Glavni sadržaj
Logotip Europske komisije
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak19. travnja 2021.Predstavništvo u Hrvatskoj

Državne potpore: Komisija donijela revidirane Smjernice za regionalne potpore

Europska komisija donijela je revidirane smjernice EU-a za regionalne državne potpore („Smjernice za regionalne potpore”) kojima se utvrđuju pravila u skladu s kojima države članice mogu dodjeljivati državne potpore poduzetnicima radi doprinosa...

Državne potpore: Komisija donijela revidirane Smjernice za regionalne potpore

Smjernice za regionalne potpore prvi su skup pravila o državnim potporama koji se revidira nakon objave europskog zelenog plana i europske industrijske i digitalne strategije.

Izvršna potpredsjednica nadležna za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: Danas donesenim novim Smjernicama za regionalne državne potpore omogućit će se državama članicama da pomognu europskim regijama u najnepovoljnijem položaju da uhvate korak, te da smanje nejednakosti u gospodarskom blagostanju, prihodima i nezaposlenosti. Ti kohezijski ciljevi okosnica su naše Unije. Povećali smo i mogućnosti država članica za potporu regijama koje su suočene s tranzicijskim ili strukturnim poteškoćama kao što je depopulacija kako bi smjernice u potpunosti doprinosile zelenoj i digitalnoj tranziciji, uz ravnopravne uvjete za sve države članice.

Regionalne potpore važan su instrument koji države članice koriste za jačanje regionalnog razvoja. Komisija je revidirane Smjernice za regionalne potpore donijela na temelju evaluacije postojećih pravila provedene 2019. i opsežnog savjetovanja o nacrtu teksta sa svim dionicima, uključujući države članice, regionalna i lokalna tijela, poslovna udruženja, interesne skupine, pojedinačne poduzetnike i građane.

Revidirane Smjernice za regionalne potpore uključuju niz ciljanih prilagodbi u svrhu pojednostavnjenja na temelju iskustva stečenog primjenom prethodnih pravila te kako bi se uzeli u obzir novi prioriteti politike povezani s europskim zelenim planom i europskom industrijskom i digitalnom strategijom. Ključni elementi revidiranih smjernica:

  • Povećanje udjela stanovništva područja prihvatljivih za regionalne potpore u ukupnom stanovništvu EU-a na 48 % (u odnosu na 47 %) i ažurirani popis potpomognutih područja „a” i unaprijed definiranih područja „c” na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka Eurostata o BDP-u (2016. – 2018.) i nezaposlenosti (2017. – 2019.). Kriteriji za određivanje potpomognutih područja, za koja se u prethodnom razdoblju pokazalo da dobro funkcioniraju, ostali su nepromijenjeni. Istovremeno će države članice imati veću fleksibilnost odrediti na kartama takozvana područja „c” koja nisu unaprijed definirana: uz kriterije koji su već bili na snazi, Komisija je uvela pojednostavnjenje kako bi se državama članicama omogućilo da područjima pravedne tranzicije, koja se suočavaju s posebnim poteškoćama povezanima s tranzicijom, jednostavno dodijele status područja „c” koja nisu unaprijed definirana.
  • Veći maksimalni intenziteti potpore za ciljeve europskog zelenog plana i digitalne strategije radi dodatnog poticanja ulaganja na područjima EU-a koja su u nepovoljnom položaju. Osim toga, Smjernice uključuju povećane intenzitete potpore: i. za najudaljenije regije, ii. za granična područja, iii. za područja pravedne tranzicije na područjima koja su u najnepovoljnijem položaju te iv. za područja suočena s gubitkom stanovništva. Usto, mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) zadržavaju veći maksimalni intenzitet potpore od velikih poduzeća.
  • Valjanost karata regionalnih potpora u razdoblju 2022. – 2027., s time da je za 2023. predviđeno preispitivanje u sredini programskog razdoblja na temelju ažuriranih statističkih podataka koji odražavaju novija gospodarska kretanja, što regijama omogućuje da se oporave od krize.
  • Opće pojednostavnjenje strukture smjernica, pojašnjenje nekih definicija i terminologije te neke ciljane izmjene s obzirom na europski zeleni plan i industrijsku i digitalnu strategiju EU-a. Na primjer, ažurirano je sektorsko područje primjene Smjernica, kao i kriteriji koji se primjenjuju za usporedbu pozitivnog učinka potpore s njezinim negativnim učinkom na tržišno natjecanje i trgovinu. U toj ocjeni sada se mogu uzeti u obzir i drugi pozitivni i negativni učinci, kao što je znatan doprinos zelenoj i digitalnoj tranziciji ili neki povezani negativni vanjski učinci.

Istodobno, u Smjernicama za regionalne potpore zadržavaju se snažne zaštitne mjere kojima se onemogućuje da države članice koriste javna sredstva u svrhu premještanja radnih mjesta iz jedne države članice EU-a u drugu, što je ključno za pošteno tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu.

Revidirane Smjernice za regionalne potpore stupit će na snagu 1. siječnja 2022., što će državama članicama omogućiti dovoljno vremena za izradu karata regionalnih potpora. Države članice sada mogu dostaviti Komisiji svoje buduće karte regionalnih potpora, o kojima će se donijeti pojedinačne odluke.

Kontekst

U Europi oduvijek postoje znatne regionalne razlike u gospodarskom blagostanju, prihodima i nezaposlenosti. Cilj je regionalnih potpora podržati gospodarski razvoj na područjima Europe koja su u nepovoljnom položaju i istodobno osigurati ravnopravne uvjete među državama članicama.

Komisija u Smjernicama za regionalne potpore utvrđuje uvjete pod kojima se regionalne potpore mogu smatrati spojivima s unutarnjim tržištem te kriterije za određivanje područja koja ispunjavaju uvjete iz članka 107. stavka 3. točaka (a) i (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (područja „a” odnosno područja „c”). U prilozima Smjernicama utvrđuju se regije u najnepovoljnijem položaju, takozvane regije „a”, koje uključuju najudaljenije regije i regije čiji je BDP po stanovniku manji ili jednak 75 % prosjeka EU-a, te unaprijed definirane regije „c”, koja čine nekadašnja područja „a” i rijetko naseljena područja.

Države članice sada mogu odrediti takozvana područja „c” koja nisu unaprijed definirana, i to do maksimalnog unaprijed definiranog udjela „c” (za koja su brojke također dostupne u prilozima I. i II. Smjernicama) te u skladu s određenim kriterijima. Države članice svoje prijedloge karata regionalnih potpora trebaju dostaviti Komisiji na odobrenje.

Smjernice stoga sadržavaju i pravila na temelju kojih države članice mogu izraditi karte regionalnih potpora da bi utvrdile na kojim zemljopisnim područjima poduzetnici mogu primiti regionalne državne potpore (potpomognuta područja) i na kojoj razini (intenzitet potpore).

U okviru tekuće Komisijine revizije pravila tržišnog natjecanja radi provjere njihove primjerenosti za promjenjivo tržišno okruženje, u siječnju 2019. pokrenuta je evaluacija Smjernica za regionalne potpore. Ocjena je provedena u kontekstu „provjere primjerenosti” pravila o državnim potporama donesenih u okviru paketa modernizacije državnih potpora iz 2012., kojom se želi utvrditi jesu li postojeća pravila i dalje primjerena svrsi. Temeljila se na internim analizama Komisije i javnim savjetovanjima te, u nekim slučajevima, na studijama koje su izradili vanjski savjetnici ili ciljanim savjetovanjima s određenim dionicima.

Komisija je 30. listopada 2020. objavila radni dokument službi Komisije u kojem su sažeti rezultati tog postupka evaluacije. U evaluaciji je zaključeno da su sustav kontrole državnih potpora i pravila općenito primjereni svojoj svrsi. Međutim, pojedina pravila, kao što su Smjernice za regionalne potpore, zahtijevala su određenu prilagodbu, među ostalim s obzirom na nedavno donesen europski zeleni plan i industrijsku i digitalnu strategiju EU-a.

Budući da su pravila o državnim potporama ključan dio zelene tranzicije, u skladu s Komunikacijom Komisije o europskom zelenom planu i rezultatima provjere primjerenosti, Komisija je najavila da će provesti preispitivanje relevantnih smjernica za državne potpore do kraja 2021. To uključuje Smjernice za regionalne potpore, Komunikaciju o pravilima o državnim potporama za važne projekte od zajedničkog europskog interesa, Okvir za istraživanje, razvoj i inovacije, Smjernice o rizičnom financiranju, Smjernice za zaštitu okoliša i energiju te relevantne odredbe Uredbe o općem skupnom izuzeću. Ostala pravila o državnim potporama koja su bila obuhvaćena provjerom primjerenosti revidirat će se u srednjoročnom razdoblju.

Pojedinosti

Datum objave
19. travnja 2021.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj