Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak30. lipnja 2020.Predstavništvo u Hrvatskoj

Državne potpore: Komisija proširuje privremeni okvir radi pružanja dodatne potpore mikropoduzećima i malim i novoosnovanim poduzećima te poticanja privatnih ulaganja

Europska komisija donijela je treću izmjenu privremenog okvira radi proširenja područja njegove primjene. Okvir je donesen 19. ožujka 2020. radi potpore gospodarstvu u kontekstu pandemije koronavirusa. Privremeni okvir prvi je put izmijenjen 3...

Državne potpore: Komisija proširuje privremeni okvir radi pružanja dodatne potpore mikropoduzećima i malim i novoosnovanim poduzećima te poticanja privatnih ulaganja

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Mikropoduzeća, mala poduzeća i novoosnovana poduzeća ključna su za gospodarski oporavak Unije. Ona su posebno pogođena manjkom likvidnosti uzrokovanim pandemijom koronavirusa i suočena su s većim poteškoćama u pristupu financiranju. Danas proširujemo privremeni okvir kako bismo državama članicama omogućili da dodatno podupru ta poduzeća. Uveli smo i uvjete kojima će se privatne ulagače potaknuti da zajedno s državom sudjeluju u dokapitalizaciji, čime se smanjuje potreba za državnim potporama i rizik od narušavanja tržišnog natjecanja. Konačno, podsjećamo da se dodjela državne potpore ne uvjetuje premještanjem proizvodne ili druge djelatnosti korisnika iz drugih dijelova Unije jer je jedinstveno tržište naša najveća prednost. Nastavljamo blisko surađivati s državama članicama kako bismo europskim poduzećima pomogli da se suoče s krizom i brzo se oporave, a istodobno održavamo ravnopravne uvjete u korist svih europskih potrošača i poduzeća.

Potpora mikropoduzećima i malim poduzećima, uključujući novoosnovana poduzeća

Glavna je svrha privremenog okvira pružiti ciljanu potporu poduzećima koja su bila održiva, ali su se zbog pandemije koronavirusa suočila s financijskim poteškoćama. Stoga poduzeća koja su već bila u teškoćama prije 31. prosinca 2019. nemaju pravo na potporu na temelju privremenog okvira, ali mogu dobiti potporu na temelju postojećih pravila o državnim potporama, posebno Smjernica o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje. U tim su smjernicama utvrđeni jasni uvjeti prema kojima takva poduzeća moraju definirati pouzdane planove restrukturiranja koji će im omogućiti da postignu dugoročnu održivost.

Istovremeno su mikropoduzeća i mala poduzeća (tj. poduzeća s manje od 50 zaposlenika i s godišnjim prometom i/ili ukupnom godišnjom bilancom ispod 10 milijuna eura) posebno pogođena manjkom likvidnosti uzrokovanim gospodarskim posljedicama aktualne pandemije koronavirusa, što je dodatno otežalo njihov pristup financiranju u usporedbi s velikim poduzećima. Ako se ne otklone, te bi poteškoće mogle dovesti do stečaja brojnih mikropoduzeća i malih poduzeća, što bi uzrokovalo ozbiljne poremećaje u cijelom gospodarstvu Unije.

Današnjom izmjenom privremeni okvir proširuje se tako da se državama članicama omogući da na temelju njega pruže javnu potporu svim mikropoduzećima i malim poduzećima, čak i onima koja su na dan 31. prosinca 2019. već bila u financijskim teškoćama.

To neće vrijediti za poduzeća koja su u stečajnom postupku, koja su primila potporu za sanaciju i još je nisu vratila ili moraju provesti plan restrukturiranja u skladu s pravilima o državnim potporama. S obzirom na njihovu ograničenu veličinu i ograničeno sudjelovanje u prekograničnim transakcijama, manja je vjerojatnost da će privremena državna potpora mikropoduzećima i malim poduzećima narušiti tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu nego što bi to bio slučaj s državnom potporom većim poduzećima.

Izmjenom se doista povećavaju i mogućnosti pružanja potpore novoosnovanim poduzećima, od kojih velika većina pripada skupini mikropoduzeća i malih poduzeća, a posebno inovativnim poduzećima koja u fazi brzog rasta mogu poslovati s gubitkom i ključna su za gospodarski oporavak Unije.

Komisija nadalje podsjeća da su sva mala i srednja poduzeća koja su na dan 31. prosinca 2019. postojala manje od tri godine već imala pravo na mjere potpore utvrđene privremenim okvirom, osim poduzeća koja su u stečajnom postupku, koja su primila potporu za sanaciju i još je nisu vratila ili moraju provesti plan restrukturiranja u skladu s pravilima o državnim potporama.

Poticanje privatnih ulagača na sudjelovanje u mjerama potpore za dokapitalizaciju povezanima s koronavirusom

Komisija je donijela i uvjete za mjere dokapitalizacije na temelju privremenog okvira za one slučajeve u kojima privatni ulagači zajedno s državom pridonose povećanju kapitala poduzeća.

Tim će se izmjenama potaknuti znatno sudjelovanje privatnog sektora u dokapitalizaciji poduzeća, čime će se ograničiti potreba za državnim potporama i rizik od narušavanja tržišnog natjecanja. Konkretno, ako država odluči dodijeliti potporu za dokapitalizaciju, ali privatni ulagači znatno pridonose povećanju kapitala poduzeća (u načelu najmanje 30 % novog uloženog kapitala) pod istim uvjetima kao država, zabrana stjecanja i ograničenje naknada za upravu ograničeni su na tri godine. Nadalje, ukida se zabrana isplate dividendi za imatelje novih i postojećih dionica, pod uvjetom da se udio svih imatelja tih postojećih dionica u društvu razrijedi na ispod 10 %.

Time će se povećati poticaji poduzećima da potreban kapital potraže i na tržištu i od države, a ujedno će se zadržati iste zaštitne mjere za očuvanje učinkovitog tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

Nadalje, u skladu s načelom neutralnosti Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu javnog i privatnog vlasništva, današnjom će se izmjenom poduzećima u kojima država ima vlasničke udjele isto tako omogućiti da prikupljaju kapital slično kao i privatna poduzeća. Ako su zadovoljeni prethodno navedeni uvjeti o sudjelovanju privatnih ulagača u povećanju kapitala poduzeća i država je postojeći dioničar (tj. bila je to već i prije dodjele potpore za dokapitalizaciju) koji ulaže pro rata, odnosno razmjerno svojem postojećem vlasničkom udjelu, Komisija ne smatra potrebnim nametati posebne uvjete u pogledu izlaska države.

Zaštita jedinstvenog tržišta i osiguravanje ravnopravnog tržišnog natjecanja

Ovom izmjenom Komisija objašnjava da potporu ne bi trebalo uvjetovati premještanjem proizvodne ili druge djelatnosti korisnika iz druge zemlje unutar Europskoga gospodarskog prostora (EGP) na državno područje države članice koja dodjeljuje potporu jer bi takav uvjet bio posebno štetan za unutarnje tržište.

Kontekst

Komisija je u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije 19. ožujka 2020. donijela novi privremeni okvir za potporu gospodarstvu u kontekstu pandemije koronavirusa. Privremeni okvir izmijenjen je 3. travnja i 8. svibnja 2020. Privremenim okvirom potvrđuje se postojanje ozbiljnih poremećaja u cjelokupnom gospodarstvu Unije. Njime se državama članicama omogućuje da u potpunosti iskoriste fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama kako bi poduprle gospodarstvo, a istovremeno se ograničavaju negativne posljedice za jednakost uvjetâ na jedinstvenom tržištu.

Komisija je 13. ožujka 2020. donijela Komunikaciju o koordiniranom gospodarskom odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19, u kojoj su utvrđene te mogućnosti. Primjerice, države članice mogu donijeti općenite mjere u korist poduzeća (npr. odgoda plaćanja poreza ili subvencioniranje rada sa skraćenim radnim vremenom u svim sektorima) koje su izvan područja primjene pravilâ o državnim potporama. Također mogu poduzećima dodijeliti naknadu za pretrpljenu štetu koja je izravno prouzročena pandemijom koronavirusa ili nastala kao njezina posljedica. To može biti korisno kao pomoć posebno pogođenim sektorima, kao što su promet, turizam, ugostiteljstvo i maloprodaja.

Pojedinosti

Datum objave
30. lipnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj