Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Novinski članak19. prosinca 2018.Predstavništvo u HrvatskojPredviđeno vrijeme čitanja: 8 min

Brexit: Europska komisija provodi akcijski plan za izvanredne situacije u slučaju izostanka dogovora

Ujedinjena Kraljevina napustit će Europsku uniju za 100 dana.

Brexit pregovori

S obzirom na to da u Ujedinjenoj Kraljevini postoji stalna neizvjesnost u pogledu ratifikacije Sporazuma o povlačenju, koji su 25. studenoga 2018. potpisali EU i Ujedinjena Kraljevina, te na prošlotjedni poziv Europskog vijeća (članak 50.) da se pojača rad na pripravnosti na svim razinama i za sve moguće ishode, Europska komisija danas je započela s provedbom akcijskog plana za izvanredne situacije u slučaju izostanka dogovora. Komisija time ispunjava preuzetu obvezu da do kraja godine donese sve prijedloge za slučaj Brexita bez dogovora, kao što je navedeno u drugoj Komunikaciji o pripravnosti od 13. studenoga 2018.

Današnji paket uključuje 14 mjera za ograničen broj područja u kojima bi izostanak dogovora uzrokovao velike poremećaje za građane i poduzeća u 27 država članica. Ta područja među ostalim obuhvaćaju financijske usluge, zračni promet, carinu i klimatsku politiku.

Komisija smatra da je nužno i hitno te mjere donijeti danas kako bi se zajamčilo da se potrebne izvanredne mjere počnu primjenjivati od 30. ožujka 2019. radi ograničavanja štete koju bi Brexit bez dogovora mogao izazvati u tim područjima.

Tim se mjerama neće i ne može ublažiti ukupni učinak izostanka dogovora niti se njima ni na koji način nadoknađuje nedostatak pripravnosti dionika, a ne nadomještaju se ni koristi članstva u EU-u ni uvjeti prijelaznog razdoblja, kako je predviđeno u nacrtu Sporazuma o povlačenju. Mjere bi se poduzele samo u ograničenom broju područja u kojima su neophodne radi zaštite ključnih interesa EU-a i u kojima mjere pripravnosti nisu dovoljne. Mjere će u pravilu biti privremene i ograničenog opsega te jednostrano donesene na razini EU-a. Mjere će se temeljiti na raspravama s državama članicama i bit će dodatak već poduzetim mjerama pripravnosti utvrđenima u dvjema prethodnim komunikacijama o pripravnosti.

Komisija će sljedećih tjedana nastaviti provoditi svoj akcijski plan za izvanredne situacije, procjenjivat će potrebu za dodatnim djelovanjem te će i dalje podupirati države članice u njihovu radu na pripravnosti.

Prava građana na prvome mjestu: pravo na boravak i koordinacija sustava socijalne sigurnosti

Komisija je tijekom pregovora i rada na pripravnosti i izvanrednim mjerama u slučaju Brexita bez dogovora dosljedno stavljala građane na prvo mjesto. Današnjom se Komunikacijom države članice pozivaju na primjenu velikodušnog pristupa prema pravima građana Ujedinjene Kraljevine u EU-u pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina primijeni recipročni pristup.

To znači da bi države članice trebale poduzeti mjere kako bi osigurale da se građani Ujedinjene Kraljevine koji zakonito borave u EU-u na datum povlačenja i dalje smatraju osobama sa zakonitim boravištem. Države članice trebale bi pri odobravanju statusa privremenog boravka primjenjivati pragmatičan pristup. Treba napomenuti da je Komisija već donijela prijedlog uredbe kojim se državljani Ujedinjene Kraljevine izuzimaju iz obveze posjedovanja vize pod uvjetom da su svi građani EU-a jednako izuzeti iz zahtjeva za vizu za Ujedinjenu Kraljevinu.

Kad je riječ o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Komisija smatra da bi države članice trebale poduzeti sve moguće mjere kako bi zajamčile pravnu sigurnost i zaštitu prava građana 27 država članica i državljana Ujedinjene Kraljevine koji su do 30. ožujka 2019. ostvarivali pravo na slobodu kretanja.

Posebni sektorski propisi

Financijske usluge

Nakon temeljitog ispitivanja rizika povezanih s financijskim sektorom u slučaju izostanka dogovora, Komisija je utvrdila da je za zaštitu financijske stabilnosti u 27 država članica potreban samo ograničen broj hitnih mjera.

Komisija je stoga danas donijela sljedeće akte:

 • privremenu i uvjetnu odluku o istovrijednosti za fiksno, ograničeno razdoblje od 12 mjeseci kako bi se osiguralo da ne dođe do neposrednog poremećaja središnjeg poravnanja izvedenica
 • privremenu i uvjetnu odluku o istovrijednosti za fiksno, ograničeno razdoblje od 24 mjeseci kako bi se osiguralo da ne dođe do poremećaja usluga središnjih depozitara za subjekte iz EU-a koji se trenutačno koriste uslugama iz Ujedinjene Kraljevine
 • dvije delegirane uredbe kojima se na određeno razdoblje od 12 mjeseci olakšava obnavljanje određenih ugovora o OTC izvedenicama kada se ugovor prenosi s druge ugovorne strane iz Ujedinjene Kraljevine na drugu ugovornu stranu u EU-27.

Promet

Komisija je danas donijela dvije mjere kojima će se izbjeći potpuni prekid zračnog prometa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u slučaju izostanka dogovora. Tim se mjerama osigurava samo osnovna povezanost te se ni u kojem slučaju ne nadomještaju bitne prednosti članstva u jedinstvenom europskom nebu. Njihova će primjena ovisiti o tome hoće li Ujedinjena Kraljevina zračnim prijevoznicima iz EU-a zajamčiti jednaka prava i poštene uvjete tržišnog natjecanja:

 • prijedlog uredbe kojom bi se privremeno (12 mjeseci) osigurale određene usluge zračnog prometa između Ujedinjene Kraljevine i EU-a
 • prijedlog uredbe o privremenom produljenju (za devet mjeseci) valjanosti određenih dozvola za sigurnost zračnog prometa.

Komisija je donijela i prijedlog uredbe kojom bi se prijevoznicima iz Ujedinjene Kraljevine omogućilo da privremeno (devet mjeseci) prevoze robu u EU pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina prijevoznicima u cestovnom prijevozu tereta iz EU-a zajamči jednaka prava i poštene uvjete tržišnog natjecanja.

Carina i izvoz robe

Ako se ne postigne dogovor, na robu koja se kreće između EU-a i Ujedinjene Kraljevine primjenjivat će se cjelokupno odgovarajuće zakonodavstvo EU-a o uvozu i izvozu robe. Komisija je danas donijela sljedeće tehničke mjere:

 • Delegiranu uredbu o uključivanju mora koja okružuju Ujedinjenu Kraljevinu u odredbe o rokovima u okviru kojih se ulazne skraćene deklaracije i deklaracije prije otpreme moraju podnijeti prije napuštanja ili ulaska na carinsko područje Unije
 • prijedlog uredbe o dodavanju Ujedinjene Kraljevine popisu zemalja za koje je opće ovlaštenje za izvoz robe s dvojnom namjenom valjano u cijelom EU-u.

Ključno je, međutim, da države članice poduzmu sve potrebne mjere kako bi mogle primjenjivati Carinski zakonik Unije i odgovarajuće propise o neizravnom oporezivanju u odnosu na Ujedinjenu Kraljevinu.

Klimatska politika EU-a

Komisija je danas donijela sljedeće akte u području klimatske politike EU-a kako bi osigurala da izostanak dogovora ne utječe na neometano funkcioniranje i ekološku cjelovitost sustava za trgovanje emisijskim jedinicama:

 • Odluku Komisije o privremenoj obustavi za Ujedinjenu Kraljevinu besplatne dodjele emisijskih jedinica, dražbe i razmjene međunarodnih jedinica s učinkom od 1. siječnja 2019.
 • Provedbenu odluku kojom se poduzećima iz Ujedinjene Kraljevine omogućuje odgovarajuća godišnja dodjela kvota za pristup tržištu 27 država članica (do 31. prosinca 2020.)
 • Provedbenu uredbu kojom se osigurava da se u izvješćima poduzeća tržište EU-a razlikuje od tržišta Ujedinjene Kraljevine kako bi se u budućnosti omogućila pravilna raspodjela kvota.

Program PEACE

Komisija je danas ponovila svoju predanost da će osigurati nastavak postojećih programa za pogranične općine u Irskoj i Sjevernoj Irskoj bez obzira na ishod pregovora. S obzirom na njegovu važnost, Komisija je danas iznijela prijedlog uredbe o nastavku programa PEACE u Sjevernoj Irskoj do kraja 2020. u slučaju izostanka dogovora. Komisija je za razdoblje nakon 2020. kao dio svojih prijedloga za sljedeći višegodišnji financijski okvir već predložila nastavak i jačanje prekogranične potpore za mir i pomirenje u pograničnim općinama Irske i Sjeverne Irske.

Ostalo

Komisija je donijela i Delegiranu uredbu o uvrštavanju Ujedinjene Kraljevine u statističke podatke o platnoj bilanci, međunarodnoj trgovini uslugama i izravnim stranim ulaganjima.

Sljedeći koraci

Komisija poziva Europski parlament i Vijeće da osiguraju donošenje predloženih zakonodavnih akata kako bi mogli stupiti na snagu do 29. ožujka 2019. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću napominje i da je važno da delegirani akti što prije stupe na snagu. Kontrola delegiranih akata koju provede Europski parlament i Vijeće u pravilu traju dva do tri mjeseca (dva mjeseca za Delegiranu uredbu o skraćenim deklaracijama i deklaracijama prije otpreme, tri mjeseca za Delegiranu uredbu o uvrštavanju Ujedinjene Kraljevine u statističke podatke EU-a i najviše tri mjeseca za delegirane uredbe o određenim vrstama ugovora, uključujući ugovore o OTC izvedenicama). Dodatne informacije o minimalnim rokovima za donošenje takvih pravnih akata pronaći ćete ovdje u Prilogu 5. Delegirani akti mogu stupiti na snagu i prije ako Europski parlament i Vijeće prije isteka razdoblja kontrole obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor.

Kontekst

Pregovarači Komisije i Ujedinjene Kraljevine usuglasili su 14. studenoga 2018. uvjete Sporazuma o povlačenju. Komisija je 22. studenoga 2018. odobrila završeni Sporazum o povlačenju. Europsko vijeće (članak 50.) potvrdilo je 25. studenoga 2018. Sporazum o povlačenju te je pozvalo Komisiju, Europski parlament i Vijeće da poduzmu potrebne mjere kako bi se zajamčilo stupanje Sporazuma na snagu 30. ožujka 2019. i uredno povlačenje.

Komisija je 5. prosinca 2018. donijela dva prijedloga odluka Vijeća o potpisivanju i sklapanju Sporazuma o povlačenju. Kako bi Sporazum o povlačenju stupio na snagu, Vijeće sada mora odobriti potpisivanje teksta u ime Unije, a Europski parlament potom mora dati svoju suglasnost prije nego što ga Vijeće sklopi. Ujedinjena Kraljevina ratificirat će Sporazum o povlačenju u skladu s vlastitim ustavnim odredbama.https://ec.europa.eu/commission/publications/proposal-council-decision-…

Komisijin cilj i prioritet i dalje je ratifikacija Sporazuma o povlačenju. Kako je naglašeno u prvoj Komunikaciji Komisije o pripravnosti za Brexit od 19. srpnja 2018., odluka Ujedinjene Kraljevine o napuštanju Europske unije izazvat će znatne poremećaje ma kakav bio scenarij izlaska.

Dionici te nacionalna tijela i tijela EU-a stoga se trebaju pripremiti za dva moguća glavna scenarija:

 • ako se sporazum o povlačenju ratificira prije 30. ožujka 2019., pravo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj 1. siječnja 2021., tj. nakon prijelaznog razdoblja od 21 mjeseca
 • ako se sporazum o povlačenju ne ratificira prije 30. ožujka 2019., neće biti prijelaznog razdoblja i pravo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj od 30. ožujka 2019.; to je takozvani scenarij „bez dogovora” ili „neuređeni izlazak”.

Komisija je ove godine objavila 78 sektorskih obavijesti o pripravnosti kako bi informirala javnost o posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine ako se ne sklopi sporazum o povlačenju. Te su obavijesti dostupne na svim službenim jezicima EU-a. Komisija je održala i tehničke rasprave na razini EU-27 o općim pitanjima pripravnosti, ali i o posebnim sektorskim, zakonskim i administrativnim mjerama pripravnosti. Slajdovi s tih tehničkih seminara dostupni su na internetu.

Pojedinosti

Datum objave
19. prosinca 2018.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj