Glavni sadržaj
Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj
Informativni članak6. srpnja 2023.Predstavništvo u Hrvatskoj

Istraživanje Flash Eurobarometra o stavovima građana i poduzeća prema korupciji u EU-u

Komisija je danas objavila rezultate najnovijih posebnih istraživanja i istraživanja Flash Eurobarometra o stavovima građana i poduzeća prema korupciji u EU-u.

Rezultati Flash Eurobarometra 524.

Rezultati posebnog istraživanja Eurobarometra pokazuju da sve veći broj Europljana smatra korupciju neprihvatljivom. Međutim, Europljani su sve skeptičniji u pogledu napora u borbi protiv korupcije. 67 % ispitanika smatra da se predmeti povezani s korupcijom na visokoj razini ne rješavaju u dovoljnoj mjeri, a 60 % smatra da vladini napori u borbi protiv korupcije nisu učinkoviti. Diljem EU-a u prosjeku 70 % građana smatra da je korupcija raširena u njihovim državama članicama. Slično tome, većina poduzeća (65 %) smatra da je korupcija raširena, a unutar javnih institucija (48 %) je najčešća praksa.

U svojem godišnjem ciklusu izvješća o vladavini prava Komisija prati i razvoj događaja u području borbe protiv korupcije na nacionalnoj razini te utvrđuje izazove i pitanja iz preporuka državama članicama. Preporuke izdane ove godine, uključene u četvrto godišnje izvješće o vladavini prava koje je danas objavila Komisija, odnose se na jačanje preventivnih okvira, kao što su oni kojima se uređuju lobiranje i pravila o sukobu interesa, te na osiguravanje učinkovite istrage i kaznenog progona slučajeva korupcije.

Komisija je nedavno poduzela odlučne mjere za borbu protiv korupcije u EU-u i diljem svijeta, čime je ispunila obvezu koju je predsjednica von der Leyen preuzela u govoru o stanju Unije 2022. Prijedlozima za borbu protiv korupcije predstavljenima 3. svibnja Komisija će se nadovezati na postojeće mjere i pojačati napore za integraciju sprečavanja korupcije u oblikovanje politika i programa EU-a, aktivno podupirući rad država članica na uspostavi snažnih antikorupcijskih politika i zakonodavstva.

Pojedinosti

Datum objave
6. srpnja 2023.
Autor
Predstavništvo u Hrvatskoj