017.

Dodatne informacije:

Informacije o akcijskom planu o PDV-u
Memorandum o akcijskom planu o PDV-u
Informativni članak o akcijskom planu o PDV-u
Komunikacija o akcijskom planu o PDV-u

Pojedinosti

Datum objave
7. travnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj