Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak18. srpnja 2016.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Potrebno je unaprijediti primjenu prava EU-a u državama članicama

Europska komisija danas je ponovno istaknula svoju predanost osiguravanju učinkovite primjene propisa EU-a, a pogotovo onih koji se odnose na najveće jedinstveno tržište na svijetu, koje obuhvaća 500 milijuna građana. Države članice sve su više...

shutterstock-132216104_3.jpg

Europska komisija danas je ponovno istaknula svoju predanost osiguravanju učinkovite primjene propisa EU-a, a pogotovo onih koji se odnose na najveće jedinstveno tržište na svijetu, koje obuhvaća 500 milijuna građana.

Na temelju Godišnjeg izvješća moguće je dobiti jasnu sliku načina na koji je Komisija pratila i izvršavala pravo Unije u 2015., a na temelju Pregleda stanja jedinstvenog tržišta jasno je da se prepreke slobodnom kretanju osoba, usluga, robe i kapitala u EU-u uklanjaju u većini područja. Konstruktivnim dijalogom između Komisije i država članica o pitanjima usklađenosti s pravom EU-a sve se više takvih pitanja rješava bez potrebe za pokretanjem službenih postupaka.

S druge strane, u nekim se područjima stanje ne mijenja ili je sve gore, stvaraju se nove prepreke te se jedinstveno tržište mora prilagoditi kako bi se u obzir uzele nove okolnosti uzimajući u obzir inovativne ideje i nove poslovne modele.

Godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a

U 33. godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a analizira se uspješnost država članica u ključnim područjima primjene prava EU-a i ističu se glavna kretanja u provedbenoj politici u 2015. Jedno je od ključnih područja jedinstveno tržište koje je i dalje najdragocjeniji europski adut za milijune građana i poduzeća koji svakodnevno uživaju prednosti života, rada i trgovanja u 28 država članica, sigurni da su njihovi odnosi uređeni jasnim nizom pravila.

Komisija pokreće postupke radi utvrđivanja povrede ako država članica ne riješi navodnu povredu prava EU-a. Taj se postupak može pokrenuti zbog dvaju razloga. Prvo, ako država članica u dogovorenom roku ne obavijesti o nacionalnim mjerama kojima se europska direktiva prenosi u nacionalno zakonodavstvo. Drugo, ako zakonodavstvo države članice nije u skladu sa zakonodavstvom EU-a ili nacionalna nadležna tijela pravo EU-a ne primjenjuju na pravilan način.

Ukupan broj postupaka radi utvrđivanja povrede stalno je na nižoj razini u odnosu na razdoblje od prije pet godina. To u mnogo slučajeva dokazuje učinkovitost strukturiranog dijaloga koji se vodi s državama članicama prije pokretanja samog postupka. Rezultat je to i odlučnosti Komisije da državama članicama pomogne povećati usklađenost s pravom Unije u ranoj fazi te brzo riješiti moguće povrede za dobrobit građana i poduzeća. U tom je smislu EU Pilotvrijedan instrument za ispravljanje povrede prava EU-a u ranoj fazi, kao što je i postupak obavješćivanja


u pogledu nacrta tehničkih propisa za proizvode i usluge informacijskog društva prije njihova donošenja.

Suzbijanje zakašnjelog prenošenja direktiva

Komisija nastoji osigurati da države članice u dogovorenim rokovima prenesu europske direktive u svoj nacionalni pravni sustav. Kašnjenjima u prenošenju prava Unije građanima i poduzećima onemogućuje se iskorištavanje prava koja iz njega proizlaze, negativno se utječe na sveukupnu pravnu sigurnost te se na nepošten način narušavaju ravnopravni uvjeti na jedinstvenom tržištu.

Broj novih postupaka zbog zakašnjelog prenošenja u 2015. neznatno se smanjio u odnosu na 2014. Među primjerima postupaka zbog zakašnjelog prenošenja jesu direktive o ovlastima Europskog nadzornog tijela, o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II), o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari i o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora.

Kako bi se olakšalo pravovremeno prenošenje, Komisija je nastavila pomagati državama članicama izradom planova provedbe i smjernica, uspostavom posebnih web-mjesta te razmjenom najboljih praksi na sastancima stručnih skupina.

Ako države članice ne prenesu direktivu u dogovorenom roku, Komisija se i dalje u potpunosti koristi sustavom financijskih sankcija, koji je uveden Ugovorom iz Lisabona: Sudu je uputila šest predmeta zatraživši primjenu novčanih kazni. Predmeti su se odnosili na Njemačku, Grčku, Luksemburg, Sloveniju i Poljsku (u dva slučaja).

Pregled stanja jedinstvenog tržišta

Pravovremeno prenošenje ne znači nužno da je riječ o ispravnom prenošenju. Na temelju Pregleda stanja jedinstvenog tržišta dobiva se točna slika stanja provedbe pravila jedinstvenog tržišta EU-a. Njime se ocjenjuje na koji način države članice primjenjuju europska pravila te se utvrđuju nedostaci u pogledu kojih bi države trebale pojačati napore.

Ovisno o njihovoj uspješnosti u 2015. u brojnim sredstvima za upravljanje i područjima politika, države članice dobile su zeleni (dobro), žuti (prosječno) ili crveni (ispod prosjeka) karton.

Osim procjenjivanja usklađenosti država članica s propisima jedinstvenog tržišta, Pregledom stanja jedinstvenog tržišta ocjenjuje se kako države članice građanima i poduzećima pomažu s pomoću raznih alata EU-a za opće informacije i traženje posla (portal Vaša Europa, Vaša Europa – Savjeti, Solvit, EURES). U okviru Pregleda stanja jedinstvenog tržišta prati se i otvorenost država članica za trgovinu i ulaganja te njihovi dodatni napori u otvaranju sektora kao što su javna nabava, stručne kvalifikacije ili poštanske usluge.

Uzimajući u obzir sva ocijenjena područja najbolje su rezultate ostvarili Hrvatska, Cipar, Estonija, Irska i Slovačka.

Komisija reagira na pritužbe građana

Građani i dionici mogu prijaviti sumnju u povredu prava EU-a uporabom internetskog obrasca za pritužbe dostupnog na portalu Europa Vaša prava . Kao i prethodne godine, većina pritužbi u 2015. odnosila se na zapošljavanje, socijalna pitanja, jedinstveno tržište te pravosuđe i prava potrošača. Mreža SOLVIT s pomoću obrasca za pritužbe građanima i poduzećima može pomoći u rješavanju problema s tijelima javne vlasti u drugoj državi članici.

Kontekst

Komisija od 1984. na zahtjev Europskog parlamenta objavljuje godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a tijekom prethodne godine. Europski parlament zatim donosi rezoluciju o izvješću Komisije.

Internetski pregled stanja jedinstvenog tržišta objavljuje se svake godine. Njime se prati uspješnost država članica u brojnim područjima politika (javna nabava, stručne kvalifikacije, poštanske usluge, trgovinska integracija, otvorenost tržišta) te sredstva za upravljanje (prenošenje propisa, postupci radi utvrđivanja povrede i alat EU Pilot u područjima povezanima s jedinstvenim tržištem, EURES, Vaša Europa, Vaša Europa – Savjeti, Solvit, IMI, Prioritetna područja, Europski centri za potrošače, Mreža za suradnju u području zaštite potrošača


, Informacijski sustav tehničkih propisa (TRIS).

Dodatne informacijeGodišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a:

- Godišnje izvješće o provedbi prava EU-a na nacionalnoj razini


Informativni listovi po državi članici

– Za informacije o općem postupku radi utvrđivanja povrede u EU-u vidi cijeli MEMORANDUM/12/12 (informativni grafikon


za 2015.).Pregled stanja jedinstvenog tržišta:

Pregled stanja

Informativni listovi po državi članici


- Informativni članak za Hrvatsku

Pojedinosti

Datum objave
18. srpnja 2016.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj