Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak30. lipnja 2021.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 7 min

Dugoročna vizija za ruralna područja: za jača, povezana, otporna, prosperitetna ruralna područja EU-a

Europska komisija danas je predstavila dugoročnu viziju za ruralna područja EU-a, u kojoj su utvrđeni izazovi i brige s kojima se ta područja suočavaju, ali i naglašene neke od najperspektivnijih mogućnosti koje su im dostupne. Danas predstavljena...

Dugoročna vizija za ruralna područja: za jača, povezana, otporna, prosperitetna ruralna područja EU-a

Da bismo uspješno odgovorili na glavne trendove i izazove koji proizlaze iz globalizacije, urbanizacije i starenja stanovništva i iskoristili prilike koje nam pružaju zelena i digitalna tranzicija, potrebne su politike i mjere prilagođene pojedinom području koje uzimaju u obzir raznolikost regija EU-a, njihove specifične potrebe i njihove relativne prednosti.

Stanovništvo u ruralnim područjima diljem EU-a u prosjeku je starije nego u urbanim područjima i u sljedećem će se desetljeću polako početi smanjivati. U kombinaciji s nedostatkom povezivosti, nedovoljno razvijenom infrastrukturom, nepostojanjem raznolikih mogućnosti zapošljavanja i ograničenom dostupnošću usluga, to ruralna područja čini manje atraktivnima za život i rad. Istodobno, ruralna su područja i aktivni sudionici zelene i digitalne transformacije EU-a. Provedba EU-ovih digitalnih ambicija za 2030. može otvoriti više mogućnosti za održivi razvoj ruralnih područja i izvan poljoprivrede i šumarstva, razvijajući nove perspektive za rast proizvodnog sektora, a osobito sektora uslužnih djelatnosti, i pridonoseći boljoj geografskoj distribuciji usluga i industrije.

Ovom dugoročnom vizijom za ruralna područja EU-a nastoji se odgovoriti na te izazove i brige iskorištavanjem novih mogućnosti koje proizlaze iz zelene i digitalne tranzicije Unije i oslanjajući se na stečena iskustva iz pandemije bolesti COVID-19 te utvrđivanjem sredstava s pomoću kojih je moguće poboljšati kvalitetu života u ruralnim područjima, postići uravnotežen teritorijalni razvoj i stimulirati gospodarski rast.

Ruralni pakt

Novi Ruralni pakt uključit će aktere na razini EU-a, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u cilju podupiranja zajedničkih ciljeva vizije, poticanja gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije i odgovora na zajedničke težnje ruralnih zajednica. Komisija će podupirati taj okvir putem postojećih mreža i poticati razmjenu ideja i najboljih praksi na svim razinama.

EU-ov Akcijski plan za ruralna područja

Komisija je danas predstavila i akcijski plan za poticanje održivog, kohezivnog i integriranog ruralnog razvoja. Potpora ruralnim područjima već se pruža u okviru nekoliko politika EU-a, što pridonosi njihovu uravnoteženom, pravednom, zelenom i inovativnom razvoju. Za potporu provedbi akcijskog plana od posebne važnosti bit će zajednička poljoprivredna politika (ZPP) i kohezijska politika, koje će biti popraćene čitavim nizom politika iz drugih područja, i zahvaljujući svima njima zajedno ova će se vizija pretvoriti u stvarnost.

U viziji i akcijskom planu utvrđena su četiri područja djelovanja, poduprta vodećim inicijativama, kako bi ruralna područja postala:

  • jača: tu je u fokusu jačanje ruralnih zajednica, poboljšanje dostupnosti usluga i olakšavanje socijalnih inovacija
  • povezana: pritom se radi o poboljšanju povezivosti i u prometnom i u digitalnom smislu
  • otporna: očuvanje prirodnih resursa i ozelenjivanje poljoprivrednih djelatnosti u cilju borbe protiv klimatskih promjena uz istovremeno osiguravanje socijalne otpornosti putem ponude pristupa kvalitetnom obrazovanju i raznolikim mogućnostima zapošljavanja
  • prosperitetna: diversifikacija gospodarskih aktivnosti i povećanje dodane vrijednosti u poljoprivredi i poljoprivredno-prehrambenim djelatnostima te u seoskom turizmu.

Komisija će podupirati i pratiti provedbu EU-ova Akcijskog plana za ruralna područja te ga redovito ažurirati kako bi ostao relevantan. Također će nastaviti surađivati s državama članicama i dionicima iz ruralnih područja radi održavanja kontinuiranog dijaloga o ruralnim pitanjima. Nadalje, uvest će se mehanizam „ruralnog testiranja” kojim će se politike EU-a preispitivati iz ruralne perspektive. Cilj je utvrđivanje i uzimanje u obzir potencijalnih učinaka i implikacija Komisijinih političkih inicijativa na radna mjesta, gospodarski rast i održivi razvoj u ruralnim područjima.

Konačno, u okviru Komisije uspostavit će se ruralni opservatorij radi daljnjeg poboljšanja prikupljanja i analize podataka o ruralnim područjima, koji će biti temelj za oblikovanje politika ruralnog razvoja i podupirati provedbu Akcijskog plana za ruralna područja.

Sljedeći koraci

Današnja najava dugoročne vizije za ruralna područja označava prvi korak kako bi se do 2040. ostvario cilj snažnijih, bolje povezanih, otpornih i prosperitetnih ruralnih područja. Ruralni pakt i EU-ov Akcijski plan za ruralna područja bit će ključne komponente za ostvarivanje tih ciljeva.

Do kraja 2021. Komisija će u suradnji s Odborom regija ispitati mogućnosti za ostvarivanje ciljeva iz danas predstavljene vizije. Do sredine 2023. Komisija će ocijeniti provedene i planirane mjere za ruralna područja koje se financiraju sredstvima EU-a i država članica. U javnom izvješću, koje će biti objavljeno početkom 2024., na temelju EU-ova Akcijskog plana za ruralna područja utvrdit će se daljnji koraci i područja u kojima je potrebna pojačana potpora i financiranje. Rasprave o tom izvješću bit će uzete u obzir u pripremi prijedlogâ za programsko razdoblje 2028. – 2034.

Kontekst

Potreba da se osmisli dugoročna vizija za ruralna područja istaknuta je u političkim smjernicama predsjednice von der Leyen i u mandatnim pismima upućenima potpredsjednici Šuici, povjereniku Wojciechowskom i povjerenici Ferreiri.

Člankom 174. UFEU-a Unija se poziva da pokloni posebnu pozornost ruralnim područjima, među ostalim radi promicanja sveukupnog skladnog razvoja i jačanja njezine ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije te smanjivanja razlika među različitim regijama.

U travnju 2021. provedeno je istraživanje Eurobarometra u kojem su ocijenjeni prioriteti dugoročne vizije za ruralna područja. Rezultati tog istraživanja pokazali su da 79 % građana smatra da bi se pri donošenju odluka o javnoj potrošnji u EU-u trebalo voditi računa o ruralnim područjima, 65 % njih smatra da bi se o načinu trošenja sredstava koja EU ulaže u ruralni razvoj trebalo moći odlučivati na lokalnoj ili regionalnoj razini, a 44 % njih spomenulo je prometnu infrastrukturu i veze kao ključnu potrebu ruralnih područja.

Komisija je od 7. rujna do 30 studenoga 2020. provela javno savjetovanje o dugoročnoj viziji za ruralna područja. Više od 50 % ispitanika izjavilo je da je infrastruktura najhitnija potreba ruralnih područja. Njih 43 % je kao hitnu potrebu za narednih 20 godina navelo dostupnost osnovnih usluga i sadržajâ kao što su opskrba vodom i električnom energijom te banke i poštanski uredi. Ispitanici vjeruju da će atraktivnost ruralnih područja uvelike ovisiti o dostupnosti digitalne povezivosti (93 %), osnovnih usluga i e-usluga (94 %%) i poboljšanju utjecaja poljoprivrede na klimu i okoliš (92 %).

Izjave članova Kolegija

Potpredsjednica zadužena za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica izjavila je: U ruralnim područjima živi gotovo 30 % stanovništva EU-a i naša je ambicija znatno poboljšati njihovu kvalitetu života. Saslušali smo što ih zabrinjava i zajedno s njima osmislili ovu viziju koja se temelji na novim mogućnostima koje proizlaze iz europskog zelenog plana i digitalne tranzicije te na poukama izvučenima iz pandemije bolesti COVID-19. Ovom Komunikacijom želimo stvoriti novi zamah za ruralna područja kao atraktivna, živa i dinamična mjesta, štiteći istovremeno njihov bitni karakter. Želimo ruralnim područjima i zajednicama dati snažniji glas u izgradnji budućnosti Europe.

Povjerenik za poljoprivredu Janusz Wojciechowski izjavio je: Ruralna područja danas su izuzetno važna za EU: proizvode našu hranu, čuvaju našu baštinu i štite naše krajolike. Ona imaju ključnu ulogu u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Međutim, moramo osigurati prave alate kako bi ruralne zajednice u punoj mjeri iskoristile prilike koje im se pružaju i odgovorile na izazove s kojima se trenutačno suočavaju. Dugoročna vizija za ruralna područja prvi je korak prema njihovoj transformaciji. Novi ZPP pridonijet će toj viziji poticanjem pametnog, otpornog i raznolikog poljoprivrednog sektora, jačanjem brige za okoliš i djelovanja u području klime te jačanjem socioekonomske strukture ruralnih područja. Pobrinut ćemo se da EU-ov Akcijski plan za ruralna područja omogući njihov održiv razvoj.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Svi se suočavamo s istim izazovima, ali različite regije imaju različita sredstva, snage i kapacitete za nošenje s njima. Naše politike moraju biti osjetljive na različita obilježja naših regija. Demokratska i koherentna Unija koju želimo mora biti bliža našim građanima i regijama, uz uključivanje različitih razina upravljanja. Dugoročna vizija za ruralna područja traži rješenja prilagođena njihovim specifičnim potrebama i prednostima te uključivanje regionalnih i lokalnih tijela vlasti i lokalnih zajednica. Ruralna područja moraju moći pružati osnovne usluge svojem stanovništvu i oslanjati se na svoje prednosti kako bi postala uporište gospodarskog razvoja. Svi ti ciljevi okosnica su nove kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027.

Dodatne informacije

Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a – Do 2040. ostvariti snažnija, povezana, otporna i prosperitetna ruralna područja

Informativni članak o dugoročnoj viziji za ruralna područja

Pitanja i odgovori o dugoročnoj viziji za ruralna područja

Dugoročna vizija za ruralna područja

Pojedinosti

Datum objave
30. lipnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj