Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak13. prosinca 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

Obrana demokracije – Komisija predlaže razotkrivanje prikrivenog stranog uplitanja

Središnji je dio tog paketa zakonodavni prijedlog kojim će se povećati transparentnost i demokratska odgovornost za aktivnosti zastupanja interesa u ime trećih zemalja kako bi se utjecalo na politike, donošenje odluka i demokratski prostor.

Program rada Komisije za 2022.: Zajedno do snažnije Europe

Europska komisija danas je donijela paket mjera za obranu demokracije uoči europskih izbora 2024. Središnji je dio tog paketa zakonodavni prijedlog kojim će se povećati transparentnost i demokratska odgovornost za aktivnosti zastupanja interesa u ime trećih zemalja kako bi se utjecalo na politike, donošenje odluka i demokratski prostor. Sadržava i dvije preporuke kojima se promiču slobodni, pravedni i otporni izbori te sudjelovanje građana i organizacija civilnog društva u oblikovanju politika.

Cilj je tog paketa suzbiti prijetnju vanjskog uplitanja većom transparentnošću, a istodobno potaknuti građanski angažman i sudjelovanje građana u našim demokracijama.

Nedavno istraživanje Eurobarometra pokazalo je da 81 % Europljana smatra da je vanjsko uplitanje u naše demokratske sustave ozbiljan problem koji treba rješavati. Krajnje je vrijeme da se razotkrije prikriveno strano uplitanje.

Osiguravanje transparentnosti zastupanja stranih interesa

EU je otvoren prema drugima i aktivno surađuje s partnerima na globalnoj razini. Ako vlade trećih zemalja koriste aktivnosti zastupanja interesa kako bi promicale svoje ciljeve i utjecale na demokratske procese u EU-u, to treba biti transparentno. Današnjim prijedlogom usklađenih pravila želi se osigurati zajednička visoka razina transparentnosti i demokratske odgovornosti u cijelom EU-u u vezi s kampanjama lobiranja i sličnim aktivnostima koje provode subjekti u ime vlada trećih zemalja.

Prijedlog sadržava sljedeće zahtjeve u pogledu transparentnosti:

  • upis u registar transparentnosti: subjekti koji obavljaju aktivnosti zastupanja interesa u ime treće zemlje morat će se upisati u registar transparentnosti. Od država članica tražit će se da u tu svrhu uspostave ili prilagode postojeće nacionalne registre.
  • javni pristup: ključni elementi podataka o takvim aktivnostima zastupanja interesa bit će javno dostupni, čime će se omogućiti transparentnost i demokratska odgovornost. To se primjerice odnosi na godišnje primljene iznose, predmetne treće zemlje i glavne ciljeve aktivnosti.
  • vođenje evidencije: subjekti koji obavljaju aktivnosti zastupanja interesa u ime treće zemlje morat će čuvati evidenciju ključnih informacija ili materijala povezanih s djelatnošću zastupanja interesa u razdoblju od četiri godine nakon završetka te aktivnosti.

Prijedlog uključuje razmjerna pravila i zaštitne mjere kako se zahtjevi za registraciju ne bi zloupotrebljavali za ograničavanje temeljnih prava, kao što su sloboda izražavanja ili udruživanja, ili za neopravdano ograničavanje prostora za građansko djelovanje, a to su konkretno:

  • neovisna nadzorna tijela bit će ovlaštena zatražiti ograničenu evidenciju samo u propisno opravdanim slučajevima i na razmjeran način
  • nadležna tijela moraju se pobrinuti da registracija ne uzrokuje negativne posljedice
  • mogućnost odstupanja od objave informacija u propisno opravdanim slučajevima
  • zbog potpunog usklađivanja u okviru prijedloga države članice ne mogu zadržati ni uvesti dodatne zahtjeve ili prakse.

Tim prijedlogom Komisija nastoji doprinijeti utvrđivanju standarda kojima bi se, ne samo u EU-u, već i na globalnoj razini, odredili načini za suočavanje s problemom stranog uplitanja na pojednostavnjen i razmjeran način te uz potpuno poštovanje temeljnih prava.

Jačanje izbornih procesa u EU-u

Današnjom Preporukom o uključivim i otpornim izbornim procesima u Uniji i poticanju europskog karaktera i učinkovite provedbe izbora za Europski parlament nastoje se promicati visoki demokratski standardi za izbore u EU-u, poduprijeti velik odaziv birača i uključivo sudjelovanje te olakšati ostvarivanje biračkih prava. Preporuka se bavi i zaštitom i kibernetičkom sigurnošću infrastrukture povezane s izborima te se predlažu mjere za smanjenje rizika od uplitanja trećih zemalja financiranjem političkih stranaka, političkih zaklada, izbornih kampanja i kandidata. Slobodna i poštena demokratska rasprava temelji se na zakonitosti i pravednosti. U Preporuci se naglašava da se alati za nadzor nikada ne bi smjeli upotrebljavati za uplitanje u demokratsku raspravu, a primjena takvih alata na političke aktere i novinare radi ostvarivanja političke koristi neprihvatljiva je.

Nedavno istraživanje Eurobarometra, koje je objavljeno 6. prosinca, pokazuje da su glavni razlozi za zabrinutost građana EU-a u kontekstu izbora u Europi povezani s osobama koje svoju odluku o glasanju temelje na dezinformacijama (78 %), nakon čega slijedi manipuliranje izborima putem kibernetičkih napada (72 %), prikriveni utjecaj stranih zemalja na izbore (70 %) i pritisak građana da glasaju na određeni način (65 %).  

Poticanje uključivog sudjelovanja građana i organizacija civilnog društva u oblikovanju javnih politika

Preporukom o promicanju angažmana građana i organizacija civilnog društva u postupcima oblikovanja javnih politika nastoji se stvoriti i održati sigurno i poticajno okružje za organizacije civilnog društva i borce za ljudska prava te omogućiti da učinkovito sudjeluju u demokratskom oblikovanju politika. Također se potiče države članice da razviju strukturirani pristup procesima sudjelovanja pomoću predvidljivih, pristupačnih, transparentnih i uključivih okvira. Sa sličnom namjerom da poboljša svoj okvir za sudjelovanje građana, Komisija je, kao nastavak Konferencije o budućnosti Europe, sada uključila europske panele građana u svoj postupak oblikovanja politika. Početkom 2024. Komisija će pokrenuti poboljšani portal Iznesite svoje mišljenje kao novu jedinstvenu kontaktnu točku za uključivanje građana.

U nedavnom istraživanju Eurobarometra gotovo 9 od 10 ispitanika smatralo je da je civilno društvo važno za promicanje i zaštitu demokracije i zajedničkih vrijednosti.

Sljedeći koraci

Komisija sa zanimanjem iščekuje potpuni angažman Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se ostvario konkretan napredak u pogledu svih zakonodavnih prijedloga u području demokracije prije izbora za Europski parlament te da širok krug uključenih nacionalnih aktera, kako javnih tako i privatnih, osigura provedbu akcijskog plana za europsku demokraciju i novog paketa mjera za obranu demokracije.

Uoči europskih izbora 2024. Komisija će poticati predizborne dijaloge i suradnju s internetskim platformama i drugim potpisnicima Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija, nadovezujući se na postojeće obveze u pogledu transparentnosti političkog oglašavanja i suradnje među potpisnicima, te će istodobno istraživati dodatne načine za suzbijanje štetnog potencijala novih alata koji se temelje na umjetnoj inteligenciji kad je riječ o dezinformacijama.

Kontekst

U Europskoj uniji građani mogu slobodno izražavati svoja stajališta i sudjelovati u demokratskom životu, birati svoje političke predstavnike i odlučivati o svojoj budućnosti. Slavimo europske izbore i radujemo se 2024. Demokracija i s njom povezana prava i slobode u središtu su naših otvorenih i transparentnih društava. No demokracija ima i svoje neprijatelje. Autoritarni režimi smatraju je prijetnjom, a neki pokušavaju iskoristiti društvene podjele i unijeti nepovjerenje prema etabliranim institucijama. Šire dezinformacije kako bi oslabili demokratski glas građana i civilnog društva te iskrivili izborne kampanje.

Paket mjera za obranu demokracije temelji se na prethodnim inicijativama Komisije za zaštitu europske demokracije, uključujući akcijski plan za europsku demokraciju. Tri godine nakon donošenja akcijskog plana za europsku demokraciju njegova je provedba u punom zamahu. EU promiče slobodne i poštene izbore i snažno demokratsko sudjelovanje, podupire slobodne i neovisne medije te suzbija dezinformacije unutar i izvan EU-a.

Druge su inicijative Komisije za zaštitu naše demokracije godišnji ciklus izvješća o vladavini prava, nedavne antikorupcijske i etičke inicijative te izvješće o provedbi Povelje o temeljnim pravima za 2022. usmjereno na prostor za građansko djelovanje.

Današnji paket mjera za obranu demokracije uključuje Direktivu o transparentnosti zastupanja interesa u ime trećih zemalja, Komunikaciju o preispitivanju rada u okviru akcijskog plana za europsku demokraciju, Preporuku o uključivim i otpornim izbornim procesima u Uniji i poticanju europskog karaktera i učinkovite provedbe izbora za Europski parlament i Preporuku o promicanju angažmana i učinkovitog sudjelovanja građana i organizacija civilnog društva u postupcima oblikovanja javnih politika. Komisija je danas objavila i rezultate komplementarnog istraživanja Eurobarometra o demokraciji.  

Više informacija

Obrana demokracije – pitanja i odgovori

Obrana demokracije – informativni članak

Komunikacija o obrani demokracije

Prijedlog direktive o utvrđivanju usklađenih zahtjeva na unutarnjem tržištu u pogledu transparentnosti zastupanja interesnih skupina koje se provodi u ime trećih zemalja

Preporuka o uključivim i otpornim izbornim procesima u Uniji i poticanju europskog karaktera i učinkovite provedbe izbora za Europski parlament

Preporuka o promicanju angažmana i učinkovitog sudjelovanja građana i organizacija civilnog društva u postupcima oblikovanja javnih politika

Obrana demokracije – internetske stranice

Demokracija i biračka prava – internetske stranice

Kodeks dobre prakse u suzbijanju dezinformacija – internetske stranice

Akt o slobodi medija – internetske stranice

Mehanizam vladavine prava – internetske stranice

Europski paneli građana i građanki – internetske stranice

 

Naši su najveći saveznici u demokraciji naši građani. Pozitivan aspekt tog paketa njegova je raznolikost, zajedno sa zakonodavnim i nezakonodavnim instrumentima. Zahvaljujući njemu naše otvoreno društvo ostaje otvoreno! Današnjim paketom Komisija donosi Preporuku o promicanju angažmana i učinkovitog sudjelovanja građana i organizacija civilnog društva u postupcima oblikovanja javnih politika. Stvaramo prilike za građane na različitim razinama upravljanja kako bi izrazili svoja mišljenja i doprinijeli oblikovanju politika. Inovativne deliberativne prakse jačaju predstavničku demokraciju povećanjem povjerenja i premošćivanjem postojećih razlika između građana i demokratskih institucija. Neki pokušavaju ugroziti demokraciju u njezinim korijenima, ali mi se brinemo o tim korijenima.

Dubravka Šuica, potpredsjednica za demokraciju i demografiju

 

Europa je ponosna na to što je otvorena demokracija. Međutim, bilo bi naivno misliti da demokraciji nije potrebna nikakva zaštita. U današnjem svijetu to je upravo suprotno. Ne smijemo dopustiti Putinu ili bilo kojem drugom autokratu da se prikriveno upliće u naš demokratski proces. Uhvatit ćemo se u koštac s prijetnjom vanjskog uplitanja zahvaljujući novom zakonu kojim se propisuje transparentnost. Osim toga, prije izbora za Europski parlament sljedeće godine zajedno s državama članicama ojačat ćemo integritet izbora, na internetu i izvan njega.

Věra Jourová, potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost

 

Demokracija, vladavina prava i temeljna prava osnovne su vrijednosti EU-a i podupiru njegova postignuća. Današnji instrumenti branit će naše demokratske sustave od vanjskih interesa, pridonijeti promicanju slobodnih i poštenih izbora, boriti se protiv dezinformacija i poticati sudjelovanje građana i organizacija civilnog društva. Direktivom će se promicati povjerenje u institucije i demokratske vrijednosti u EU-u zahvaljujući većoj transparentnosti i odgovornosti.

Didier Reynders, povjerenik za pravosuđe

Pojedinosti

Datum objave
13. prosinca 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj