Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak17. travnja 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Državne potpore: Zbog pandemije koronavirusa Komisija Hrvatskoj odobrila program izravnih bespovratnih sredstava od četiri milijuna eura za potporu sektoru ribarstva i ak

Europska komisija odobrila je hrvatski program od 30 milijuna HRK (oko 4 milijuna eura) za potporu hrvatskom sektoru ribarstva i akvakulture pogođenom pandemijom koronavirusa. Program je odobren na temelju Privremenog okvira za mjere državne potpore...

Državne potpore: Zbog pandemije koronavirusa Komisija Hrvatskoj odobrila program izravnih bespovratnih sredstava od četiri milijuna eura za potporu sektoru ribarstva i akvakulture

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Programom vrijednim četiri milijuna eura Hrvatska će moći pomoći poduzećima koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture, a trenutačno su u teškoćama zbog pandemije koronavirusa. Poduzeća će time pokriti najhitnije potrebe za likvidnošću, pa će i u ova teška vremena moći nastaviti s ključnim aktivnostima. I dalje blisko surađujemo s državama članicama da bi se što usklađenije i što učinkovitije uvele nacionalne mjere potpore u skladu s pravilima EU-a.

Hrvatska mjera potpore

Hrvatska je na temelju Privremenog okvira obavijestila Komisiju o programu od 30 milijuna HRK (oko 4 milijuna eura) za potporu poduzećima u hrvatskom sektoru ribarstva i akvakulture koja su pogođena pandemijom koronavirusa.

Državnom potporom u obliku izravnih bespovratnih sredstava želi se osigurati likvidnost poduzećima koja posluju u tom sektoru i koja se zbog pandemije koronavirusa suočavaju s manjkom likvidnosti, kako bi mogla nastaviti poslovati za vrijeme pandemije i nakon nje.

Program će se primjenjivati na cijelo državno područje Hrvatske (kopno i otoke), a bit će otvoren poduzećima svih veličina koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture, uključujući poduzeća koja posluju u gospodarskom ribolovu na moru, uzgoju školjkaša, uzgoju toplovodne (ciprinidne) i hladnovodne (salmonidne) ribe, preradi proizvoda ribarstva i akvakulture te ribarskim zadrugama.

Komisija je utvrdila da je hrvatska mjera u skladu s uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru. Konkretno, potpora neće premašiti 120 000 eura po poduzeću, kako je predviđeno Privremenim okvirom za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture. Usto, potpora u okviru tog programa može se dodijeliti do 31. prosinca 2020.

Komisija je zaključila da je ova mjera potrebna, primjerena i prikladna za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru.

Stoga je odobrila mjeru u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.

Kontekst

Komisija je donijela Privremeni okvir kojim se državama članicama omogućuje da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama kako bi poduprle gospodarstvo u kontekstu pandemije koronavirusa. Privremenim okvirom, kako je izmijenjen 3. travnja 2020., predviđa se da države članice mogu dodijeliti sljedeće vrste potpore:

  1. izravna bespovratna sredstva, dokapitalizacije, selektivne porezne olakšice i predujmovi u iznosu do 100 000 eura za poduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 120 000 eura za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture i 800 000 eura za poduzeća koja posluju u svim drugim sektorima kako bi se financirale njihove hitne potrebe za likvidnošću. Države članice isto tako mogu dati, do nominalne vrijednosti od 800 000 eura po poduzeću, beskamatne zajmove ili jamstva za zajmove koja pokrivaju 100 % rizika, osim u primarnom poljoprivrednom sektoru i sektoru ribarstva i akvakulture, u kojima se primjenjuju ograničenja od 100 000 eura odnosno 120 000 eura po poduzeću;
  2. državna jamstva za kreditiranje poduzeća kako bi osigurale da banke nastave odobravati kredite klijentima kojima su potrebni. Ta državna jamstva mogu obuhvaćati do 90 % rizika zajmova kojima se poduzećima pomaže da zadovolje trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja;
  3. subvencionirano financiranje poduzeća zajmovima javnog sektorauz povoljne kamatne stope. Ti će zajmovi poduzećima pomoći da zadovolje trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja;
  4. zaštitne mjere za banke koje preusmjeravaju državne potpore realnom gospodarstvu: takva potpora smatra se izravnom potporom klijentima banaka, a ne samim bankama, te se daju smjernice o tome kako narušavanje tržišnog natjecanja među bankama svesti na najmanju moguću mjeru;
  5. javno kratkoročno osiguranje izvoznih kredita za sve zemlje, bez potrebe da dotična država članica dokaže da je u određenoj državi privremeno nedostupno pokriće za utržive rizike;
  6. potpora za istraživanje i razvoj u području koronavirusa radi rješavanja aktualne zdravstvene krize u obliku izravnih bespovratnih sredstava, povratnih predujmova ili poreznih olakšica. Za prekogranične projekte u kojima sudjeluje više država članica mogu se dodijeliti dodatna sredstva;
  7. potpora za izgradnju i nadogradnju infrastrukture potrebne za razvoj i testiranje proizvoda (uključujući cjepiva, respiratore i zaštitnu odjeću) korisnih za borbu protiv pandemije koronavirusa, do prve industrijske primjene. To može biti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka. Poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore;
  8. potpora za proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje pandemije koronavirusa u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka. Poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore;
  9. ciljana potpora u obliku odgode poreza i/ili odgode plaćanja doprinosa poslodavaca za socijalno osiguranje za sektore, regije ili vrste poduzeća najteže pogođene pandemijom;
  10. ciljana potpora u obliku subvencija za plaće zaposlenika poduzeća u najteže pogođenim sektorima ili regijama, koja bi inače morala otpuštati zaposlenike.

Privremenim okvirom državama članicama omogućuje se da međusobno kombiniraju sve mjere potpore, osim zajmova i jamstava za isti zajam koji prekoračuju pragove predviđene Privremenim okvirom. Državama članicama omogućuje se i da kombiniraju sve mjere potpore dodijeljene na temelju Privremenog okvira s postojećim mogućnostima dodjele de minimis potpore poduzeću u iznosu od najviše 25 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 30 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture te 200 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u svim drugim sektorima. Istodobno, države članice moraju se obvezati da će izbjegavati nepotrebnu kumulaciju mjera potpore za ista poduzeća kako bi potpora bila ograničena na zadovoljavanje njihovih stvarnih potreba.

Nadalje, Privremeni okvir dopunjuje mnoge druge mogućnosti koje su državama članicama na raspolaganju radi ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama. Komisija je 13. ožujka 2020. donijela Komunikaciju o koordiniranom gospodarskom odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19, u kojoj su utvrđene te mogućnosti. Primjerice, države članice mogu donijeti općenite mjere u korist poduzeća (npr. odgoda plaćanja poreza ili subvencioniranje rada u skraćenom radnom vremenu u svim sektorima) koje su izvan područja primjene pravila o državnim potporama. Osim toga mogu poduzećima dodijeliti naknadu za pretrpljenu štetu koja je uzrokovana i izravno prouzročena pandemijom koronavirusa.

Privremeni okvir primjenjivat će se do kraja prosinca 2020. Kako bi se osigurala pravna sigurnost, Komisija će prije tog datuma procijeniti treba li produljiti rok njegove primjene.

Verzija ove odluke koja nije povjerljiva bit će objavljena pod brojem predmeta SA.56998 u registru državnih potpora na internetskim stranicama Komisije posvećenima tržišnom natjecanju. Popis novih odluka o državnim potporama objavljenima na internetu i u Službenom listu dostupan je u elektroničkom biltenu s tjednim novostima o državnim potporama State Aid Weekly e-News.

Više informacija o Privremenom okviru i ostalim Komisijinim mjerama za ublažavanje gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa možete pronaći ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
17. travnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj