Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak13. svibnja 2020.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 6 min

Državne potpore: Komisija odobrila hrvatski program jamstava za zajmove i subvencioniranih zajmova u vrijednosti od 322 milijuna eura za mikropoduzeća te mala i srednja p

Europska komisija odobrila je hrvatski program jamstava za zajmove i subvencioniranih zajmova u vrijednosti od oko 322 milijuna eura (2450 milijuna kuna) za mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) pogođena pandemijom koronavirusa. Program...

Državne potpore: Komisija odobrila hrvatski program jamstava za zajmove i subvencioniranih zajmova u vrijednosti od 322 milijuna eura za mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća pogođena pandemijom koronavirusa

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Ovim hrvatskim programom vrijednim oko 322 milijuna eura mikropoduzećima i MSP-ovima pogođenima pandemijom koronavirusa olakšat će se pristup financijskim sredstvima u ovoj teškoj situaciji. I dalje blisko surađujemo s državama članicama kako bismo pronašli izvediva rješenja za ublažavanje gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa, u skladu s pravilima EU-a.”

Hrvatska mjera potpore

Hrvatska je na temelju Privremenog okvira obavijestila Komisiju o programu vrijednom otprilike 322 milijuna eura (2450 milijuna kuna) za potporu za kreditiranje mikropoduzeća i MSP-ova pogođenih pandemijom koronavirusa. U okviru tog programa potpora će se osigurati u obliku subvencioniranih zajmova i državnih jamstava za zajmove.
Program će provoditi HAMAG-BICRO, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.
Cilj je programa olakšati pristup vanjskom financiranju za mikropoduzeća i MSP-ove koji su najteže pogođeni gospodarskim posljedicama pandemije koronavirusa, čime se osigurava nastavak njihovih aktivnosti.

Komisija je utvrdila da je hrvatska mjera u skladu s uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru. Konkretno: i. program obuhvaća operativne zajmove i jamstva za operativne zajmove s ograničenim rokom dospijeća i opsegom; ii. program je vremenski ograničen; iii. u okviru programa ograničen je rizik za državu; iv. predviđena je primjerena nadoknada jamstava; i v. program sadržava zaštitne mjere radi osiguravanja da banke ili druge financijske institucije potporu učinkovito usmjeravaju prema korisnicima kojima je potrebna.

Komisija je zaključila da je ova mjera potrebna, primjerena i prikladna za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru.

Stoga je odobrila mjeru u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.

Kontekst

Komisija je donijela Privremeni okvir kojim se državama članicama omogućuje da iskoriste punu fleksibilnost predviđenu pravilima o državnim potporama kako bi poduprle gospodarstvo u kontekstu pandemije koronavirusa.
Privremenim okvirom, kako je izmijenjen 3. travnja 2020. i 8. svibnja 2020., predviđeno je da države članice mogu dodijeliti sljedeće vrste potpore:

 1. izravna bespovratna sredstva, dokapitalizacije, selektivne porezne olakšice i predujmovi u iznosu do 100 000 eura za poduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 120 000 eura za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture i 800 000 eura za poduzeća koja posluju u svim drugim sektorima kako bi se financirale njihove hitne potrebe za likvidnošću. Države članice isto tako mogu dati, do nominalne vrijednosti od 800 000 eura po poduzeću, beskamatne zajmove ili jamstva za zajmove koja pokrivaju 100 % rizika, osim u primarnom poljoprivrednom sektoru i sektoru ribarstva i akvakulture, u kojima se primjenjuju ograničenja od 100 000 eura odnosno 120 000 eura po poduzeću;
 2. državna jamstva za kreditiranje poduzeća kako bi osigurale da banke nastave odobravati zajmove klijentima kojima su potrebni. Ta državna jamstva mogu obuhvaćati do 90 % rizika zajmova kojima se poduzećima pomaže da zadovolje trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja;
 3. subvencionirano financiranje poduzeća zajmovima javnog sektora (nadređeni i podređeni dug) uz povoljne kamatne stope. Ti će zajmovi poduzećima pomoći da zadovolje trenutne potrebe za sredstvima za obrtni kapital i ulaganja;
 4. zaštitne mjere za banke koje preusmjeravaju državne potpore realnom gospodarstvu: takva potpora smatra se izravnom potporom klijentima banaka, a ne samim bankama, te se daju smjernice o tome kako narušavanje tržišnog natjecanja među bankama svesti na najmanju moguću mjeru;
 5. javno kratkoročno osiguranje izvoznih kredita za sve zemlje, bez potrebe da dotična država članica dokaže da je u određenoj zemlji privremeno nedostupno pokriće za utržive rizike;
 6. potpora za istraživanje i razvoj u području koronavirusa radi rješavanja aktualne zdravstvene krize u obliku izravnih bespovratnih sredstava, povratnih predujmova ili poreznih olakšica. Za prekogranične projekte u kojima sudjeluje više država članica mogu se dodijeliti dodatna sredstva;
 7. potpora za izgradnju i nadogradnju infrastrukture potrebne za razvoj i testiranje proizvoda (uključujući cjepiva, respiratore i zaštitnu odjeću) korisnih za borbu protiv pandemije koronavirusa, do prve industrijske primjene. To može biti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka. Poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore;
 8. potpora za proizvodnju proizvoda bitnih za suzbijanje pandemije koronavirusa u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica, povratnih predujmova i jamstava za zaštitu od gubitaka. Poduzeća mogu koristiti dodatnu potporu ako potporu za ulaganje dobivaju od više država članica i ako je ulaganje zaključeno u roku od dva mjeseca nakon dodjele potpore;
 9. ciljana potpora u obliku odgode poreza i/ili odgode plaćanja doprinosa poslodavaca za socijalno osiguranje za sektore, regije ili vrste poduzeća najteže pogođene pandemijom;
 10. ciljana potpora u obliku subvencija za plaće zaposlenika poduzeća u najteže pogođenim sektorima ili regijama, koja bi inače morala otpuštati zaposlenike.
 11. ciljana potpora za dokapitalizaciju nefinancijskim poduzećima, ako nije dostupno drugo prikladno rješenje. Utvrđene su zaštitne mjere kako bi se izbjeglo neopravdano narušavanje tržišnog natjecanja: uvjeti koji se odnose na nužnost, prikladnost i opseg intervencije; uvjeti ulaska države u kapital poduzeća i naknade; uvjeti izlaska države iz kapitala predmetnih poduzeća; uvjeti za upravljanje, uključujući zabranu isplate dividendi i ograničenja naknada za više rukovodstvo; zabrana unakrsnog subvencioniranja i stjecanja te dodatne mjere za ograničavanje narušavanja tržišnog natjecanja; zahtjevi za transparentnost i izvješćivanje.

Privremenim okvirom državama članicama omogućuje se da međusobno kombiniraju sve mjere potpore, osim zajmova i jamstava za isti zajam koji prekoračuju pragove predviđene Privremenim okvirom. Državama članicama omogućuje se i da kombiniraju sve mjere potpore dodijeljene na temelju Privremenog okvira s postojećim mogućnostima dodjele de minimis potpore poduzeću u iznosu od najviše 25 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u primarnom poljoprivrednom sektoru, 30 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u sektoru ribarstva i akvakulture te 200 000 eura tijekom tri fiskalne godine za poduzeća koja posluju u svim drugim sektorima. Istodobno, države članice moraju se obvezati da će izbjegavati nepotrebnu kumulaciju mjera potpore za ista poduzeća kako bi potpora bila ograničena na zadovoljavanje njihovih stvarnih potreba.

Nadalje, Privremeni okvir dopunjuje mnoge druge mogućnosti koje su državama članicama na raspolaganju radi ublažavanja socioekonomskih posljedica pandemije koronavirusa, u skladu s pravilima Unije o državnim potporama. Komisija je 13. ožujka 2020. donijela Komunikaciju o koordiniranom gospodarskom odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19, u kojoj su utvrđene te mogućnosti. Primjerice, države članice mogu donijeti općenite mjere u korist poduzeća (npr. odgoda plaćanja poreza ili subvencioniranje rada u skraćenom radnom vremenu u svim sektorima) koje su izvan područja primjene pravila o državnim potporama. Također mogu poduzećima dodijeliti naknadu za pretrpljenu štetu koja je izravno prouzročena pandemijom koronavirusa ili nastala kao njezina posljedica.

Privremeni okvir primjenjivat će se do kraja prosinca 2020. Budući da se problemi povezani sa solventnošću mogu pojaviti tek kasnije zbog razvoja krize, Komisija je samo za mjere dokapitalizacije to razdoblje produljila do kraja lipnja 2021. Kako bi se osigurala pravna sigurnost, Komisija će prije tih datuma procijeniti treba li produljiti rok njegove primjene.

Verzija ove odluke koja nije povjerljiva bit će objavljena pod brojem predmeta SA.57175 u registru državnih potpora na internetskim stranicama Komisije posvećenima tržišnom natjecanju kad se riješe moguća pitanja u pogledu povjerljivosti podataka. Popis novih odluka o državnim potporama objavljenima na internetu i u Službenom listu dostupan je u elektroničkom biltenu s tjednim novostima o državnim potporama State Aid Weekly e-News.

Više informacija o Privremenom okviru i ostalim Komisijinim mjerama za ublažavanje gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa možete pronaći ovdje.

Pojedinosti

Datum objave
13. svibnja 2020.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj